75 miljoner kronor för nya temagrupper i Europeiska socialfonden

2008-09-26

I den nya programperioden för den Europeiska socialfonden (2007 – 2013) skall motsvarande temagrupper som i Equal-programmet nu etableras. I det nya socialfondsprogrammet finns flera av de centrala komponenterna från Equal införlivade: tematiskt spridnings- och påverkansarbete, transnationellt samarbete mellan projekten och olika tematiska aktiviteter på EU-nivå.

I den nu aktuella utlysningen finns sammanlagt 75 miljoner kronor avsatta för följande fem temagrupper:

  • Ungdomars utanförskap i arbetslivet
  • Integration i arbetslivet
  • Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
  • Företagande och entreprenörskap
  • Likabehandling i arbetslivet

Temagrupperna skall verka under tre år med möjlighet till förlängning. Ansökan skall vara ESF-rådet tillhanda senast den 20 oktober 2008.

Nationella temagrupper i Equal - strategisk resurs eller fortsatta projekt?

De nationella temagrupperna var en av de centrala komponenterna i det experimentella och nyskapande EU-programmet Equal. Temagruppernas syfte var att utifrån projektresultat och erfarenheter i de s k Utvecklingspartnerskapen påverka system och policies inom respektive politik/temaområde. De nationella temagrupperna var också kopplade till motsvarande arbete på EU-nivå genom de Europeiska temagrupperna. I Sverige verkade åtta temagrupperna inom följande teman: Företagens samhällsansvar, Nya vägar till arbetsmarknaden, Lärande, Jämställdhet, Partnerskap, Fritt fram! (målgrupp HBT-grupperna), Socialt företagande och Asyl och integration.

Svenska ESF-rådet har nu låtit undersöka temagruppernas verksamhet och resultat genom en enkät till ansvariga projektledare/koordinatörer. Resultatet redovisas i en studie, Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?, där det bl a framgår att merparten av temagrupperna inte arbetat utifrån de av EU-kommissionen och ESF-rådet givna riktlinjerna. I flera fall har dock grupperna ändå åstadkommit intressanta resultat och i viss grad kunnat påverka system och policies – om än ej utifrån en validering av produkter framtagna av deltagande Utvecklingspartnerskap.

Även om det finns skillnader mellan Equal-programmet och den nya socialfonden kan många av erfarenheterna från de nationella temagrupperna användas vid genomförandet av det tematiska arbetet i det nya socialfondsprogrammet. Studien avslutas också med ett antal rekommendationer inför det framtida arbetet i socialfonden.

Temagrupper i den nya socialfonden – strategisk påverkan, omvärldsbevakning och europeiskt samarbete

I likhet med tidigare skall de nya temagrupperna arbeta med s k strategisk påverkan . dvs att utifrån erfarenheter, resultat och goda exempel från projekten förändra och förbättra system och policies. Skillnaden mot Equal är bl a det mycket stora antalet projekt som genomförs i socialfonden (uppemot 6 000 enligt vissa beräkningar). En av de viktigaste uppgifterna för temagrupperna blir troligtvis därför att i redan i ett tidigt skede finna instrument för att kunna kartlägga och sortera projektmassan och tidigt identifiera sådana projekt som har en spridnings/påverkanspotential och som kan fungera som ”goda exempel”. I samband härmed bör också den tidigare projektstocken i bl a Mål 3 finnas med som referens.

En annan viktig uppgift är därmed också valideringen av projektresultat och produkter; där det i Sverige hittills saknats systematiska och tillförlitliga metoder. Som NTG-asyl & integration tidigare kunnat visa, finns sådana verktyg och metoder utarbetade i andra medlemsstater, bl a Portugal. Erfarenheterna från dessa medlemsstater bör utnyttjas vid etableringen av de nya temagrupperna i Sverige.

Temagrupperna skall också delta i det europeiska samarbetet inom socialfonden med olika tematiska aktiviteter på EU-nivå. Hur detta skall ske framgår dock ej av utlysningstexten; tyvärr har också de olika aktiviteterna på EU-nivå kommit igång mycket sent; så kommer t ex etableringen av en europeisk grupp med tema asylsökande och offer för människohandel att ske i först mitten av oktober 2008.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se