Offentliga utredningar

En offentlig utredning tillsätts av regeringen för att ge ett kunskapsunderlag inför viktiga beslut. Utredningens uppdrag beskrivs i ett kommittédirektivet där regeringen ger riktlinjerna för kommitténs arbete, bland annat vilken fråga som ska utredas och när utredningen ska vara färdig. I utredningarna ingår experter i det ämne som ska utredas och ibland även politiker. Här publiceras alla utredningar sedan år 2000 som har direkta kopplingar till integrationspolitiken.

Pågående statliga offentliga utredningar

Utredningen Försörjningskrav vid anhöriginvandring (2008-)

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs i svensk rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Utredningen/uppdraget Dialog med kommuner om flyktingmottagande (2008-)

Regeringen tillsatte den 14 februari en särskild utredare i form av en kontaktperson med uppdrag att genom dialog bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande.

Arbetet ska avslutas med en skriftlig rapport till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 oktober 2008.

Utredningen: Effektiva insatser och incitament för snabbare arbetsmarknadsetablering för nyanlända flyktingar m.fl (2007-).

En särskild utredare har 3 april 2007 fått uppdraget att se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samt deras anhöriga (nedan benämnda nyanlända).

Uppdraget ska redovisas 2 juni 2008.

Utredningen om ökad integration i de gröna näringarna (2007-)

Utredningen tillsattes den 14 september och har som mål att öka integrationen och minska utanförskapet i de gröna näringarna. Syftet med utredningen är att identifiera och redovisa områden där insatser för integration kan öka och där branschen kan utvecklas.

Avslutade statliga offentliga utredningar

Parlamentarisk kommitté: översyn av integrationspolitiken (2005-2006)

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte i september 2005 en parlamentarisk kommitté för att se över integrationspolitiken. Kommittén skulle göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet. Man skulle vidare föreslå nya mål för integrationspolitiken, mål som kan följas upp och utvärderas. Kommitténs arbete avslutades i förtid av den Borgerliga regeringen i november 2006. 

Etablering i Sverige - möjligheter för individ och samhälle (2001-2003)

Regeringen beslutade i december 2001 att utse Lars Rådh som särskild utredare med uppdrag att se över mottagande av och introduktion för flyktingar. Utredaren redovisade sitt uppdrag oktober 2003.

Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv (2002-2003)

Regeringen beslutade i juni 2002 att en utredare skulle pröva hur skolformen svenskundervisning för invandrare, sfi, kunde förnyas och organiseras. Kent Andersson förordnades som särskild utredare. Utredningen redovisade sitt uppdrag den i oktober 2003.

Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal (2003-2005)

Regeringen beslutade den 23 oktober 2003 att tillkalla en särskild utredare för att utvärdera de rapporter m.m. som tagits fram inom ramen för arbetet med de lokala utvecklingsavtalen (Storstadssatsningen). Utredaren skulle inventera, sammanställa och analysera rapporterna i syfte att omvandla gjorda erfarenheter till kunskap. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i mars 2005.

Utredningen om strukturell diskriminering (2003-2005)

Den 13 juni 2005 överlämnade utredaren Paul Lappalainen sitt betänkande Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige till integrationsminister Jens Orback. I betänkandet föreslår Paul Lappalainen dels åtgärder som ska motverka strukturell diskriminering, dels åtgärder som pro-aktivt ska främja etnisk jämlikhet.

Integrationspolitiska maktutredningen (2000-2004, 2004-)

Integrationspolitiska maktutredningen tillsattes efter ett regeringsbeslut den 7 september 2000 och hade i uppdrag att beskriva och förklara fördelningen av makt och inflytande mellan utrikes och inrikes födda i det svenska samhället. Resultaten är avsedda att ge underlag för en fördjupad diskussion om integrationspolitikens förutsättningar och framtida utformning.

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2004-2006)

Regeringen beslutade i samband med nedläggningen av Integrationspolitiska maktutredningen våren 2004 om direktiv för en ny utredning om makt, integration och strukturell diskriminering. Professor Masoud Kamali förordnades som särskild utredare.

Diskrimineringskommittén (2002-2006)

Diskrimineringskommittén hade bland annat haft i uppgift att göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen och - framför allt - överväga dels en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden, dels en samordning eller sammanslagning av några av eller samtliga av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Långtidsutredningen

Långtidsutredningen analyserar den ekonomiska utvecklingen på 15-20 års sikt. Syftet är att åstadkomma bedömningar av hur den ekonomiska utvecklingen ser ut på längre sikt, som ett komplement till kortsiktiga ekonomiska prognoser.