Introduktion och sysselsättning

Här återfinns rapporter och annat relevant material som anknyter till temat introduktion av nyanlända invandrare och arbetsliv/sysselsättning.


Ny introduktion för invandrare till Sverige - egenansvar och privata lotsar
2008-06-19
Regeringens utredning om introduktion av flyktingar och andra nyanlända - Egenansvar med professionellt stöd - presenterades nyligen av utredaren Monica Werenfels-Röttorp. Utredarens uppdrag var att se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av mottagande och andra insatser för flyktingar och vissa andra nyanlända invandrare. En utgångspunkt för arbetet har varit att stärka de olika aktörernas, inklusive de nyanlända invandrarnas, incitament för en effektiv integration på arbetsmarknaden. Utredaren föreslår också att en ny ”aktör” tillskapas, en s k introduktionslots (ett företag eller en organisation), som tillsammans med den nyanlände skall ansvara för etableringen på arbetsmarknaden. En lag om introduktion av nyanlända skall införas, liksom en ”plikt” för kommunerna att ta emot flyktingar.
Norsk modell med obligatorisk introduktion utvärderad
2008-01-09
Introduktionsprogrammet i Norge infördes 2003 och fick sin nuvarande form i januari 2005 i och med att deltagandet blev obligatoriskt. I december 2007 presenterades tre olika utvärderingar av introduktionsprogrammet för nyanlända invandrare i Norge. De tre utvärderingarna undersöker hur kommunerna har genomfört lagen om introduktionsprogram och hur resultaten ser ut för individen. Utvärderingarna har stort intresse för utvecklingen av introduktionen i Sverige. Utvärderingarna tar upp många av de frågor som den svenska statliga utredningen om introduktion av nyanlända och flyktingar ska överväga, bland annat hur man ska skapa bättre incitament för berörda aktörer att bedriva en god introduktion. Det pågår också en utredning i Sverige om ett statistiksystem för att följa upp introduktionen. Erfarenheter från det norska statistiksystemet är därför också intressanta.
Arbetsmarknadstyrelsens prognos för 2008: problem för utrikes födda trots fortsatt goda tider
2007-12-11
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har presenterat sin prognos för arbetsmarknaden 2008. Arbetsmarknaden har uppvisat en stark utveckling under det senaste året och AMS bedömer att även 2008 kommer att kännetecknas av en ökad efterfrågan på arbetskraft. AMS pekar ut fyra grupper som trots detta kommer att ha en besvärlig arbetsmarknadssituation även under 2008: • Personer med högst grundskoleutbildning • Utomeuropeiskt födda med högst gymnasieutbildning. • Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga • Arbetslösa personer 55-64 år
LO-rapport om statens politik för integration och mot etnisk diskriminering
2007-11-27
LO gav i slutet av november ut en rapport om integrationspolitik, Statens politik för integration och mot etnisk diskriminering. Rapporten innehåller en översiktlig genomgång av politikområdets organisering, situationen på arbetsmarknaden och vad staten och kommunerna gör för att främja arbetsmarknadsintegration. Avslutningsvis presenterar LO slutsatser och några konkreta förslag till förbättringar.
Arbetsförmedlingen ger ut rapport om utrikes födda på arbetsmarknaden
2007-10-11
Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kommer vara allt mer avgörande för den framtida utvecklingen av arbetskraften och sysselsättningen. Idag är omkring 18 procent av befolkningen mellan 16-64 år födda i något annat land och antalet nyanlända invandrare har ökat påtagligt.
Många flyktinginvandrare hamnar i permanent arbetslöshet
2007-09-27
Rapporten ”Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985–2003” (IFAU 2007:18) undersöker ungdomars och invandrades väg till det första arbetet. Robert Eriksson, Oskar Nordström Skans, Anna Sjögren och Olof Åslund visar att det tar allt längre tid för invandrade att etablera sig på arbetsmarknaden. Många hamnar i permanent arbetslöshet, särskilt utomeuropeiska invandrare.
Etnisk diskriminering i anställningsprocessen
2007-09-10
En studie från IFAU: Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal av Stefan Eriksson och Jonas Lagerström visar åter igen att det förekommer viss diskriminering i arbetsgivarnas rekryteringsprocess.
Ekonomisk Debatt ger ut temanummer om invandrares integration på arbetsmarknaden
Ekonomisk Debatt nr.3 2007 ägnas helt åt temat ”invandrares integration på arbetsmarknaden. 11 forskare bidrar med sex artiklar.
Väldokumenterat introduktionsfiasko
Med några månader kvar av sin verksamhet ger Integrationsverket ut rapporten: Ett förlorat år: En studie och analys av insatser och resultat av introduktionens första 12 månader (Integrationsverkets stencilserie 2007:05) Rapporten presenterar indikatorer för nyanlända invandrares etablering baserat på ny registerstatistik och en enkätstudie till kommunerna om vilka insatser nyanlända invandrare tar del av. Analysen av resultatet är också ett slags bokslut för Integrationsverket där de gör en bedömning av introduktionen utifrån deras samlade kunskap inom området.
Integrationspolitik i regeringens vårbudget
2007-04-16
Trots goda ekonomiska tider ger regeringen en dyster bild av utvecklingen av arbetsmarknadsintegrationen. Särskilt bekymmersam är situationen för nyanlända invandrare. Enligt regeringen räcker inte generella åtgärder - att göra det mer lönsamt att arbeta, billigare att anställa, bättre matchning - för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden för utrikes födda. I vårbudgeten lanseras därför ett integrationspaket i huvudsak riktade mot nyanlända invandrare.
Dansk studie: Lägre bidrag till nyanlända leder inte till snabbare etablering på arbetsmarknaden
2007-04-05
Danmarks invandringslag från år 2002 innebär att invandrare som kommer till Danmark inte är berättigade till socialbidrag de första åtta åren i Danmark. Istället får de en betydligt lägre ”starthjälp” som ska göra att fler söker och får arbete. En ny undersökning visar att större ekonomiska incitament för individen inte automatiskt leder till att fler snabbt kommer i arbete.
Nystartsjobben når inte de nyanlända invandrarna
2007-03-28
Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Rapporten från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 3 637 personer hade ett nystartsjobb i slutet av vecka 12. Vart tredje nystartsjobb, strax över 1100 stycken, har gått till en person som är född i något annat land än Sverige. Mindre än 150 nyanlända invandrare hade vid tillfället nystartsjobb.
Stockholm stad får kritik för sitt arbete med introduktionen för nyanlända invandrare
2007-03-26
Stockholms kommunala revision har granskat mottagandet av nyanlända invandrare i Stockholm. Granskningen visar att område efter område inom introduktionen uppvisar brister.
Dansk benchmarkingstudie av kommunernas introduktion för nyanlända invandrare
2007-03-21
Anvendt KommunalForskning (AKF) har på uppdrag från danska Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration gjort en studie över hur kommunerna lyckas med introduktionen av nyanlända invandrare. Syftet är att skapa ett bättre underlag för analyser om orsaker till varför vissa kommuner lyckas bättre än andra med sitt uppdrag.
Departementsutredning om sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund
2007-02-27
I april 2005 tillsatte finansministern en arbetsgrupp, Fler i arbete (FIA), vid Finansdepartementet. Uppdraget var att fördjupa analysen, lämna rekommendationer samt stimulera debatten om hur arbetsutbudet kan öka. Särskilt fokus riktades mot ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund. Den 20 februari 2007 presenterade gruppen rapporten Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. En kunskapsöversikt (Ds 2007:4).
Mot en sammanhållen organisation för validering av utländsk kompetens?
2007-02-21
Inför 2006 fick Valideringsdelegationen ett regeringsuppdrag att se över effektiviteten och kvaliteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. I delegationens delrapport från december 2006 redogör de för arbetet så här långt. De föreslår bland annat en sammanhållen organisation för validering
Norskt-Svenskt projekt avslutas med bok om introduktion och integration
2007-01-22
Boken Introduktionen och integration: Om arbete med flyktingar och invandrare i norska och svenska komuner är ett resultat av projektet "Tverrvitenskaplig vidareutdanning i flerkulturalitet".
AMS spår en försämrad situation på arbetsmarknaden för utrikes födda
2006-12-07
Arbetsmarknadsstyrelsen har publicerat sina arbetsmarknadsutsikter för 2007. De ger en positiv bild av sysselsättningstillväxten, men varnar också för stora problem för utrikes födda, särskilt dem födda utanför Europa.
Är dålig statlig styrning orsaken till bristande integration?
2006-12-04
Styrning av integrationspolitiken är ett område som uppmärksammats allt mer som ett sätt att förbättra integrationen. Frågan aktualiseras åter igen genom Statskontorets rapport På tvären: Styrning av tvärsektoriella frågor.
Kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda
2006-12-01
IFAU har på regeringens uppdrag följt upp vilka insatser arbetsförmedlingen bedrivit för utrikes födda under 2005 och de resultat insatserna haft. Rapporten beskriver också de särregleringar och riktade insatser som finns när det gäller utrikes födda i arbetsmarknadspolitiken.
Rapport från NHO (Norskt Näringsliv) om invandring, integration och sysselsättning
2006-11-17
Näringslivets Huvudorganisation (NHO), Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv, har nyligen gett ut en rapport om invandring, integration och sysselsättning. Rapporten ger ett intressant perspektiv på situationen i Sverige.
Den nya kursplanen för SFI en framgång
2006-11-15
Skolverket har genomfört en första utvärdering av den nya kursplanen för SFI. Skolverket skriver att reformen är ”en mindre succé”. Förutsättningarna för en framgångsrik språkutbildning och därmed integration har ökat i och med den nya kursplanen.
Kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker – Högskoleverket rekommenderar fortsatt och förstärkt arbete på universitet och högskolor
2006-11-13
En av de viktigaste frågorna för integrationen är att lyckas tillvarata den kompetens som invandrare har med sig till Sverige. Detta gäller inte minst invandrade akademiker där en effektiv introduktion till arbetsmarknaden kan förenkla vägarna in på arbetsmarknaden. Högskoleverket presenterade för ett tag sedan två rapporter som ger en bra överblick över dagens insatser för invandrade akademiker på universitet och högskolor.
Fler invandrare och flyktingar får reguljärt arbete tack vare arbetsmarknadspolitiskt program (juni 2006)
IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har i en nyutkommen studie utvärderat ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som drivits på försök i 20 kommuner sedan hösten 2003: ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” (SIN).
En arbetsmarknadspolitik för alla - en skrift om regeringens arbetsmarknadspolitik (december 2005)
Skriften utgavs av Näringsdepartementet och redogör för regeringens arbetsmarknadspolitik lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Bland annat berättas om bakgrunden till EU:s sysselsättningsstrategi.
Will I see you at work? Ethnic workplace segregation in Sweden 1985–2002 (december 2005)
I en nyligen utkommen studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Will I see you at work? Ethnic workplace segregation in Sweden 1985-2002, skriven av Olof Åslund och Oskar Nordström Skans, undersöks etnisk segregering på arbetsplatser i Sverige utifrån ett material som täcker in hela den arbetsföra befolkningen mellan åren 1985-2002.
Integration i arbetslivet (oktober 2004)
Integration i arbetslivet medföljde som bilaga till Dagens Industri i oktober 2004. Bilagan är en sk tematidning i samarbete mellan Svenskt näringsliv och Integrationsverket. Tidningen innehåller intervjuer med personer som arbetar med integrationsfrågor, artiklar från svenska arbetsplatser och projekt som arbetar aktivt och framgångsrikt med integrations- och mångfaldsfrågor.
Enad satsning för integration (2004)
Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO tar ett gemensamt grepp för en bättre integration på arbetsmarknaden. Genom en avsiktsförklaring tas det ett samlat initiativ i frågan som en del av tillväxtsamtalen.
Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och socialisation i arbetslivet (2004)
Studien, som genomförts av IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, fokuserar på de olika föreställningar om praktik som finns hos de yrkesgrupper som nyanlända möter under sina första år i Sverige.
Arbetsmarknadspolitisk översikt (2003, 2004)
Sedan 1997 ger IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering årligen ut en rapport som ska ge en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitikens status: dess organisation, verksamhet, mål och medel.
Flöde eller rundgång (2001)
IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har genomfört en studie om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för invandrarkvinnor - Flöde eller rundgång? - en kartläggning och explorativ intervjustudie av korttidsutbildade landsortskvinnors "färdvägar" genom 1990-talets arbetslöshetskris i termer av arbetsmarknadsanknytning och handlingsmönster.
Uppföljning av EU:s rekommendationer för integrering av invandrare på arbetsmarknaden (2001)
Studien Uppföljning av EU:s rekommendationer för integrering av invandrare på arbetsmarknaden från 2001, utgiven av IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, är Sveriges svar till EU-kommissionen om vilken effekt den europeiska sysselsättningsstrategin har haft på utformningen av den nationella politiken och på sysselsättningsutvecklingen i medlemsländerna.