Integration och hälsa

Här återfinns information om svenska och europeiska forskningsprojekt, utredningar, artiklar och länkar relaterade till temat integration och hälsa.

Europeisk konferens om immigranthälsa i Malmö våren 2008
En lokal organisationskommitté bestående av Malmö respektive Lunds universitet, Malmö stad och Region Skåne, en vetenskaplig kommitté samt the European Public Health Association (EUPHA) bjuder in till den andra konferensen om immigranthälsa i Europa. Konferensen äger rum i Malmö i maj 2008. Den första konferensen på temat hölls 2004 med Rotterdam och Nederländerna som värd. Konferenskommittén tar emot abstract för presentationer fram till 15 januari 2008. Registreringen till konferensen påbörjas i november. På konferensen kommer en rad olika fält relaterade till hälsa och migration att diskuteras, bland annat hälsa som mänsklig rättighet, sexualitet och fortplantning, mental hälsa, hälsa kopplad till yrke och arbetsmarknad, livsstil och kroniska sjukdomar.

Läs mer på konferensens hemsida


Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning: Temanummer "minoritetshälsa"
2007-01-22
Senaste numret av Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning har fokus på hälsa och omsorg för invandrade.
Brittiskt projekt guidar flyktingar och asylsökande i den brittiska vårdapparaten
2007-01-17
I Storbritannien har projektet Face to Face nyligen påbörjats i London. Projektidén går ut på att läkare med flyktingbakgrund anställs som mentorer för immigranter med mentala hälsoproblem. Inom ramen för projektet matchas 20 läkare med asylsökande och flyktingar som nyttjar den mentala hälsoservicen i London.
Samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom (2 september 2004 - 31 december 2006)
"Den 2 september 2004 tillsatte regeringen en nationell samordnare för barn i asylprocessen som uppvisar svåra stressreaktioner i form av stark uppgivenhet (UD 2004:06)."
Hälsofrämjande integration (2001-2005)
Hälsofrämjande introduktion är ett forskningsprojekt som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden och drivits i samverkan med Integrationsverket och Sektionen för Psykiatri, Neurotec-institutionen, Karolinska Institutet. Projektledare var biträdande professor Solvig Ekblad vid Institutet för psykosocial medicin.
Folkhälsoarbete som stärker integrationsprocessen (2001-2004)
Detta treåriga projekt påbörjades 2001 av psykologen Marcela Bravo Landström i samarbete med Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting. Projektets syfte var att utveckla nya primärpreventiva arbetsmetoder för invandrare och flyktingar med mål att förebygga psykisk ohälsa och underlätta integrationsprocessen.
Londonprojekt kartlägger asylsökande och flyktingars vårdbehov
2006-06-30
Projektet Unheard voices: listening to Refugees and Asylum seekers in the planning and delivery of mental health service provision in London under ledning av brittiska Commission for Public Patient Involvement on Health (CPPIH) syftar till att kartlägga vilka vårdbehov asylsökande och flyktingar har. Förstudier visade att nationella hälsovårdsmyndigheter saknade kunskap om de behov som fanns bland målgruppen och att den vård som erbjöds målgruppen ofta var bristfällig. Unheard voices har resulterat i en guide med rekommendationer för myndigheer och organisationer som kommer i kontakt med asylsökande och flyktingar.
Uppsats om asylsökandes möte med den svenska sjukvården utgiven vid Malmö högskola
2006-05-20
Sammanfattning: "Formare, L & Hesselbom, A (2006). Asylsökande upplevelser av den svenska sjukvården, en kvalitativ empirisk intervjustudie med Internationella hälsokommunikatörer inom den svenska sjukvården. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2006."
Sverige får kritik av FN-observatör
2006-01-31
FN-observatören professor Paul Hunt besökte Sverige i januari 2006 för att kartlägga hur landet uppfyller de lagar och konventioner som reglerar rätten till sjukvård. I rapporten kritiserar Hunt Sverige för att inte leva upp till internationell lagstiftning när det gäller sjukvård till asylsökande och dokumentlösa invandrare.
Rapport om sjukvård till gömda
2005-11-20
Rapporten Gömda i Sverige: Utestängda från hälso- och sjukvård är utgiven av Läkare utan gränser (MSF) hösten 2005 och bygger på resultat från en enkätstudie som organisationen lät genomföra bland 102 patienter som fått vård via organisationens nätverk.
Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning
2005-10-10
Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning I artikeln ”Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning” beskriver barnläkaren Staffan Mjönes och allmänläkaren Olle Marqvardsen sina erfarenheter från en flyktingförläggning i mellersta Norrland. De konstaterar att de som läkare befinner sig i en närmast omöjlig situation vad gäller vården av flyktingarna på förläggningen.
Access to health care for asylum seekers in the European Union — a comparative study of country policies
2005-10-04
The European Journal of Public Health Advance Access publicerade den 17 oktober 2005 artikeln “Access to health care for asylum seekers in the European Union — a comparative study of country policies”. De tre artikelförfattarna har beskrivit och jämfört sjukvården för asylsökande i de 25 EU-länderna i syfte att visa hur vården kan förbättras och utvecklas.
Pervasive refusal syndrome - genomgripande vägran-syndrom
2004-11-20
Professor Bryan Lask från Storbritannien är en av de få medicinska auktoriteterna när det gäller det som i Sverige kommit att kallas uppgivenhetssyndrom hos traumatiserade, asylsökande barn. I en artikel publicerad förra året beskriver Lask ett antal fall med vad han kallar Pervasive refusal syndrome - genomgripande vägran-syndrom.
Samverkan för att minska riskerna för devitaliserade barn
2004-09-28
Migrationsverket Region Stockholm kommer på försök att tillämpa nya rutiner för familjer med barn som riskerar att "lägga sig". Wiuu Lillesaar i Stockholm, tillsammans med en grupp medarbetare från olika delar av Migrationsverket, har arbetat fram förslag till hur verket skulle kunna samverka med andra instanser för att minska risken att barn "lägger sig".
Barn som gett upp
2004-04-30
Asylsökande barn som "gett upp", dvs lider av olika sorters uppgivenhetssyndrom, har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom barnpsykiatrin. Psykologen Andreas Tunström vid barn- och ungdomspsykiatrins flyktingenhet i Stockholms län har skrivit rapporten Barn som gett upp. Rapporten grundar sig på enkätsvar från personal vid BUP-kliniker runt om i landet som kommit i kontakt med problematiken.