Integrationsverket

Integrationsverket bildades den 1 juni 1998 som ett led i den nya politik som lades fram i proposition 1997/98:16 Sverige, mångfalden och framtiden. Integrationsverket lades ner den 1 juli 2007.

Integrationsverket var den centrala förvaltningsmyndigheten för integrationsfrågor. Bland annat hade verket ett övergripande ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt fick genomslag på olika samhällsområden och att aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället.

Denna sida innehåller information och Integrationsverkets verksamhet. 
Verkets samtliga publikationer förvaltas av Mångkulturellt centrum i Botkyrka.  


Bokslut över integrationspolitikens resultat
2007-07-09
Integrationsverkets sista rapport innan nedläggningen den 1 juli 2007 ”Integrationspolitikens resultat” var tänkt att ge svar på frågan om integrationspolitikens resultat. I budgetpropositionen för 2006 satte statsmakten upp 24 mål och anvisade 69 indikatorer för uppföljning av måluppfyllelsen inom elva olika samhällsområden. 16 myndigheter har på uppdrag av den förra regeringen tillsammans arbetat för att följa upp och analysera integrationspolitikens resultat. Integrationsverket har ansvarat för den samlade övergripande analysen som bygger på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer.
Statistikrapport 2007 redovisar aktuell statistik om integration
2007-06-14
Statistikrapport 2007 – uppdatering av siffror, relevanta nyckeltal och indikatorer om segregation – är en statistisk uppföljning av Rapport Integration 2005 (2006) och Fickfakta (2006). Rapporten visar att det inte skett några dramatiska förändringar under året.
Integrationsverkets årsredovisning ger en lägesbeskrivning om arbetet med de centrala, regionala och lokala överenskommelserna
2007-02-27
I Integrationsverkets årsredovisning redovisas deras utvecklingsarbete inom ramen för centrala, regionala och lokala överenskommelser.
Integrationsverkets årsredovisning 2006
2007-02-27
Integrationsverket har lämnat in sin sista årsredovisning till regeringen. Den visar att deras sista hela år som myndighet blev den kanske mest omvälvande. För det första avgick Generaldirektören och blev miljöminister i den regering som sedan beslutade om nedläggning. För det andra behövde myndigheten hantera behovet av ett rekordantal kommunplatser för nyanlända invandrare till följd av den tillfälliga asyllagen och den rekordhöga inströmningen av nya invandrare från Irak.
Integrationsverkets framtid utredd
2007-01-10
Regeringen beslutade hösten 2006 att Integrationsverket skall läggas ned och tillsatte samtidigt en utredare för att se över hur vissa av verkets funktioner skulle hanteras. I december 2006 presenterades utredningens förslag, där det bland annat framgår att ansvaret för nyanländas etablering/introduktion förs över till Migrationsverket och Arbetsmarknadsverket
Utvärderingar och uppföljningar av introduktionen för nyanlända invandrare
2007-05-03
Här samlar vi de uppföljningar och utvärderingar av introduktionen som Integrationsverket gett ut.
Rapport Integration
2006-04-19
I Rapport Integration presenterar Integrationsverket samlad kunskap om integrationens utveckling i Sverige. Ambitionen är, enligt Integrationsverket, att fördjupa den offentliga diskussionen om mångfald, invandring och integration. Rapporten synliggör strukturer, praxis och bemötanden som utgör hinder för människor med utländsk bakgrund inom olika samhällsområden. Rapport Integration analyserar tillstånd och utveckling för integrationen inom områdena: boende, arbete, utbildning, folkhälsa och barns och ungdomars uppväxtvillkor.
Vem kan man lita på? - Två bilder av invandrares integration på arbetsmarknaden
2005-04-11
OECD har genomfört en studie av situationen för invandrare på den svenska arbetsmarknaden. I studien återfinns en intressant genomgång av de senaste decenniernas utveckling av sysselsättningsläge och arbetsmarknadspolitiska insatser samt effekterna av dessa. En kritisk analys av problem och tillkortakommanden i den svenska integrationspolitiken kompletterar bilden, en analys där slutsatser och rekommendationer oftast skiljer sig från de som framförs i till exempel Integrationsverkets Rapport Integration 2002 och 2003.