EU:s asylsystem - antaget & under behandling

Under de år som gått sedan mötet i Tammerfors 1999 har en rad direktiv antagits inom ramarna för det gemensamma europeiska asylsystemet (the Common European Asylum System, CEAS). Dessa är direktiven om mottagande av asylsökande, asylprocedur, skyddsgrunder och massflykt. Därtill har den så kallade Dublin II förordningen antagits, som föreskriver vilket land som ansvarar för att behandla en ansökan om asyl.

En rad förslag är också under behandling. Ett av dessa är förslaget till en gemensam politik för återvändande, ett annat det om ökat praktiskt samarbete med målet att bland annat upprätta ett gemensamt asylkontor.

I kolumnen till höger finns en kort beskrivning av både antagna direktiv och förslag som är under behandling. Beskrivningarna tydligör de viktigaste punkterna i innehållet, skiljelinjerna mellan de olika aktörerna samt vilka tidsperspektiv som är aktuella. Här återfinns även länkar till relevanta dokument.

I en tredje kolumn till höger återfinns aktuella initiativ som inte formellt faller inom ramarna för CEAS, men som har en stark koppling. Detta gäller bland annat den "externa dimensionen av CEAS", vilket inkluderar förslag om regionala skyddsprogram utanför EU och kopplingen mellan migration och utveckling. Här återfinns även information om den i december 2006 antagna Byrån för de grundläggande rättigheterna.

För mer information om EU:s politik för att hantera så kallad illegal immigration/irreguljär invandring, klicka här.

Vid frågor eller ytterligare information? Kontakta info@temaasyl.se