EU:s integrations & anti-diskrimineringspolitik

Det är framförallt i debatten kring den socioekonomiska utvecklingen i Europa som frågor om integration har varit aktuella. Frågan om sysselsättning och social sammanhållning handlar till en del om invandrades integration. Det gemensamma arbetet på integrationsområdet är emellertid helt mellanstatligt och bygger på informations- och kunskapsutbyte. I arbetet med anti-diskriminering, däremot, har det europeiska samarbetet en överstatlig dimension. EU har beslutat om två anti-diskrimineringsdirektiv riktade mot arbetsmarknaden vilka är bindande instrument för likabehandling och integration.

Följ utvecklingen av EU:s integrations och antidiskrimineringspolitik genom fördjupningsområdena nedan. I menyn till vänster kan du även läsa mer om EU:s sysselsättnings- och sammanhållningspolitik.

Fördjupningsområden EU:s integration & anti-diskrimineringspolitik


2008 - Europeiska året för interkulturell dialog
År 2008 har av EU-kommissionen lanserats som året för interkulturell dialog, med en rad verksamheter som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgarna i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i samtliga medlemsstater skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras.
En europeisk agenda för integration
I september 2005 presenterade EU-kommissionen ett "förslag till en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare". Syftet var att inrätta praktiskt åtgärder för att stärka och implementeringen av de elva gemensamma grundprinciperna för integration, som antogs året innan. Genom kommissionens meddelande tog diskussionen om en gemensam europeisk integrationspolitik ytterligare fart. Förslaget är en del av det så kallade Haagprogrammet som anger riktlinjerna för EU:s arbete inom migrations-asyl och integrationsområdet 2005-2010, vilket medlemsstaterna antog i november 2004.
Elva europeiska grundprinciper för integration
I november 2004 enades EU:s stats- och regeringschefer om elva europeiska grundprinciper för integration. Grundprinciperna skall vara vägledande för medlemsstaterna vid utformningen av policy och program inom integrationsområdet samt ligga till grund för europeiska gemensamma initiativ.
En europeisk handbok om integration
I maj 2007 publicerade EU-kommissionen den andra upplagan av "En europeisk handbok om integration", som samlar goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet. Handboken publicerades ursprungligen 2004.
Tredjelandsmedborgares rättigheter & familjeåterförening
Två direktiv som har en stark koppling till integrationsområdet har antagits i utkanten av utvecklingen av det gemensamma asylsystemet; direktivet om tredjelandsmedborgares rättigheter samt om familjeåterförening. Enligt EU-kommissionen är dessa direktiv två viktiga komponenter i en gemensam europeisk integrationspolitik. Under 2007 väntas EU-kommissionen dessutom presentera ett förslag om flyktingars rättsliga ställning.
EU:s antidiskrimineringspolitik
En introduktion till EU:s anti-diskrimineringspolitik, de viktigaste initiativen, EQUAL-programmets roll och arbetet inom den nyupprättade byrån för de grundläggande rättigheterna.