Här återfinns samtliga nyheter publicerade på hemsidan under 2005.


Nationella temagrupper i Portugal - ett gott exempel
Det nationella tematiska arbetet påbörjades i Portugal under våren 2003. Sju Nationella temagrupper har etablerats, varav två transversala, Partnerskap och Landsbygdsutveckling. De övriga fem är: Yrkesutbildning och sysselsättning för utsatta grupper, Social och yrkesmässig integration av flyktingar, invandrare och etniska minoriteter, Entreprenörskap och lokal utveckling, Arbetsplatsförnyelse och kompetensutveckling samt Förening av arbets- och familjeliv.
NTG-asyl kommenterar de i media uppmärksammade händelserna vid Migrationsverkets mottagningsenheter
2005-12-21
Ett annat asylmottagande - skilda huvudmän en lösning NTG-asyl och Tema asyl har i en rad artiklar och förslag till Svenska ESF-rådet och berörda departement pläderat för en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande. Migrationsverket/motsvarande föreslås ansvara för prövning av asylärenden, medan kommuner, landsting och frivilligorganisationer ansvarar för mottagande av asylsökande, dvs boende, sysselsättning/arbete, utbildning, sjukvård och eventuellt återvändande/re-integration vid avslag.
Från mottagande till integration - förening för asylsökande fyller två år
2005-12-18
AEASS – Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden – har existerat i två år. Föreningen är en unik organisation där mera resursstarka eritreanska asylsökande arbetar med stöd och rådgivning till sina landsmän, men också med en alternativ organiserad verksamhet i samarbete med Studiefrämjandet i Sundbyberg (Stockholm).
EU:s mottagandedirektiv - en första granskning
2005-12-18
ECRE – European Council on Refugees and Exiles – har granskat hur ett antal medlemsstater genomfört EU:s direktiv om mottagande av asylsökande vad gäller tre viktiga områden: tillträde till arbetsmarknaden, s k materiella mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård samt vilka inskränkningar eller indragningar av mottagningsvillkoren som praktiseras.
Sjukvård till asylsökande i EU - en jämförande studie
2005-12-12
Enligt EU:s direktiv om miniminormer för mottagande skall asylsökande ges tillgång till sjukvård på likvärdiga villkor i samtliga medlemsstater. I en nyligen publicerad jämförande studie om sjukvård till asylsökande i EU:s medlemsstater konstaterar tre danska forskare vid Köpenhamns universitet dock att skillnaderna mellan länderna fortfarande är mycket stora.
Välfärdsstatens informalisering – och nya gränser
2005-11-25
Zoran Slavnic vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping är en av de få forskare i Sverige som studerat invandrarnas situation i den informella ekonomin. Zlavnic medverkade på NTG-asyls konferens på Världskulturmuseet i Göteborg i oktober 2005 med ett intressant och tankeväckande föredrag, Alternativ försörjning – alternativ integration? I sitt föredrag, och i en här presenterad artikel, konstaterar Slavnic att den växande informella ekonomin på ett dramatiskt sätt också påverkar och förändrar välfärdsstatens roll. Ett uttryck för detta, som NTG-asyl uppmärksammat, är konkurrensen mellan formella och informella försörjnings- och integrationssystem för asylsökande och flyktingar, dvs mellan till exempel deltagande i Migrationsverkets organiserade verksamhet och försörjning genom svartjobb.
Equal utvärderat - brister i styrning och ledning, men goda exempel finns
2005-11-23
En ny rapport från den s k oberoende utvärderaren av Equal-programmet har publicerats. Utvärderaren, som på Övervakningskommitténs och Svenska ESF-rådets uppdrag har granskat hur Utvecklingspartnerskap och Nationella temagrupper arbetat utifrån programmålen, konstaterar att vissa förbättringar skett jämfört med tidigare, men att det fortfarande finns stora brister i genomförande, uppföljning och spridning/påverkan. Rapporten är en ambitiös genomgång av det – alltför? – komplexa programmet och inrymmer också en rad slutsatser och rekommendationer inför det fortsatta arbetet. Arbetet i de nationella temagrupperna (NTG) behandlas relativt ingående; i likhet med den förra rapporten riktar man kritik mot förseningar och bristande styrning/ledning av det tematiska arbetet och konstaterar samtidigt att NTG-asyl i många stycken är ett undantag genom sin välfungerande och tidigt igångsatta verksamhet.
Önskade och oönskade invandrare – GCIM:s rapport om migration i en global värld
2005-11-22
FN:s globala kommission om internationell migration (GCMI) har nyligen presenterat en ny rapport, Migration in an interconnected world: New Directions for Action. I rapporten finns – förutom de brett anlagda beskrivningarna och analyserna av de globala migrationsfrågorna - en välskriven och intressant studie om invandringen till Europa och den gemensamma europeiska asyl- och migrationspolitiken.
Allt fler asylsökande får avslag och skall återvända - ECRE kommenterar europeisk asylpolitik
2005-11-22
ECRE – European Council on Refugees and Exiles – har i en rad s k position papers kommenterat olika avsnitt av den gemensamma europeiska asyl-, migrations- och integrationspolitiken. ECRE är en paraplyorganisation för ett sextiotal europeiska asyl- och flyktingorganisationer. Svenska medlemmar är bland andra Svenska Röda korset och SWERA. ECRE kommenterar i rapporten Return of Asylum Seeekers whose Applications have been Rejected in Europe det växande problemet med allt fler asylsökande som får avslag – men ofta inte har möjlighet att återvända till forna hemländer/motsvarande.
Ett förbättrat asylmottagande – NTG-asyl lämnar förslag till utveckling av nationell politik
2005-11-08
De nationella temagrupperna inom Equal skall årligen till Svenska ESF-rådet lämna förslag till utveckling av nationell politik. ESF-rådet har därefter att föra vidare förslagen till ansvarigt departement. NTG-asyls förslag berör fem huvudområden: mottagandet, hälsa, utbildning, arbete/integration och återvändande.
Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik intervjuad av Eurasylum
2005-10-20
Eurasylum, ett brittiskt konsultföretag, specialiserat på utvärdering, forskning och utveckling inom migrations- asyl- och flyktingområdet, publicerar på sin hemsida intervjuer med beslutsfattare och politiker i Europa. I augusti 2005 intervjuades Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik under rubriken Sweden’s migration and refugee policy and its contribution to the EU common policy framework.
IKEA ger arbete och praktik åt flyktingar och asylsökande – i Rom
2005-10-17
IKEA har i samarbete med den kommunala asyl- och flyktingmottagningen i Rom erbjudit arbete åt ett femtiotal flyktingar. Erbjudandet ingår i ett pilotprojekt som genomförs inom ramen för den omfattande satsning på att bygga upp ett kommunalt asyl- och flyktingmottagande i Italien som Tema asyl tidigare rapporterat om. För IKEA:s del handlar det också om att ge företaget en social profil och att öka de anställdas medvetenhet om etnisk mångfald. På NTG-asyls konferens Kommer någon fjärranfrån på Världskulturmuseet i Göteborg den 24 – 26 oktober presenteras ytterligare exempel på innovativt tänkande i det italienska asyl- och flyktingmottagandet.
En rad nya förslag för en europeisk asyl-, migrations- och integrationspolitik – och en europeisk trohetsed?
2005-09-22
EU-kommissionen har aviserat en rad nya förslag inom asyl-, migrations- och integrationsområdet i syfte att genomföra den i juni 2005 beslutade handlingsplanen. Handlingsplanen, och de nu aktuella förslagen, bygger på de beslut som medlemsstaterna tagit i samband med godkännandet av Haag-programmet i november 2004.
En ny parlamentarisk kommitté – och en helsvensk integrationspolitik?
2005-09-20
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att se över integrationspolitiken. Kommittén skall göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet. Man skall vidare föreslå nya mål för integrationspolitiken, mål som kan följas upp och utvärderas. De statliga myndigheternas ansvar för politikens genomförande skall ses över och Integrationsverkets roll analyseras. Kommittén skall också överväga hur behovet av en systematisk kunskapsuppbyggnad på integrationsområdet bäst kan tillgodoses.
Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering - ny rapport från Integrationspolitiska maktutredningen
2005-09-06
Vilka erfarenheter finns om etnisk diskriminering, arbetsmarknad/arbetsliv, boende, skola/utbildning, politik, media, rättsväsende/polis och välfärdstjänster? Det är frågan som regeringens utredare, Masoud Kamali, har ställt till 160 personer, representanter för invandrarorganisationer och boende i s k stigmatiserade områden, i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Svaren bildar underlaget till de förslag till åtgärder som redovisas i en ny rapport från regeringens andra integrationspolitiska maktutredning.
Organiserad verksamhet blir enhetlig sysselsättning – måluppfyllelsen förväntas öka från 43 till 75 procent
2005-08-22
I en ny utredning om den organiserade verksamheten föreslår Migrationsverket att samtliga asylsökande mellan 18 och 64 år från och med den 1 januari 2006 skall erbjudas sysselsättning som är meningsfull och individanpassad. Begreppet enhetlig sysselsättning ersätter därmed den tidigare organiserade verksamheten, som också var obligatorisk för de asylsökande. Sysselsättningen skall bestå av introduktion, undervisning i svenska, återvändanderelaterad utbildning och/eller praktik samt självförvaltning.
EU-kommissionens handlingsplan för genomförande av Haag-programmet antagen
2005-08-22
Den tidigare aviserade handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet har nu antagits. I planen, som innehåller ett brett spektrum av åtgärder inom aktuella ansvarsområdena för DG Rättvisa, frihet och säkerhet (alltifrån bekämpande av narkotika till samarbete inom civilrätten), finns flera angelägna aktiviteter inom asyl-, flykting- och integrationspolitiken för de närmaste fem åren.
Migrationsverket utträder – Utvecklingspartnerskapet NOVE upphör
2005-08-22
Utvecklingspartnerskapet NOVE i Skellefteå med flera kommuner upphör i och med att Migrationsverket beslutat lämna partnerskapet. NTG-asyl har tidigare redovisat de många turerna från Migrationsverkets sida vid bildandet och medfinansieringen av partnerskapet (se Nyhetsbrev nr 1/2005); denna gång tycks det dock även vara en av de andra parterna, föreningen Urkraft, som haft problem att uppfylla sina åtaganden.
Kommunalt asylmottagande i Italien
2005-08-22
Tema asyl har tidigare beskrivit den omfattande satsningen på ett förbättrat asyl- och flyktingmottagande som gjorts i Italien med stöd av Europeiska flyktingfonden och Equal. Utgångspunkten för den vidareutveckling av asyl- och flyktingmottagandet som nu skett inom Equal-projektet Integ.r.a var den mycket omfattande projektverksamhet som italienska inrikesministeriet, UNHCR och ANCI (motsvarigheten till Sveriges kommuner och landsting/Svenska kommunförbundet) bedrivit inom ramen för Programma Nazionale Asilo (Nationellt program för asyl) och med stöd av Europeiska flyktingfonden. 150 kommuner och sammanlagt 226 organisationer deltog i det fleråriga programmet som har resulterat i ett helt nytt system för asylmottagande i Italien
Färre asylsökande men ökade vistelsetider och allt fler avvisade kvar i mottagningssystemet - ny prognos från Migrationsverket
2005-08-22
Enligt Migrationsverkets senaste verksamhets- och utgiftsprognos (2005-08-02) beräknas antalet asylsökande minskar de närmaste åren, samtidigt som vistelsetiden i mottagandesystemet för olika kategorier av asylsökande ökar. Antalet asylsökande år 2005 beräknas bli 17 000, 2006 16 000 och 2007 respektive 2008, 15 000 personer. Även antalet i mottagningssystemet minskar något, från cirka 31 000 vid årets slut 2005 till runt 29 000 år 2008. Andelen med avvisningsbeslut har däremot ökat kraftigt, vilket påverkar den genomsnittliga vistelsetiden.
I välfärdsstatens gränsland - ny norsk rapport om asylsökande utanför mottagningssystemet
2005-06-28
Den tidigare aviserade studien av asylsökande i Norge, som tvingas leva utanför det statliga mottagningssystemet , har nu publicerats. De båda ansvariga forskarna Jan-Paul Brekke och Susanne Søholt, konstaterar att effekterna av den lag som infördes 2004, och som innebär att den asylsökande som inte vill samarbeta inför ett återvändande inte längre får ha kvar sin plats i mottagningssystemet, haft mycket liten effekt.
Många frågor – färre svar: Rapport från regeringens nationella samordnare om barn med uppgivenhetssymptom
2005-06-21
Regeringens nationella samordnare Marie Hessle har lagt fram en första delrapport om asylsökande barn med uppgivenhetssymptom (depressiva devitaliseringstillstånd). Rapporten avser att i första hand ge en kvantitativ bild av förekomsten av symptomet, redovisa den nationella och internationella kunskapsnivån och forskningsläget samt de drabbade barnens psykosociala tillstånd.
Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige
2005-06-14
Regeringens utredare Paul Lappalainen har presenterat en omfattande rapport om strukturell diskriminering (SOU 2005:56). Rapporten är en gedigen men något ensidig genomgång av bakgrunden till och förekomsten av strukturell diskriminering på en rad samhällsområden, där utgångspunkten är densamma som i regeringens andra aktuella utredning inom ett näraliggande område, Makt, integration och strukturell diskriminering. I båda fallen utgår man från att det existerar ett ”vi-och-dom”-tänkande, en strukturell diskriminering som skapar ”…en systematisk över- och underordning mellan (”vita”) svenskar och rasifierade människor, främst invandrare”.
64 nya Utvecklingspartnerskap i Equal tema asyl
2005-06-14
NTG-asyl har kartlagt de 64 nya Utvecklingspartnerskapen (UP) som nyligen kunnat påbörja sin verksamhet inom tema asyl i 24 medlemsstater (Luxemburg har inget UP inom asyl i omgång II). Kartläggningen visar vilken typ av organisation som är så kallad stödmottagare i Utvecklingspartnerskapet (managing organisation), vilken/vilka målgrupper som särskilt prioriterats samt inom vilka huvudsakliga områden projektverksamheten bedrivs. Kartläggningen bygger på de uppgifter som Utvecklingspartnerskapen registrerat i EU-kommissionens databas för Equal.
Ny avhandling om "det främmande"
2005-06-08
I avhandlingen Negativ socialisation - Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap av Niclas Månsson ställs frågan om varför vissa grupper och individer uppfattas som mer främmande än andra. För att besvara frågan fokuserar författaren på främlingen i den polske sociologen Zygmunt Baumans verk.
Makt, integration och strukturell diskriminering
2005-06-08
Regeringens andra integrationspolitiska maktutredning, under ledning av Masoud Kamali, har lagt fram sin första rapport. NTG-asyl har tidigare redovisat den turbulenta bakgrunden till och debatten om utredningen. Redan i den nya rapportens titel framgår den ansats som utredaren valt för sin studie: Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Utgångspunkten är med andra ord att det finns en uppdelning i ett ”vi” och ett ”dem”. Denna uppdelning är också, som det heter, ”en förutsättning för integrationspolitikens existensberättigande och därmed en förklaring till dess misslyckande”. Enligt utredaren är det därför dags att ”…ändra fokus från ”de andra” till våra strukturer och institutionella sammanhang för att få kunskap om mekanismer som reproducerar etniska klyftor och en vi-och-dem ordning i samhället.”
P1-programmet Kaliber granskar Equal och Svenska ESF-rådet
2005-05-30
Sveriges Radios program Kaliber har granskat de 46 utvecklinspartnerskapen i den första omgången av Equal och den ansvariga myndigheten, Svenska ESF-rådet. Många av projektledarna vittnar om en tungrodd administration och ekonomiredovisning, brister i stöd och tydlig information från Svenska ESF-rådets sida - men också svårigheter att få de komplexa s k utvecklingspartnerskapen att fungera.
Arbetsmarknadsverkets årsredovisning - begreppsförvirring och en bortglömd överenskommelse
2005-05-25
Arbetsmarknadsverket skall enligt regleringsbrevet för 2004 bland annat vidta ”...åtgärder för de personer som har särskilda svårigheter att få arbete”. I årsredovisningen för 2004 framgår att man, trots en svag arbetsmarknad, nått alla de s k verksamhetsmålen för 2004: bland annat har mer än 70% av de personer som genomgått arbetsmarknadsutbildning fått arbete, de långtidsarbetslösa har minskat i antal totalt sett och långtidsarbetslösheten för unga har halverats.
Ett gemensamt europeiskt asylsystem – vem bestämmer?
2005-05-17
I en intressant och klargörande artikel om det gemensamma europeiska asylsystemet ger statsvetaren Emma Cars en introduktion till de komplicerade strukturer som det europeiska samarbetet är uppbyggt kring. Emma Cars är för närvarande knuten till ECRE:s kontor i Bryssel men rapporterar fortsättningsvis också till NTG-asyl om asyl- och flyktingpolitik i ett EU-perspektiv.
Från invandrarpolitik till invandrarpolitik
2005-05-03
Riksrevisionen har granskat regeringens genomförande av integrationspolitiken med utgångspunkt från Riksdagens beslut från år 1997 att införa en ny integrationspolitik, tänkt att ersätta den tidigare invandrarpolitiken. Redan i rapportens titel framgår den slutsats som Riksrevisionen anser sig kunna dra av granskningen: den genomförda politiken har inte förändrats under de närmare tio år som gått sedan Riksdagens beslut.
Allt fler i förvar - i Sverige och i övriga Europa
2005-05-02
Allt fler asylsökande avviker efter lagakraftvunnet beslut om avvisning, enligt Migrationsverkets statistik. En åtgärd för att förhindra detta är, enligt Migrationsverket, att placera personer i förvar om de förväntas hålla sig undan i väntan på avvisning. Antalet förvarsplatser har också mer än fördubblats de senaste åren. Omkring 4 400 personer fanns i förvar under år 2004, en ökning med 40 procent på två år.
Migrationsverkets nya vision: ”vänligt, snabbt och rätt” – men inget om den organiserade verksamheten
2005-05-02
Migrationsverket har i en kortversion av Årsredovisningen 2004 sammanfattat aktuella frågor beträffande asylprövning och mottagande, dock utan att nämna den organiserade verksamheten. I den nya broschyren finns också bedömningar om framtiden och de förändringar som bland annat den nya process- och instansordningen förväntas innebära. En ny vision för verket skall tas fram, grundad på principen ”vänligt, snabbt och rätt”.
Svenska ESF-rådets årsredovisning – "nöjda individer"?
2005-05-02
Svenska ESF-rådets årsredovisning ger en något fragmentarisk och i huvudsak nedslående bild av 2004 års verksamhet inom socialfondsarbetet i Sverige. Trots att fem år av programperioden avverkats, framgår det inte i redovisningen vilka faktiska resultat som åstadkommits. Läsaren letar förgäves efter svar på centrala frågor som: Har strukturer och policies förändrats/förbättrats? Vilket genomslag har erfarenhetsspridning och systempåverkan haft? Vilka mått/indikatorer har använts för att bedöma resultatet? Vilka fora har använts för spridnings-/påverkansarbetet? Hur har genomförande och resultat kopplats till den Nationella sysselsättningsplanen, EU-kommissionens riktlinjer och rekommendationer eller till den Europeiska sysselsättningsstrategin?
Employment Week 2005 – nedtonade mål, nya strategier, Mr/Mrs Lissabon, Equal i fokus
2005-04-26
Årets Employment Week genomfördes i Bryssel den 12 – 14 april. Temat var halvtidsutvärderingen och förnyelsen av Lissabonstrategin och den, inför programperioden 2007 - 2013, reviderade Europeiska socialfonden. Employment Week är sedan mitten av 1990-talet en årligt återkommande konferens, utställning och manifestation om och kring EU:s sysselsättningspolitik, planerad och understödd av EU-kommissionen och Regionkommittén. Resultaten från den första omgången av utvecklingsarbetet i Equal stod särskilt i fokus, med ett stort antal Utvecklingspartnerskap och transnationella partnerskap som medverkande. Åtskilliga nationella ESF-kontor/motsvarande fanns också på plats.Tre svenska Utvecklingspartnerskap fanns representerade tillsammans med sina transnationella partner.
Utökad budget och nya program
2005-04-11
EU-kommissionen har , inför den nya budgetperioden 2007 - 2013, beslutat att föreslå en kraftig utökning av budgeten för området Frihet, säkerhet och rättvisa. Politikområdet, som i nuläget får 0,5 procent av EU:s totala budget, kommer år 2013 erhålla 1,3 procent, vilket innebär 8,3 miljarder euro för hela perioden 2007 - 2013.
Vad tycker majoriteten om minoriteten?
2005-04-11
Det Europeiska centret för uppföljning av rasism och främlingsfientlighet (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, EUMC) har låtit genomföra en omfattande enkät i samtliga medlemsstater om européernas attityder gentemot invandrare och asylsökande. Ett urval av mellan 1 000 och 2 500 personer i respektive medlemsstat har tillfrågats om bland annat sin syn på det multikulturella samhället (och dess gränser!), på etnisk mångfald och på asylsökande och invandrare. Enkäten har genomförts inom ramen för den s k Eurobarometern och European Social Survey.
Vem kan man lita på?
2005-04-11
OECD har genomfört en studie av situationen för invandrare på den svenska arbetsmarknaden. I studien återfinns en intressant genomgång av de senaste decenniernas utveckling av sysselsättningsläge och arbetsmarknadspolitiska insatser samt effekterna av dessa. En kritisk analys av problem och tillkortakommanden i den svenska integrationspolitiken kompletterar bilden, en analys där slutsatser och rekommendationer oftast skiljer sig från de som framförs i till exempel Integrationsverkets Rapport Integration 2002 och 2003.
Integrationsverkets årsredovisning 2004 - kunskap för påverkan
2005-03-29
Integrationsverkets årsredovisning spänner över ett brett spektrum av samhällsinsatser och politikområden: sysselsättning, boende, hälsa, diskriminering, mångfald, introduktion av nyanlända m m.
UNHCR:s årsrapport : Asylsökande – antal och trender 2004
2005-03-16
Jämfört med 2003 har antalet asylsökande till de industrialiserade länderna minskat med 23 procent, från 508 000 till 396 000 år 2004. Motsvarande siffror för EU-25 är 346 000 år 2003 respektive 282 000 år 2004, en minskning med 19 procent. Av EU:s medlemsstater mottog Frankrike flest asylsökande (61 500), följt av Storbritannien (40 000) och Tyskland (35 600). Österrike kom på fjärde plats (24 500) och Sverige på femte (23 000).
Migrationsverkets verksamhetsprognos 2005-2008: Färre asylsökande – längre vistelsetider
2005-03-09
Migrationsverket bedömer i sin verksamhets- och utgiftsprognos 2005 – 2008 att antalet asylsökande minskar - samtidigt som alltfler finns kvar allt längre i mottagningssystemet på grund av överklaganden, nya ansökningar och svårigheter att verkställa avvisningar.
Rapport från Equal-konferensen i Warzawa
2005-03-08
Under värdskap av den polska regeringen anordnade EU-kommissionen den tredje europeiska Equal-konferensen i februari 2005. Våren 2002 anordnades den första konferensen, en uppstartkonferens i Barcelona, hösten 2002 en andra konferens inför utvidgningen, främst för de dåvarande kandidatländerna i Köpenhamn.
Migrationsverkets årsredovisning 2004 - minskat antal asylsökande, ökade väntetider, endast hälften deltar i OV, 666 asylsökande i arbete
2005-02-28
Antalet asylsökande minskade från 31 000 år 2003 till 23 000 år 2004, en minskning med 26 procent. Samtidigt ökade både handläggningstid och s k vistelsetid kraftigt, från 278 dagar år 2003 till 362 dagar år 2004 respektive från 404 dagar till hela 521 dagar år 2004.
Nytt EU-program - Progress
2005-02-21
I anslutning till den nya sociala agendan föreslår EU-kommissonen inrättande av ett nytt utvecklingsprogram - "Progress". Programmet skall stödja unionens strävanden att förbättra sysselsättning och social solidaritet (Programme for employment and social solidarity) i medlemsstaterna. Progress ersätter tidigare gemenskapsåtgärder och olika s k budget lines på det social/sysselsättningspolitiska området.
En ny social agenda för unionen
2005-02-15
EU-kommissionen lanserade den 9/2 2005 sin nya Sociala agenda. Den sociala agendan är en del av den s k Lissabonstrategin och skall säkerställa att den sociala dimensionen - arbete och social trygghet - omfattar alla medborgare i unionen. Vladimir Spidla, kommissionär för sysselsättning och sociala frågor, underströk att den nya agendan bygger på en europeisk social modell som prioriterar sysselsättning, kamp mot fattigdomen och lika rättigheter för kvinnor och män.
I välfärdsstatens gränsland
2005-02-08
Asylsökande som fått avslag men som inte frivilligt återvänder till sitt hemland/motsvarande är ett problem för myndigheterna också i Norge. Jan-Paul Brekke, som på NTG-asyls uppdrag genomfört studien While we are waiting, är nu i färd med att för norska Kommunal- och regionaldepartementet studera effekterna av den omstridda nya lagen om indraget statligt bistånd och boende för asylsökande som vägrar samarbeta med myndigheterna vid avslag och återvändande.
Organisatorisk åtskillnad asylprövning och mottagande för ensamkommande barn
2005-01-17
Den av NTG-asyl tidigare föreslagna åtskillnaden mellan prövning/beslut och mottagande vad gäller ensamkommande barn och ungdomar tycks nu bli verklighet. Efter beredning i en interdepartemental arbetsgrupp föreslår regeringen att "det reella mottagandet av asylsökande ensamkommande barn överförs ... till de kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket."
Nytt besked från Migrationsverket - medfinansierar två nya Equal-projekt
2005-01-16
Efter ett möte mellan Svenska ESF-rådet och Migrationsverkets överdirektör Lars-Gunnar Lundh, har verket nu ändrat sitt tidigare beslut att inte medfinansiera nya Utvecklingspartnerskap inom Equals asyltema. De två Utvecklingspartnerskapen NOVE respektive AROS har fått klartecken att gå vidare med etablering och konsolidering av sina partnerskap och kan enligt uppgift räkna med att erhålla nödvändig medfinansiering för genomförandefasen från Migrationsverket.
Ny EU-rapport om trafficking
2005-01-04
Den av EU-kommissionen initierade expertgruppen om trafficking presenterade i december 2004 sin mycket utförliga och gedigna slutrapport - Report of the Expert Group on Trafficking in Human Beings. I gruppen ingick 20 experter från olika medlemsstater. Sverige representerades av Henrik Sjölander från Justitiedepartementet. Expertgruppens huvuduppgift har varit att, som det heter, "översätta Brysseldeklarationen till praktisk handling" och därmed ge ett underlag för ett handlingsprogram och ett Meddelande från Kommissionen senare i år.