Europeiska fonden för yttre gränser

EU:s fond för förvaltning av de yttre gränserna inrättades i januari 2007. Under åren 2007-2013 görs inom fonden 1 820 miljoner euro tillgängligt för att assistera medlemsstaterna i kontrollen av de yttre gränserna, det vill säga tillämpandet av Schengenkonventionen. EU har en 6 000 km lång landgräns i öster och en 85 000 km lång kustgräns i söder. Fondens resurser ska underlätta fördelningen av ansvaret för dessa gränser mellan EU:s medlemsstater. Insatser för att utveckla det gemensamma visumsystemet ska även prioriteras.

Ansvarig myndighet: Rikspolisstyrelsen är den myndighet i Sverige som kommer att ansvara för de resurser som görs tillgängliga.

Ramprogrammet solidaritet och hantering av flyktingströmmar
Europeiska fonden för yttre gränser är en del av ramprogrammet solidaritet och hantering av flyktingströmmar. Programmet består av fyra fonder som tillsammans ska utveckla och harmonisera EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik. De övriga tre är europeiska flyktingfonden, integrationsfonden och återvändandefonden. Flyktingfonden har funnits sedan år 2000, medan de övriga tre är nyupprättade. Mellan 2008-2013 är den totala summan tillgänglig nästan 4 miljarder euro. I slutet av maj 2007 antogs de fyra fonderna formellt av rådet och EU-parlamentet, se dokument i högerkolumnen.


FRONTEX - EU:s byrå för gränskontroll
Ett viktigt komplement till fondens insatser är FRONTEX. FRONTEX är EU:s byrå för ”förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser”. Den 25 maj 2005 sammanträdde FRONTEX för första gången i Warszawa, Polen, där också byrån är permanent lokaliserad. Chef över byrån är finländaren Ilkka Laitinen.

Byråns huvuduppgift är att koordinera och assistera medlemsstaterna med tillämpandet av Schengenkonventionen, det vill säga kontroll av personer vid EU:s gränser. Byrån ska även bistå med utbildning av gränsvakter samt assistera vid gemensamma insatser för återvändande immigranter.

Under 2006 genomförde FRONTEX ett antal ”operationer” i Medelhavet. Hera och James, som två av dessa kallades, hade till uppgift att assistera Spanien i samband med det relativt sett stora antal immigranter som anlänt med båt till Kanarieöarna under 2006. Ett antal länder bistår FRONTEX i dess arbete, genom att exempelvis bidra med personal eller utrustning vid de gemensamma operationerna. Sverige bistår på detta sätt inte FRONTEX i dess arbete, se exempelvis intervju med Tobias Billström i kolumn till höger.

Under de senaste toppmötena på EU-nivå har det rådit enighet kring uppfattningen att FRONTEX:s resurser och mandat för att hantera migrationsströmmar bör utvidgas.