Statskontorets utredningar

Avslutade utredningar

På tvären: Styrning av tvärsektoriella frågor (2006:13) (pdf)

Statskontoret fick i uppdrag av integrationspolitiska kommittén att analysera hur integrationspolitiken och andra liknande s.k. tvärsektoriella områden styrs och organiseras. Avsikten är att med utgångspunkt i båda dessa analyser diskutera hur integrationspolitiken i framtiden bör styras och organiseras.

Uppdraget redovisades 2006-10-31

Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002 (2002:29) (pdf)

Statskontoret fick under våren 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga insatser för att integrera invandrare på arbetsmarknaden samt lämna förslag till hur uppföljning och utvärdering av insatserna kan förbättras. Denna rapport beskriver de insatser som genomförts under år 2002. Hur insatserna har följts upp och utvärderats analyseras också.