Offentliga utredningar och propositioner

Här hittar ni viktiga offentliga dokument om integration och integrationspolitik: Statliga propositioner och utredningar, utredningar från Statskontoret och granskningar från Riksrevisionen.


Departementsutredningar
Regeringen kan, istället för att tillsätta en statlig utredning (SOU) välja att låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga. Departementsutredningars slutsatser och förslag till regeringen lämnas i form av en rapport som publiceras i departementsserien, Ds.
Statskontorets utredningar
Statskontoret analyserar, granskar och utvärderar offentlig förvaltning genom att bistå regeringen med underlag för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
Riksrevisionens granskningar
Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Riksrevisionens uppdrag är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. Riksrevisionen började sin verksamhet den 1 juli 2003 och tog då över det statliga revisionsansvaret från föregångarna Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket.
Offentliga utredningar
En offentlig utredning tillsätts av regeringen för att ge ett kunskapsunderlag inför viktiga beslut. Utredningens uppdrag beskrivs i ett kommittédirektivet där regeringen ger riktlinjerna för kommitténs arbete, bland annat vilken fråga som ska utredas och när utredningen ska vara färdig. I utredningarna ingår experter i det ämne som ska utredas och ibland även politiker. Här publiceras alla utredningar sedan år 2000 som har direkta kopplingar till integrationspolitiken.
Propositioner
En proposition är regeringens förslag till riksdagen om en ny lag eller lagändring. Varje år överlämnar regeringen ungefär 200 propositioner till riksdagen. Vissa propositioner kan bestå av förslag till helt ny lagstiftning. Andra propositioner kan innehålla mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.