Europeiska återvändandefonden

Den europeiska återvändandefonden ska påbörja sin verksamhet den 1 januari 2008. Fonden är tänkt att bistå medlemsstaterna i genomförandet av det så kallade återvändandedirektivet, erbjuda rådgivning till asylsökande som fått avslag och som måste återvända samt underlätta samordningen av gemensamma transporter för dessa.

Under åren 2008-2013 förfogar fonden för återvändande 676 miljoner euro. Cirka 15 miljoner kronor per år beräknas tilldelas Sverige.

Ansvarig myndighet i Sverige:
Migrationsverket har utsetts till förvaltare av den europeiska fonden för återvändande.

Ramprogrammet solidaritet och hantering av flyktingströmmar
Återvändandefonden är en del av ramprogrammet solidaritet och hantering av flyktingströmmar. Programmet består av fyra fonder som tillsammans ska utveckla och harmonisera EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik. De övriga tre är europeiska flyktingfonden, integrationsfonden och fonden för yttre gränser. Flyktingfonden har funnits sedan år 2000, medan de övriga tre är nyupprättade. Mellan 2008-2013 är den totala summan tillgänglig nästan 4 miljarder euro. I slutet av maj 2007 antogs de fyra fonderna formellt av rådet och EU-parlamentet, se dokument i högerkolumnen.

Notiser Europeiska återvändandefonden

2008-09-08

Utlysning inom Flyktingfonden och Återvändandefonden - ansök före 15 oktober 2008!

Mellan den 3 september och 15 oktober 2008 är det möjligt att söka bidrag ur Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden. De två EU-fonderna stöder bl.a. utveckling av asylverksamheten och kommunmottagning av flyktingar, samt utvecklingsidéer som berör asylsökande som återvänder efter avslagsbeslut eller personer med permanent uppehållstillstånd som återvandrar frivilligt.

Både organisationer, myndigheter, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner, företag m.fl. kan ansöka om medfinansiering. Normalt behövs nationell medfinansiering som täcker hälften av projektets faktiska kostnader för att kunna erhålla fondmedel, men för projekt som arbetar inom särskilt prioriterade områden räcker det med en medfinansiering på 25 procent av de totala projektkostnaderna. Det är fondenheten på Migrationsverket som förvaltar de båda fonderna.

Läs mer om den aktuella utlysningen på Migrationsverkets hemsida

Läs mer om Flyktingfonden och Återvändandefonden

Läs om tidigare projekterfarenheter i Tema asyl & integrations projektdatabas

2008-01-22

Utkast till nationella program för flyktingfonden och återvändandefonden publicerade

Syftet med Europeiska flykting- respektive återvändandefonden är att bidra till utvecklingen av det svenska asylsystemet och introduktionen av flyktingar, och samtidigt bidra till utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet.
 
Migrationsverket har på uppdrag av regeringen nu publicerat utkast till nationella program för fonderna för åren 2008-2013. Utkastet bygger på situationen i Sverige och de specifika utvecklingsbehov som identifierats, och beskriver inom vilka områden och hurdana åtgärder som fonderna kommer att satsa sina pengar.  Migrationsverket har tagit fram programmet efter konsultationer med olika frivilligorganisationer och berörda myndigheter.

Inom flyktingfonden prioriteras bl.a. kompetenshöjande insatser för de olika aktörer som medverkar i asylprocessen, informationsinsatser riktade till asylsökande, åtgärder som rör kvotflyktingar och åtgärder som syftar till att utveckla mottagandet av asylsökande/ introduktionen av personer som beviljats uppehållstillstånd.

Programmet för återvändandefonden är inriktat på återvändandeverksamhet för såväl personer som fått avslag på sin ansökan om asyl som för personer med uppehållstillstånd som frivilligt vill återvandra. Bl.a. prioriteras utveckling av återvändandeprogram med verksamhet såväl i hemlandet som förberedande åtgärder i Sverige. 

Innan Migrationsverket kan bevilja medel ur fonderna ska både den svenska regeringen och EU-kommissionen godkänna utkastet. Dessutom ska Migrationsverket inför kommissionen lägga fram årliga program för de två fonderna, innan fondmedlen slutligen når Sverige.

Trots att programmen inte är slutligt antagna kommer Migrationsverket att utlysa en första ansökningsomgång i februari. Samtliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer, forskningsinstitutioner, företag m.m. som vill engagera sig i att förbättra asylprocessen och flyktingmottagandet kan söka stöd från fonderna. För att hålla sig uppdaterad om fondera kan man prenumerera på Migrationsverkets nyhetsbrev om de EU-fonder som verket förvaltar. 

Läs mer, inklusive de båda programförslagen, på Migrationsverkets hemsida

2006-11-20

Europeiska återvändandefonden godkänd

EU-parlamentets kommitté The Civil Liberties Committee röstade den 6 november igenom den tidigare föreslagna europeiska återvändandefonden European Return Fund som syftar till att ekonomiskt stödja och förbättra hanterandet av återvändande för illegala tredjelandsmedborgare som befinner sig i medlemsstaterna. Förslaget baseras på en kompromiss med kommissionen och rådet och vinner laga kraft från januari 2008. Den europeiska återvändandefonden är en del av kommissionens strategi om "solidarity and management of migration flows" som lanserades förra året för att bl a främja samarbete kring unionens externa gränser. Återvändandefonden är en del av ett paket med totalt fyra fonder. Övriga tre fonder som också godkändes berör bland annat integrations- och flykting/asylfrågor. Återvändandefondens totala budget är 676 miljoner euro för perioden 2008-2013, varav varje medlemsstat årligen tilldelas en grundbudget på 300 000 euro; resterande medel fördelas utifrån antalet personer med avvisningsbelsut i respektive medlemsstat.
Visa alla notiser »