Transnationellt samarbete i Europeiska socialfonden

2009-01-23

Det transnationella samarbetet inom Europeiska socialfonden har, som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera, påbörjats med deltagande från de flesta medlemsstaterna. Två av de aktuella s k Transnationella lärandenätverken (Transnational Learning Network, TNL, som motsvarar de Europeiska temagrupperna, ETG, i Equal), behandlar introduktion och integration av nyanlända invandrare respektive mottagande av asylsökande. Tema asyl & integration kommer att följa de båda temagruppernas arbete, närmast i tiden genom att delta i gruppernas konstituerande möten i Berlin i slutet av januari 2009.

Flera olika slag av transnationellt samarbete är möjligt i den nya socialfonden (ESF). Förutom samarbete mellan de enskilda projekten – som måhända inte är lika utvecklat och systematiserat som i t ex Equal – kan samarbete etableras mellan enskilda (frivillig-)organisationer i projekten, mellan nätverk och mellan myndigheter ansvariga för fonden i respektive medlemsstater.

De nya partnerskapen och nätverken skall – på grundval av projekterfarenheter och -resultat – kunna ta initiativ till reformer och förslag på nationell, bi-/multilateral och EU-nivå. Partnerskapen bygger delvis vidare på de s k community of practice (lärandeplattformar) som etablerades i slutfasen av Equal-programmet.

Försenat tematiskt arbete…

Det transnationella samarbetet på EU-nivå i Europeiska socialfonden har kommit igång relativt sent, och många av de nödvändiga mekanismerna för ett fungerande samarbete finns fortfarande inte på plats. Hemsidan Transnationality.eu, som togs fram av bl a Sverige, är föga funktionell och uppdateras inte regelbundet. Ej heller förefaller kopplingen mellan de nationella temagrupperna och den europeiska nivån fungera; i vissa medlemsstater har också det nationella tematiska arbetet kraftigt försenats.
Lärdomarna från motsvarande nätverkssamarbete i Equal har i många fall inte tagits tillvara, och som också framgick i en tidigare artikel om slutkonferensen i Equal (i december 2008) finns också stora variationer mellan medlemsstaterna när det gäller tematiskt och transnationellt arbete i den nya socialfonden.

…men tysk offensiv

Både vad gäller det tematiska arbetet med målgruppen invandrare och med inriktning på asylmottagande, har Tyskland varit drivande för att etablera de s k Transnationella lärandenätverken (TLN) inom tema migration/integration och asylmottagande. Det tyska intresset beror sannolikt på det omfattande politiska reformarbete som de senaste åren genomförts i landet; nu ser man värdet av att - genom ett både nationellt och europeiskt nätverksarbete - ta del av projektresultat och andra medlemsstaters erfarenheter och koncept på området och därmed säkerställa hög kvalitet i genomförandet av reformerna.

Sammanhållen process asylmottagande – introduktion?

En av de viktigaste slutsatserna från det tematiska arbetet i Equal – både på nationell/svensk och europeisk nivå – var att asylmottagande och introduktion av nyanlända bör fungera inom ramen för en sammanhållen process – och att ”integration av asylsökande börjar dag 1”.

I den sammanställning av projekterfarenheter från det tematiska arbetet om asylmottagande i Equal, som kommer att ingå i regeringens översyn av asylmottagandet,  återfinns ett antal exempel och argument för ett sådant sammanhållet system. Förhoppningsvis kommer det nya tematiska arbetet i Europeiska socialfonden att ta tillvara dessa erfarenheter och rekommendationer, på EU-nivå särskilt angeläget bl a med tanke på den förestående revisionen av direktivet om mottagande av asylsökande och det s k Stockholmsprogrammet. Under hösten 2009 skall under svenskt ordförandeskap ett nytt program beslutas som skall lägga fast riktlinjerna för det framtida arbetet med en gemensam europeisk asylpolitik.

Asylmottagande och stöd till offer för trafficking

I den nu aktuella Transnationell lärandenätverket (TLN) skall ingå projekt med asylsökande och offer för trafficking som målgrupper från i första hand de deltagande medlemsstaterna. I de diskussioner som hittills förts, har man konstaterat att det finns likheter mellan de problem och de insatser som behöver utvecklas för de båda målgrupperna. I övrigt kommer gruppens arbete att till stora delar utgår från de analyser och resultat som framkommit i den Europeiska temagruppen asyl i Equal. Bland annat har man beslutat att utgå från de underteman som användes i den europeiska temagruppen asyl och därför valt följande inriktning på arbetet:

  • asylsökandes tillträde till utbildning, yrkesutbildning och arbete
  • insatser som anpassas till specifika, särskilt utsatta grupper av asylsökande

Temagruppen har också lagt fast ett antal underteman, gemensamma för arbetet med asylsökande och offer för trafficking:

  • kompetensutveckling och resursuppbyggnad
  • social inkludering och empowerment
  • överförbara kunskaper
  • medvetandehöjande/sensibilisering och attitydbearbetning

I en tidigare artikel finns redovisat bakgrundsdokument och preliminära analyser vad gäller tema asyl inom den Europeiska socialfonden. Bland annat finns en handledning som underlättar arbetet med analys, bedömning, kategorisering och validering av projekt inom temat. Projekt finansierade av Europeiska flyktingfonden kan med fördel ingå i detta arbete.

Öka sysselsättningen bland invandrare

Det andra transnationella lärandenätverket arbetar på motsvarande sätt med det övergripande målet att öka sysselsättningen bland invandrare. Även här finns underlagsmaterial framtaget och man har valt följande underteman:

  • bedömning och validering av yrkeskunskaper, utbildningar och kompetenser
  • utveckla /befrämja kunskaper i anti-diskrimineringsarbete
  • regionala samverkansnätverk för integrationsarbetet

De medlemsstater/regioner som hittills anslutit sig till nätverket är Berlin, Flandern, England, Skottland, Aragonien, Estland, Tyskland och Spanien. Av dessa stater/regioner har t ex Berlin valt att arbeta med tema anti-diskriminering och validering. Spanien och Aragonien utgår i sitt tematiska arbete från de redan befintliga territoriella/regionala kommittéerna för inkludering i de spanska regionerna och efterlyser samarbete och erfarenhetsutbyte för benchmarking/ benchlearning och vidareutveckling av dessa system och policies. Ett tema där erfarenheterna från arbetet med de s k RÖK:arna (Regionala överenskommelser)  i Sverige skulle innebära ett värdefullt inslag!

I kommande nummer av Tema asyl & integration återkommer vi med rapportering från arbetet i dessa två Transnationella lärandenäteverk.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se