Ett enhetligt asylsystem - praktiskt samarbete

I februari 2006 antog Kommissionens ett Meddelande om ökat praktiskt samarbete - Nya strukturer, nya lösningar: Att förbättra kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet.

Bakgrund

År 2010 ska enligt Haagprogrammet, ett gemensamt asylsystem vara upprättat. För att detta ska kunna uppnås har medlemsstaterna beslutat om att inte bara lagar måste harmoniseras, utan även hur dessa ser ut i praktiken. Nästa steg i skapandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem är därför att genom ökat praktiskt samarbete uppnå mer enhetliga asylsystem. I kommissionens Meddelande från februari 2006, som fick stöd av rådet i april 2006, föreslås att detta ska ske genom insatser på en rad områden.

Enhetlighet och samordning

Bland förslagen återfinns upprättandet av en gemensam webbportal för landinformation (country of origin information), bättre samordning mellan asylmyndigheter och på längre sikt ett gemensamt asylkontor som samlar erfarenheter och information. 

Mer enhetliga asylsystem ska också uppnås genom en vidareutveckling av de redan antagna asylprocedurdirektivet och skyddsgrundsdirektivet. Kommissionen och rådet är eniga om att "en enda asylprocedur och en enhetlig status för skyddsbehövande" (single asylum procedure and a uniform protection status) bör upprättas. I Sverige tillämpas redan en enda procedur, oavsett vilken status en asylsökande ansöker om, men i många länder tillämpas olika.

I en första fas ska de beslut som redan tagits utvärderas för att se var ytterligare insatser behövs. Därefter ska kommissionen presentera förslag till lagstiftning.

Som en del i skapandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem planerar EU-kommissionen också att utföra två studier. De ska undersöka möjligheter och förutsättningar för att hantera asylansökningar gemensamt, dels inom unionen och dels utanför unionen. Studierna är planerade som en del av Haagprogrammet.

Beslut om ömsesidigt informationsutbyte

I oktober 2006 antog rådet ett beslut om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring. Detta beslut är ett led i att skapa ett ökat praktiskt samarbete mellan länderna. Enligt det ömsesidiga informationsförfarandet skulle medlemsstaterna vara skyldiga att meddela andra medlemsstater och kommissionen vilka åtgärder de har för avsikt att vidta på asyl- och invandringsområdet. Utgångspunkten är att vad ett enskilt land beslutar om inom detta område kommer att påverka de övriga länderna i och med att det är lätt att förflytta sig inom EU.

Ett tydligt exempel som skyndade på rådets beslut är den omfattande legalisering som Spanien genomförde under 2005. I samband med detta kritiserade många länder Spanien och menade att beslutet i högsta grad påverkade även dem, då de som fick uppehållstillstånd i Spanien på sikt kan röra sig fritt inom EU. Under 2007 ska Kommissionen genomföra en studie för att undersöka om det är nödvändigt och möjligt att skapa gemensamma regler kring detta.