„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ Sverige senfärdigt i europeiskt samarbete

2009-02-20

Inom ramen för det transnationella samarbetet i Europeiska socialfonden har ett antal     s k Transnationella lärandenätverk etablerats. Två av dessa är av stort intresse för det samarbete som skall finnas mellan de nationella/regionala temagrupperna i Sverige i socialfonden och lärandenätverken på EU-nivå: Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment och Social and Vocational Integration of asylumseekers and Victims of Trafficking.

Vid de två lärandenätverkens konstituerande sammanträden i Berlin i januari 2009 framkom att det redan i inledningsskedet finns en rad beröringspunkter, gemensamma prioriteringar och utvecklingsområden mellan de medverkande medlemsstaterna/regionerna i lärandenätverken och de svenska temagrupperna. Liknande kopplingar finns också med prioriteringar och aktiviteter till framtida projekt inom Europeiska integrationsfonden – nu aktuell genom den första utlysningen av projektmedel. Bland de nya nätverken på EU-nivå och temagrupperna på regional/nationell nivå i Sverige finns flera inslag som också är av stort intresse för alla som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor med målgrupp asylsökande och flyktingar/invandrare.

Transnationellt lärandenätverk invandrare och sysselsättning

De transnationella lärandenätverken (TLN) inom Europeiska socialfonden (ESF) skall, på samma sätt som de tidigare Europeiska temagrupperna i Equal-programmet, arbeta med spridning och påverkan på EU-nivå med utgångspunkt från projekterfarenheter och goda exempel.  Nätverken skall också granska och analysera system och policies och bidra till kunskapsuppbyggnad och förbättringar av aktuella program och processer inom unionen.

Ett av de nyligen etablerade nätverken har som tema en öka sysselsättning för invandrare och etniska minoriteter (Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment). I nätverket deltar nedanstående medlemsstater/regioner, varav många redan har aviserat vilka prioriteringar man valt för det gemensamma arbetet. Sverige har i nuläget ej tagit beslut om deltagande.

Deltagande MS/regioner och aviserade prioriteringar (ej fastlagda för samtliga):

Region Andalusien: regional samverkan, anti-diskriminering
Region Aragonien: regional samverkan, anti-diskriminering
Delstat Baden-Württemberg: ?
Delstat Berlin: Validering, regional samverkan
England: samtliga
Estland: Validering, regional samverkan
Region Flandern: Anti-diskriminering, validering
Skottland: Anti-diskriminering, validering
Spanien: ?
Tyskland: samtliga
(Sverige): Validering, regional samverkan?

Målsättning och prioriteringar klara

Nätverket har som övergripande målsättning att ”genom transnationellt samarbete utveckla och sprida metoder, koncept och produkter som kan bidra till att öka sysselsättningen bland invandrare.” Inom ramen för denna målsättning har gruppen antagit tre underteman eller prioriteringar:

 • bedömning och validering av invandrares yrkesutbildningar och kompetens
 • insatser för att förstärka kompetensen vad gäller anti-diskriminering i förhållningssätt/ bemötande hos olika yrkeskategorier
 • ett integrerat territoriellt angreppssätt/regional samverkan mellan berörda aktörer

Till detta kommer att man parallellt skall arbeta med att gemensamt utveckla två produkter som skall förbättra möjligheterna att jämföra och bedöma de resultat som projekt och temagrupper i de enskilda medlemsstaterna/regionerna åstadkommit. De två produkterna – verktyg/instrument för benchmarking respektive för bedömning/mätning av system/policypåverkan – har mycket hög relevans för alla former av projektbaserat utvecklingsarbete: hur åstadkomma förbättringar genom att jämföra sig med andra respektive hur kunna mäta om projekten faktiskt påverkar/förbättrar system och policies?

Ett välstrukturerat nätverk

Nätverket har också lagt fast arbetsformer och organisation för det kommande arbetet. I likhet med verksamheten i de tidigare Europeiska temagrupperna kommer man att arbeta med s k peer reviews, kollegiegranskning, vilket innebär strukturerade besök på plats av en grupp professionella som skall bedöma och utvärdera ett givet projekt gentemot bestämda kriterier/benchmarks. Formatet för dessa peer reviews skall vidareutvecklas, och under mötet i Berlin förde bl a Sverige fram förslaget att även målgruppen skall kunna medverka i dessa granskningar och utvärderingar.

Målgruppsmedverkan kan även vara aktuellt vad gäller andra arbetsformer: studiebesök, s k shadowing och peer monitoring (det senare snarast en vidareutvecklad form av peer reviews). Shadowing, skuggning, innebär att professionella/funktionärer med likartade arbetsuppgifter under ett par veckor följer en kollega på en annan arbetsplats (annat medlemsland/region/projekt) för att systematiskt iaktta, dokumentera, jämföra och lära sig nya arbetssätt, metoder etc.

I dessa arbetsmetoder skall det nya verktyget för benchmarking efterhand börja användas; instrumenten för mätning/indikatorer vad gäller system/policypåverkan (policy impact) har till syfte att stärka och legitimera förslag som framförs i samband med en större europeiska konferens, ett s k policy forum.

Anordnande av ett eller flera policy forum ingår som en central del i nätverkets uppdrag, fora där resultat, slutsatser och rekommendationer kan föras fram till beslutsfattare, politiker och media på europeisk och nationell nivå. Den europeiska konferensen som anordnades i Malmö 2007 i samarbete med den Europeiska och nationella temagruppen asyl (Minimum standards and beyond), var ett gott exempel på ett sådant policy forum. Resultaten och förslagen från konferensen togs också väl tillvara genom de sammanställdes till ett omfattande remissvar på kommissionens Grönbok om en gemensam europeisk asylpolitik.

Organisation

Det transnationella nätverket (med arbetsnamnet TLN Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment), föreslås vara organiserat i en styrgrupp/ referensgrupp med en vidgad krets av intressenter och observatörer, bl a från Generaldirektoraten för Sysselsättning respektive Frihet, Rättvisa och Säkerhet, Europeiska integrations- respektive flyktingfonden samt relevanta frivilligorganisationer på EU-nivå.

En ledningsgrupp (management group), från ett mindre antal medlemsstater/regioner, föreslås ha det operativa ansvaret; till detta kommer ett sekretariat förlagt till Berlin (delstaten Berlin) som har det finansiella och administrativa ansvaret).
 
Verksamheten påbörjas snarast; en slutlig granskning och fastställande av organisation, arbets- och verksamhetsplaner sker vid nästkommande möte i mars 2009.

Extremt utsatta grupper – asylsökande och offer för trafficking

Det andra Transnationella lärandenätverket, med hög relevans också för svenskt vidkommande ( i synnerhet med tanke på det kommande s k Stockholmsprogrammet om det gemensamma europeiska asylsystemet), behandlar projekt och program med målgrupperna asylsökande respektive offer för trafficking.

I en tidigare artikel  finns redovisat utgångspunkterna för nätverkets arbete; efter sammankomsten i Berlin i januari 2009 har följande medlemsstater/regioner aviserat sin medverkan i nätverket (preliminära prioriteringar/målgrupper inom parentes):

Delstaten Berlin: asylsökande, offer för trafficking
Regionen Bolzano: Interkulturell mediering/dialog
Regionen Emilia Romagna: offer för trafficking
Regionen Flandern: ?
Grekland: asylsökande
Italien?:
Malta?:
Regionen Piemonte: ?
Tyskland: asylsökande, offer för trafficking
(Sverige): ?

Nätverkets mål:

 • Förbättra system och policies för målgrupperna Asylsökande (AS) och Offer för trafficking (VoT)
 • Social inklusion och yrkesmässig integration

Prioriteringar/underteman (under diskussion):

AS: 

 • Förbättra asylsökandes socio-ekonomiska rättigheter
 • Tillträde till utbildning, yrkesutbildning och arbete
 • Insatser för utsatta grupper
 • ”Integration börjar dag 1”/sammanhållen process asylmottagande – introduktion/integration

VoT (under diskussion):

 • Mänskligt rättighetsperspektiv
 • Förebyggande insatser
 • Kunskapsuppbyggnad
 • Analys av och insatser för att motverka en ”segmenterad arbetsmarknad”

Gemensamma prioriteringar (under diskussion):

 • ”Capacity buildning”/uppbyggnad av kompetens och strukturer
 • Empowerment
 • Överförbara kompetenser/kunskaper
 • Medvetandehöjning/lobbying
 • Jämställdhet
 • Social innovation och inklusion av utsatta grupper i tider av ekonomisk nedgång

Arbetsformer/aktiviteter:

 • peer reviews
 • lärandeseminarier
 • studiebesök
 • policy forum

Nätverket kommer att ha en liknande organisation som TLN Increasing the Participation etc . Man är dock senare i tidtabellen och avser att lämna in en formell ansökan till EU-kommissionen under mars 2009 för att kunna påbörja arbetet i juli – augusti.

Redan nu kan det konstateras att det finns en rad öppningar till samarbete mellan lärandenätverket och den regionala temagrupp inom socialfonden i Stockholms län som arbetar med asylmottagande och introduktion av nyanlända. Temagruppen, som i likhet med nätverket innefattar projekt och målgrupper från både socialfonden och Europeiska flyktingfonden, avser att arbeta utifrån ett sammanhållet koncept vad gäller mottagande av asylsökande, introduktion av nyanlända och integrationsfrågor generellt.


Nationella och regionala temagrupper i Sverige – europeiskt samarbete ett grundkrav

Den nationella temagruppen integration inom Europeiska socialfonden i Sverige (TIA, Temagrupp Integration i Arbetslivet) med projektägare REMESO (Institute for Research on Migration, Etnicity and Society vid Linköpings universitet) har nyligen påbörjat sin verksamhet och aviserat följande (preliminära) prioriteringar:

 • Nyanlända invandrares väg till arbetet
 • Unga invandrare/ unga med utrikes bakgrund
 • Äldre invandrare; vägen tillbaka till arbetet
 • Invandrare med funktionsnedsättning
 • Regionala aktörer; samarbete med regionala strukturfonderna och NUTEK samt  regionförbund och länsstyrelser.
 • Långtidssjuka invandrare
 • Företagande/ entreprenörskap

Den regionala temagruppen inom Europeiska socialfonden i Stockholms län, som också innefattar projekt från Europeiska flyktingfonden, har på ett innovativt sätt inkluderat målgrupperna asylsökande, flyktingar och andra nyanlända invandrare i sitt arbete – inom ramen för en sammanhållen process. Arbetssättet har på goda grunder förordats av NTG-asyl & integration  och den Europeiska temagruppen asyl i de förslag och rekommendationer som framförts på nationell och EU-nivå. Modellen med tidiga och sammanhållna integrationsinsatser vad gäller asylmottagande och flyktingintroduktion har också rekommenderats av ECRE (European Council on Exiles and Refugees), en paraplyorganisation för ett sextiotal frivilligorganisationer i Europa.

Den regionala temagruppen i Stockholms län har bl a valt följande prioriteringar:

 • Asylmottagande och introduktion av nyanlända – en sammanhållen process
 • Samverkan/samarbete mellan berörda aktörer i mottagande och introduktion
 • En gemensam kunskapsbas

Erfarenheterna från det tidigare samarbetet mellan den nationella och den europeiska temagruppen asyl är mycket positiva. Bland annat gav den nära kopplingen mellan den europeiska och den nationella nivån möjlighet för NTG-asyl & integration att sammanställa goda exempel och argument med stor bredd och slagkraft till den svenska regeringens utredning om ett nytt asylmottagande

Europeiska integrationsfonden – en ny samarbetsarena!

Europeiska integrationsfonden (EIF) introducerar ett antal nya teman och perspektiv i svensk integrationspolitik, bl a interkulturell dialog, medborgarkunskap och värdegrund samt målgruppsmedverkan i projektarbete och i validering av produkter och koncept. Den viktigaste utgångspunkten för integrationsfonden är de gemensamma grundprinciperna för integration   som skall introduceras, utvecklas och tillämpas i medlemsstaterna.


Europeiska socialfonden har, i de nu aktuella nätverken och temagrupperna fokus på arbetsmarknad och arbetsliv. Denna inriktning behöver kompletteras med insatser från projekt inom EIF. I det svenska programmet för EIF finns också en rad prioriteringar och åtgärder som ligger väl i linje med teman, underteman och prioriteringar i de ovan redovisade transnationella samarbetet.

Att snarast koppla program- och projektarbetet i EIF till dessa transnationella nätverk (och de två temagrupperna) innebär en betydande effektivitets- och tidsvinst. Flera av de prioriteringar, underteman, aktiviteter och produkter som de två lärandenätverken och deltagande regioner och medlemsstater kommer att behandla, ligger väl i linje med motsvarande prioriteringar och åtgärder inom EIF.

Några exempel är:

 • peer reviews, bl a genom målgruppsmedverkan/s k Target Group Auditing
 • verktyg för bedömning/mätning av system/policypåverkan (impact assesment)
 • verktyg för benchmarking
 • interkulturell dialog/mediering     
 • empowerment/målgruppsmedverkan

I resonemangen kring peer reviews, validering och de olika metoderna för impact assessment betonar man i de båda lärandenätverken nödvändigheten av målgruppsmedverkan (”deltagande”, empowerment). I EIF är denna prioritering av målgruppens ”deltagande” en särskild tydlig och bl a skall metoder och instrument för målgruppens medverkan i validering av projekt utvecklas. Utveckling av indikatorer och mätinstrument för att bedöma effekter och resultat av integrationsinsatser och politik skall tas fram; man nämner i EIF-programmet också behovet av indikatorer och (bl a samhällsekonomiska) utvärderingsinstrument.

Ett annat gemensamt utvecklingsområde är interkulturell dialog och interkulturell mediering. Regionen Bolzano i norra Italien har utvecklat aktiviteter, metoder och ett utbildningspaket på området som ju har särskild prioritet i EIF. Det Uppsalabaserade projektet Kom In har också redan tagit fram (inom ERF) koncept och metoder vad gäller interkulturell dialog och värdegrund, som kan bedömas och vidareutvecklas inom ramen för de benchmarking-aktiviteter som planeras inom nätverken.


„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“  

Att snarast påbörja det transnationella samarbetet inom de europeiska fonderna i Sverige är ytterst angeläget. Erfarenheterna från Equal-programmet, vad gäller det tematiska arbetet, både på nationell och europeisk nivå, visar att de temagrupper/nätverk som kommit igång tidigt var de mest framgångsrika.

De tematiska och transnationella konstellationer som nu finns på plats inom integration, asylmottagande och sysselsättning på regional, nationell och europeisk nivå bör därför snarast knytas samman och ett svenskt deltagande koordineras från ESF-rådets sida. Därigenom kan Sverige också bidra med den nödvändiga nationella medfinansieringen. De svenska temagrupperna har redan, eller bör tillförsäkras, nödvändiga ESF-medel för deltagande.

Aviserade prioriteringar och utvecklingsområden från nätverk och temagrupper finns nu preliminärt redovisade och visar på åtskilliga beröringspunkter och samarbetsytor. För de enskilda projekten i de svenska programmen och temagrupperna,  innebär en gemensam koordinerande mekanism/nod också tillgång till ett brett nätverk av potentiella partner. Spridning/påverkansarbetet och lärandet i nätverk optimeras samtidigt som det europeiska perspektivet vidmakthålls.


Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se