Asylprocedurdirektivet

Rådets direktiv 2005/85/EG om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus antogs den 1 december 2005.

Bakgrund och innehåll

Asylprocedurdirektivet var det sista att antas inom ramarna för den första fasen av upprättandet av det gemensamma europeiska asylsystemet. Svårigheterna att enas berodde till stor del på att länderna var oense om huruvida en lista på så kallade ”säkra länder” skulle vara en del av direktivet. Denna bestämmelse skulle innebära att medlemsstaterna inte skulle behöva pröva en ansökan från någon som kom från ett ”säkert land”. Direktivet antogs till slut utan ”listan”, men med en artikel som anger att rådet ska utarbeta en sådan lista. Under 2006 kom den åter på tal men diskussionen avstannade efter protester från bland annat EU-parlamentet, vissa medlemsstater och frivilligorganisationer.

ECRE (the European Council on Refugees and Exiles) var en av de organisationer som gjorde gemensam sak under 2004 och krävde att asylprocedurdirektivet skulle dras tillbaka. Även EU-parlamentet ifrågasatte delar av förslaget och antog en starkt kritisk resolution. Under den beslutsprocess som rådde var parlamentet emellertid endast rådgivande och rådet var således inte bundet att anta några av parlamentets rekommendationer. Efter att direktivet antagits valde parlamentet att gå till EU-domstolen för att få delar av direktivet ogiltigförklarat, eftersom man ansåg att rådet överträtt sin befogenhet då man angett att rådet ensamt, efter endast konsultation med parlamentet ska anta förteckningen med säkra ursprungsländer. Parlamentet ansåg sig, enlighet med EU-fördraget, ha rätt till medbeslutande i detta förfarande. I maj 2008 fastslog EU-domstolen att rådet faktiskt överträtt sin maktbefogenhet och ogiltigförklarade bestämmelsen om hur listan på sökra ursprungsländer ska antas.


Deadline

Senast den 1 december 2007 ska medlemsstaterna ha implementerat direktivets bestämmelser i nationella lagar och andra författningar. Senast den 1 december 2009 ska kommissionen sedan rapportera till EU parlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet och vid behov föreslå eventuella ändringar.