Evolution snarare än revolution - EMN blir reguljär verksamhet 2008

2007-01-02

De Nationella kontaktpunkterna i det Europeiska migrationsnätverket (EMN) träffades på en konferens i december 2006 i Bryssel för att diskutera nätverkets framtid. Nätverket skulle enligt planerna övergå från projektverksamhet till ordinarie verksamhet under år 2007, men på grund av tekniska och juridiska problem har detta ej varit möjligt. Kommissionen har nu tagit fram ett förslag till både budget och s k legal grund, ett förslag som skall behandlas under våren 2007. Evolution snarare än revolution, enligt Jean-Louis de Brouwer, direktör på Generaldirektoratet för Rättvisa, frihet och säkerhet och inledningstalare på konferensen.

Nationell kontaktpunkt - obligatorium med utökad budget

Med utgångspunkt från den Grönbok som presenterades vid förra EMN-konferensen i december 2005, har Kommissionen skrivit fram ett förslag på hur det framtida nätverket skall organiseras och fungera i reguljär form. Med stöd av Amsterdamsfördraget föreslås att Europeiska rådet beslutar att inrätta ett Europeiskt migrationsnätverk samt att det i samtliga medlemsstaterna skall etableras nationella kontaktpunkter (NCP, National Contact Points). Undantagna är Storbritannien, Danmark och Irland.

De nationella kontaktpunkterna blir obligatoriska för medlemsstaterna och skall bestå av minst tre parter/handläggare med specifika kompetenser. Idag finns NCP inom ministerier/myndigheter, frivilligorganisationer och, i ett fall, inom en internationell organisation. Från Kommissionens sida ges ingen rekommendation om lämplig huvudman för NCP. De till NCP knutna nationella nätverken skall däremot innefatta ett brett spektrum av aktörer – frivilligorganisationer,  forskningsinstitutioner, myndigheter etc. I Sverige är SCB nationell kontaktpunkt och NTG-asyl & integration ingår i ett nationellt nätverk i vardande.

Bibehållen målsättning men tydligare politisk styrning

Målsättningar och arbetsuppgifter för EMN ligger fast: insamling och analys av data/statistik, framtagande av forskningsstudier och rapporter samt att ge underlag till policy och beslutsfattande. Kvalitetssäkring och jämförbarhet vad gäller data och statistik är prioriterade områden. En styrgrupp/styrelse skall etableras med representation från samtliga medlemsstater, parlamentet, koordinatorn och Kommissionen (ordförande). Genom styrgruppen tillförsäkras verksamheten en närmare koppling till aktuell policy inom migrations- och asylområdet. Styrgruppen fastställer också ett årligt program för EMN som gruppen följer upp.  Verksamheten skall synliggöras bättre på både nationell och EU-nivå; styrgruppen ansvarar för rapportering och samverkan med relevanta EU-institutioner.

I Kommissionens förslag finns också en utökad budget för verksamheten. Från att hittills varit mellan två och tre miljoner euro per år, beräknas budgeten öka till mellan sex och tio miljoner euro under de kommande åren (fr o m 2008).

Kommissionens förslag behandlas under våren 2007 och det nya nätverket kommer att inrättas som reguljär verksamhet år 2008. Under 2007 finns ingen finansiering från Kommissionens sida och därför förutsätts medlemsstaterna själva under en övergångsperiod driva de nationella kontaktpunkterna. I Sverige har Utrikesdepartementet utlovat medel till SCB under 2007.

Stärkt inflytande från icke-statliga organisationer efterlyses

Under den efterföljande diskussionen hävdade i synnerhet representanter för frivilligorganisationerna (icke-statliga organisationer) att det civila samhället bör ha ett större inflytande på verksamheten. Bland annat föreslogs att frivilligorganisationerna skulle ha en plats i styrgruppen/styrelsen för EMN och att deras medverkan i de nationella nätverken skall vara obligatorisk.

Överhuvudtaget underströk flera deltagare på konferensen nödvändigheten av att nätverket skall vara mera oberoende av regeringar och därmed nationella (parti-) politiska intressen; detta bland annat som en förutsättning för ett genomförande av en genuint europeisk asyl- och migrationspolitik. Kommissionens ståndpunkt var måhända här något oklar: å ena sidan vill man öka den politiska styrningen (och relevansen av verksamheten) och stärka nätverkets position i medlemsstaterna, å den andra vill man gå frivilligorganisationerna till mötes.

Angelägna forskningsrapporter och studier

Under konferensen presenterades två av nätverkets nyligen publicerade rapporter: Managed migration and the labour market - the health sector respektive Return and repatriation. Båda rapporterna ger intressanta inblickar i medlemsstaternas system och synsätt vad gäller två vitt skilda ämnesområden. Rapporten om hantering av arbetskraftsförsörjningen inom hälso- och sjukvårdsområdet visade på skillnaderna mellan de nya och de gamla medlemsstaterna: de förstnämnda som exportörer av arbetskraft, och därmed utsatta för en form av brain-drain, de senare som beroende av arbetskraftsimport för att överhuvudtaget klara de ökande vård- och omsorgsbehoven hos EU:s åldrande befolkning.

Österrike och Italien kan ses som exempel på det starka beroendet av arbetskraftsimport inom vårdsektorn, en import som sker i form av både reguljär och irreguljär invandring. I synnerhet hemsjukvården i Italien är till stora delar uppbyggd kring irreguljär invandring och informell ekonomi. Estland, å andra sidan, exporterar ett så stort antal av sina egna läkare och sjuksköterskor (till bl a Finland) att en allvarlig bristsituation uppstått.

Återvändande och repatriering

Den andra rapporten behandlar en för de flesta medlemsstater mycket aktuell fråga: återvändande/återsändande av asylsökande som fått avslag och av andra invandrare som saknar uppehållstillstånd i EU. Under konferensen presenterades de holländska och svenska bidragen till studien; i båda fallen fördes inledningsvis en grundlig diskussion om terminologi och definitioner. I övrigt finns också stora likheter mellan länderna. En hög andel avslag har tvingat fram särskilda åtgärder för att underlätta ett återvändande av asylsökande, där system, program eller projekt dock tycks ha ringa effekt. I många fall avviker den asylsökande efter avslag och blir kvar i landet illegalt.

Ett nationellt nätverk i vardande!

I december 2006 anordnade den svenska nationella kontaktpunkten en första sammankomst för aktörer i ett nationellt nätverk i Sverige. Stephen Davies representerade EU-kommissionen och redovisade det ovanbeskrivna förslaget för en permanentning av EMN:s verksamhet under 2008. Inbjudna till konferensen var också den estniska nationella kontaktpunkten som under året fungerat som twinningpartner till Sverige. En förhoppning inför framtiden är att nätverket får tillräcklig bredd och representativitet; redan nu fanns deltagare från så skilda organisationer som Svenska Röda korset och LO.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se