Grönboken om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet

Den 6 juni 2007 presenterade kommissionen en s.k. grönbok om den fortsatta utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Tammerfors- och Haagprogrammet fastställde att utvecklingen av det gemensamma asylsystemet (CEAS - Common European Asylum System) ska ske i två faser. Efter att den första fasen fullbordats fungerade grönboken som ett diskussionsunderlag om hur den andra fasen ska utvecklas. Frågorna i grönboken var många - är mottagandevillkoren tillräckligt harmoniserade, ska EU gemensamt handlägga asylansökningar och hur skapas lika villkor för asylsökande inom hela unionen?

Genom grönboken konsulterades berörda parter som en förberedelse för det kommande lagstiftningsarbetet. I november 2007 hölls även en offentlig hearing om resultatet av konsultationen i Bryssel. Baserat på de remissvar som inkom lade kommissionen i juni 2008 fram ett meddelande i form av en Strategisk plan för asylpolitiken: Ett integrerat grepp på skyddsfrågor över hela EU (Policy Plan on Asylum: An Integrated Approach to Protection Accross the EU) Den strategiska planen beskriver åtgärder som kommissionen avser att föreslå under de närmaste åren för att fullborda den andra fasen av CEAS.

2008-06-19

Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem

”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i veckan. Samtidigt presenterades även ett meddelande om ”En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg”, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.

Läs mer

2007-11-22

Många röster på hearing om det europeiska asylsystemets framtid

Den 7 november anordnade Europeiska kommissionen en offentlig utfrågning om den i juni utgivna grönboken om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Kommissionen har mottagit 82 remissvar från olika aktörer: lokala och internationella frivilligorganisationer, medlemsstater och nationella myndigheter, akademiska institutioner, politiska partier, liksom några bidrag från enskilda individer. Bland de mottagna remissvaren finns även det som Equals europeiska temagrupp för asyl sammanställde.

Läs mer

2007-10-30

Över 80 remissvar på kommissionens grönbok om CEAS framtid

Kommissionen har nu publicerat alla svar som inkommit angående grönboken om framtiden för EU:s gemensamma asylsystem. Totalt inkom drygt 80 svar från regeringar, myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Läs alla inkomna remissvar på kommissionens hemsida

2007-10-03

Remissvar på grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet inlämnat

NTG asyl och integration har nu i samarbete med Equals europeiska temagrupp för asyl lämnat in ett remissvar angående Europeiska kommissionens grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet. Remissvaret är koncentrerat på de frågor som behandlades under den europeiska asylkonferensen Minimum standards and beyond i Malmö den 22-24 maj 2007 och bygger på de rekommendationer som antogs där. Sammanlagt har 104 personer och representanter från en blandning av myndigheter, EU-projekt, frivilligorganisationer och andra aktörer från hela Europa ställt sig bakom Equals remissvar.

temaasyl finns även remissvar från övriga svenska aktörer länkade, bl.a. yttranden från Migrationsverket, Barnombudsmannen och riksdagens utlåtande. Samtliga inkomna remissvar kommer så småningom även att publiceras på kommissionens hemsida, och den 7 november 2007 ordnas en offentlig hearing om grönboken i Bryssel.

Läs Equals remissvar  

Behandlingen av socialförsäkringsutskottets utlåtande om grönboken föranledde en intressant diskussion i riksdagen, se protokoll från behandlingen (8§ en bit ner på sidan).

Visa alla notiser »