The Migrant Integration Policy Index

The Migrant Integration Policy Index är ett EU-finansierat projekt som utvärderar integrationsbefrämjande åtgärder i 25 EU-länder och tre icke-medlemsstater. Projektet har verkat sedan 2004 och utför mätningar vartannat år. Index för 2004 och 2006 finns att ladda ner på hemsidan. Över 20 organisationer, bland dem universitet, forskningscenter och NGO-organisationer, ingår i The Index Group. De områden som utvärderas är tillgång till arbetsmarknaden, familjeåterförening, långtidsboende, naturalisation, anti-diskriminering och politiskt deltagande. Varje område betygssätts efter en tregradig skala. Från oktober 2007 ska besökare på hemsidan kunna använda en interaktiv databas för att med hjälp av grafik se och jämföra resultat från 2004 och 2006 års mätningar. Läs mer på The Migrant Integration Policy Indexs hemsida.