Europeiska migrationsnätverket går in i ny fas

2008-06-26

Ett nytt arbetsprogram för det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nyligen antagits. Nätverket skall nu, efter ett beslut från 2007, etableras som ordinarie verksamhet i samtliga medlemsstater. År 2008 är något av ett mellanår för nätverket eftersom kommissionens finansiering av de Nationella kontaktpunkterna (NCP) försenades av tekniska orsaker. Från och med andra halvåret 2008 skall emellertid verksamheten återupptas med full kraft, för Sveriges del med en ny aktör som huvudman för den nationella kontaktpunkten, nämligen Migrationsverket.

Ett ambitiöst arbetsprogram

Bland de många prioriteringarna för 2008 finns i arbetsprogrammet naturligtvis särskilda aktiviteter för att involvera de medlemsstater som tidigare ej medverkat, men också en rad uppgifter som gäller samtliga länder. En intressant prioritering är att de nationella kontaktpunkterna på olika sätt skall öka medvetenheten och kunskapen om EMN:s existens och se till att resultat, rapporter och analyser från verksamheten når och kan användas av beslutsfattare, politiker och andra intressenter. Därvidlag skall bl a de nationella nätverken (kopplade till NCP) – av relevanta myndigheter, forskningsinstitutioner och frivilligorganisationer etc – spela en viktig roll.

I arbetsprogrammet aviseras också medverkan från EMN:s sida i årets Metropoliskonferens, dvs en av de viktigaste internationella konferenserna om migration och integrationsfrågor med deltagande av över 500 forskare, opinionsbildare och frivilligorganisationer.

Bred representation i nationella nätverk

Genom de nationella nätverken skall man också säkerställa att andra röster än medlemsstatens offentliga aktörer – myndigheter och ministerier – kan göra sig hörda och bidra till kunskapsuppbyggnad, analyser och policyutveckling. I synnerhet kan detta vara angeläget i Sverige, där Migrationsverket, med en i vissa fall vansklig dubbelroll i asyl- och migrationspolitiken, nu skall fungera som huvudman för verksamheten. Särskilt frivilligorganisationerna framförde vid en tidigare konferens krav på obligatorisk representation för dessa i de nationella nätverken (och i den centrala styrgruppen för EMN).

Studie av mottagandet av ensamkommande barn

I arbetsprogrammet för 2008 finns också uppdrag till de nationella kontaktpunkterna att genomföra/påbörja ett antal studier under året.  Av stort intresse är den undersökning av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar som skall påbörjas under året och som skall inkludera både asylsökande barn/ungdomar och barn/ungdomar utan vårdnadshavare som vistas utan tillstånd i landet. Även barn/ungdomar från dessa kategorier som återsänts till hemlandet/motsvarande skall ingå i studien. Arbetet skall ske i nära samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Även i övrigt skall samarbetet med andra berörda institutioner och organisationer på EU-nivå utvecklas; en rad aktörer finns som bekant vars mål och verksamheter är snarlika eller överlappar nätverkets olika aktiviteter. Ett exempel är den av bl a EU-medel finansierade Migration Policy Group i Bryssel som producerar både statistik, information och forskningsbaserad kunskap på migrationsområdet. En annan viktig samarbetspartner, både på nationell och EU-nivå, torde bli det Europeiska integrationsnätverket; frågor om migration och integration är alltmer sammankopplade i EU:s och medlemsstaternas politik.

Resurser och finansiering

Den totala budgeten för nätverket under 2008 uppgår till 4,9 miljoner euro , ett belopp som dock reduceras med hänsyn till att verksamheten kan påbörjas först andra halvåret 2008. Det innebär att också den för Sveriges vidkommande avsatta budgeten, 187 600 euro, kommer att reduceras. Till EU-finanseringen tillkommer 20 procent nationella medel. Den svenska kontaktpunkten, Migrationsverket, förbereder en ansökan om medel för verksamheten och har redan aviserat att tre handläggare skall arbeta med nätverket fr o m hösten 2008.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se