Riksrevisionens granskningar av integrationspolitiken

Statliga insatser för nyanlända invandrare (RiR 2006:19)

Riksrevisionen har granskat regeringens, Arbetsmarknadsstyrelsens, Integrationsverkets och Migrationsverkets stöd till kommunernas introduktion för nyanlända invandrare. Granskningen visar att stödet till nyanlända invandrare är förenat med brister som riskerar att försena invandrarnas etablering i samhället.

Revisionsrapport 2006-02-06 Dnr 32-2005-640 Allvarliga brister i handläggningen av statsbidrag

Riksrevisionen har i den årliga revisionen av Integrationsverket granskat rutinerna för handläggning av statsbidrag till organisationer som främjar integration, verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering samt till verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska eller liknande grupperingar. Granskningen visar att myndigheten saknar tydliga rutiner för handläggningen av ansökningar om bidrag. I flera fall saknas dokumentation över grunderna för Integrationsverkets beslut. Granskningen visar också att det finns brister i uppföljningen och kontrollen av bidragssökande.

Från invandrarpolitik till invandrarpolitik (RiR 2005:5)

Riksrevisionen har granskat hur regeringen styrt myndigheterna utifrån de integrationspolitiska målen och utgångspunkterna. Granskningen visar att beslutsunderlagen för att förändra den generella politiken är otillräckliga. Kraven för hur myndigheterna ska verka för integration är otydliga och ej verksamhetsanpassade. Det är en svag kontroll av myndigheternas genomförande av integrationspolitiken.