Mottagandedirektivet

Rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna antogs den 27 januari 2003.

Deadline: Den 6 februari 2005 var deadline för medlemsstaterna att ha införlivat direktivets bestämmelser i nationella lagar och andra författningar. Kommissionen kommer under hösten 2006 presentera en utvärdering av hur direktivet har implementerats, baserat på dessa rapporter från medelmsstaterna, och föreslå eventuella ändringar.

Kommissionen ska minst en gång vart femte år, rapportera till EU parlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet.

Kommentarer kring direktivet och information om hur det införlivats i Sverige kan du läsa här