Från Tammerfors till Haag - asylsystemets bakgrund

"Från Tammerfors till Haag" syftar till den process som inleddes vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999. Där antog stats- och regeringscheferna ett omfattande fem-års program för den europeiska asyl- och migrationspolitiken. Syftet var att harmonisera de europeiska asylsystemen. Efter fem år utvärderades programmet och vid Europeiska rådets möte i Haag i november 2004 antogs ett nytt femårsprogram, det så kallade Haagprogrammet. Genom Haagprogrammet har medlemsstaterna enats om att upprätta ett gemensamt europeiskt asylsystem till år 2010. Tammerfors- och Haagprogrammet utgör därför grunden för utvecklingen av unionens asyl-, migrations- och integrationspolitik.

I högerspalten finns en kort resumé med kommentar från NTG-asyl & integration om Haagprogrammets innehåll, i huvudsak de avsnitt som har relevans för mottagande av asylsökande. I högerspalten återfinns också ytterligare information om programmets mål och inriktning och utvärderingar. För mer information om specifika direktiv och förordningar som följt på Tammerfors- och Haagprogrammet - se "Antaget och under behandling inom CEAS".

Notiser Från Tammerfors till Haag

2008-08-05

Genomförandet av Haagprogrammet ”relativt otillfredsställande”

Den övergripande bedömningen av Haagprogrammets genomförande är ”relativt otillfredsställande”. Det menar kommissionen i sin årliga rapport (s.k. scoreboard) om införlivandet av Haagprogrammet och handlingsplanen för detta. Ett betydande antal av de åtgärder som ingick i handlingsplanen har avbrutits eller försenats, antingen därför att händelseutvecklingen har gjort dem överflödiga eller därför att prioriteringarna har skiftat till andra områden.

Inom CEAS – det gemensamma europeiska asylsystemet – har enligt kommissionen ”vissa framsteg” skett, men de samlade resultaten på detta område uppges ändå vara blandade. Bland framstegen 2007 nämns utvärderingen av införlivandet och genomförandet av rättsakterna i den första fasen av det gemensamma asylsystemet, samt den grönbok om asylsystemets andra fas som lett fram till den nyligen placerade strategiska planen för asylpolitiken.

Vad gäller integration av tredjelandsmedborgare anges i rapporten att arbetet med att inrätta en webbplats för integrationsfrågor, som enligt planen skulle ha påbörjats 2006, har försenat och kommer nu i stället att inledas under det fjärde kvartalet 2008.

Läs kommissionens "Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007" 

Läs mer om Haagprogrammet

Läs reslutat från tidigare år på kommissionens scoreboard  

2008-06-19

Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem

”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den Strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i veckan. Samtidigt presenterades även ett meddelande om En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.

Läs mer

2008-04-09

EU:s framtidsgrupp diskuterade ny femårsplan för det gemensamma europeiska asylsystemet

EU-kommissionen väntas inom några månader lägga fram en ny femårsplan för unionens inrikespolitik, grunden för det program som ska efterträda det nuvarande Haagprogrammet. Eftersom det nya programmet väntas antas under det svenska EU-ordförandeskapet (juli-december 2009) kallas programmet preliminärt för "Stockholmsprogrammet". Den framtidsgrupp som fått i uppdrag att sammanställa en rapport innehållande idéer och rekommendation inför den nya femårsplanen träffades i Slovenien i början av april för att diskutera framtiden för EU:s asylsystem, integration och polissamarbete. 

Framtidsgruppen består av inrikesministrarna från den rådande ordförandeskaptrion (Tyskland, Portugal, Slovenien), den kommande trion (Frankrike, Tjeckien, Sverige), samt representanter från EU-kommissionen och rådet. Ministrarna bekräftade att det gemensamma europeiska asylsystemet bör vara en effektiv mekanism för att skydda personer i genuint behov av skydd, att det ska säkerställa likabehandling av asylsökande och att politiken bör vara anknuten till utvecklingsfrågor.
 
Ministrarna uttryckte även en vilja att bekämpa ”asylshopping”, att inrätta effektiva återvändandeprocedurer, mekanismer för bördesfördelning och solidaritet samt ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och i relation till tredjeländer. Den slovenska ministern Dragutin Mate efterfrågade även utökade regionala skyddsprogram för att förbättra utvecklingsländers kapacitet att ta emot flyktingar.

Framtidsgruppens slutliga rapport ska presenteras under ett informellt rådsmöte under det franska ordförandeskapet (juni-december 2008).

Läs pressmeddelande från mötet här och här

Läs flyktingorganisationen ECRE:s öppna brev till mötet

Läs även Centre for European Policy Studies korta rapport "What future for the Area of Freedom, Security and Justice? Recommendations on EU Migration and Borders Policies in a Globalising World" (av D Bigo, S. Carrera & E. Guild)

2007-07-15

Kommissionen presenterar ny resultattavla över implementeringen av Haagprogrammet

Den 3 juni publicerade kommissionen den andra årliga rapporten om framstegen i utvecklandet av ett gemensamt område för frihet, rättvisa och säkerhet under det s.k. Haagprogrammet. Den årliga rapporten, som även kallas för ”resultattavla” bevakar genomförandet av åtgärder som antagits inom EU och utvärderar införlivandet av direktiv och rambeslut i nationell lagstiftning.

I rapporten, som beskriver utvecklingen under 2006, bedöms framstegen på vissa områdena som mindre goda och införlivandet av direktiv och förordningar i medlemsstaternas lagstiftning har delvis varit  bristfällig. Även om stora framsteg har gjorts på EU-nivå, uppges det samlade genomförandet av Haagprogrammet vara sämre än 2005. Detta beror främst på de dåliga resultaten på områden som hör till tredje pelaren, t.ex. förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, polis- och tullsamarbete, krishantering inom EU och straffrättsligt samarbete. Inom dessa områden fattas beslut fortfarande med enhällighet och varje land har vetorätt. Jämfört med 2005 var resultaten 2006 dock bättre på de områden (främst inom första pelaren där beslut fattas med kvalificerad majoritet) som rör respekt för och skydd av de grundläggande rättigheterna, narkotikapolitik, asyl och migration, viserings- och gränspolitik och civilrättsligt samarbete.

Genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet har delvis försenats. Vissa åtgärder, som t.ex. förslaget om att bevilja personer som åtnjuter internationellt skydd ställning som varaktigt bosatta, som ursprungligen var planerat till 2005, sköts upp till 2007. Undersökningar om konsekvenserna, lämpligheten och genomförbarheten av gemensam handläggning av asylansökningar har likaså skjutits upp och kommer att ske i slutet av 2007.Bland framstegen under 2006 nämns bl.a. rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”. Rådet och Europaparlamentet nådde en politisk enighet om förslaget i december 2006.

Integrationsarbetet beskrivs däremot som mer framgångsrikt, de flesta åtgärder som var planerade till 2006 på detta område har genomförts och unionen har nu utvecklat system för utbyte av kunskap och erfarenheter. Kommissionen utarbetade under 2006 bl.a. den andra utgåvan av ”Handboken om integration”, som kom ut i maj 2007, och håller dessutom på att utveckla en webbplats om integration.

Ladda ned hela rapporten här
Resultat från tidigare år på kommissionens "Scoreboard"

2007-07-08

Nyinrättade The Future Group ska diskutera strategier för Europas inrikespolitik efter 2010

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, rapporterar i sitt nyhetsbrev att den nyligen inrättade Future Group sammanträdde för första gången i slutet av maj. The Future Group är en rådgivande högnivågrupp som  Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble tog initiativ till under det tyska EU-ordförandeskapet som avlutades den 30 juni. Gruppen består av Franco Frattini, kommissionär för direktoratet frihet, säkerhet och rättvisa samt de sex inrikesministrarna för nuvarande och kommande EU-ordförandeskap fram till 2009. Även representanter för ordförandeskapen 2010 och 2011 ingår i gruppen samt, vid behov, experter från andra medlemsstater. I gruppens uppdrag ingår att producera en rapport med rekommendationer om Europas inrikespolitik efter 2010, då  Haagprogrammet avslutas. Rapporten kommer sedan att presenteras för EU-kommissionen och utgöra grunden till det program som är tänkt att ersätta Haagprogrammet.

Gruppens första möte fokuserade på Europas gränsbevakning, bland annat diskuterades FRONTEX framtid, gränspolissamarbete med tredjeländer, ett eventuellt inrättande av en gemensam europeisk polisstyrka vid gränserna samt elektroniska resedokument. The Future Group ska arbeta transparent och publicera regelbundna rapporter om gruppens framsteg, bland annat på kommissionens hemsida. Trots denna ambition har många av gruppens diskussioner hållits bakom stängda dörrar, skriver ECRE.

Gruppens andra möte hölls i Bryssel den 25 juni och på agendan stod då diskussioner om inre och yttre säkerhet.

Läs mer i ECRE:s nyhetsbrev  

Läs mer på tyska ordförandeskapets hemsida

Hämta Rådets beslut om turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet 

Visa alla notiser »