Den franska pakten - i otakt med Europa?

2008-09-26

Under det franska ordförandeskapet har president Sarkozy lanserat en s k  Europeisk invandrings- och asylpakt. Syftet är att samla medlemsstaterna till gemensamma åtgärder inom migrations- och asylpolitiken och, som det heter, samtidigt stärka den gemensamma europeiska politiken på området. Det senare påståendet utsätts för en kritisk och skarpsinnig granskning av de bägge forskarna Sergio Carrerra och Elspeth Guild i en artikel från CEPS (Center for European Policy Studies). Carreras och Guilds artikel tangerar många av de intressanta frågeställningar som berörs i de av Tema asyl & integration tidigare redovisade svenska studierna om överstatlighet och europeisk migrationspolitik av Peo Hansen och Hans E. Andersson (EU:s migrationspolitik under 50 år respektive Överstatlig flyktingpolitik).

I artikeln hävdar Carrera och Guild att den franska pakten i stora delar går på tvärs mot den progressiva och socialt ansvarstagande migrations- och asylpolitik som företräds av EU-kommissionen i bl a det nyligen presenterade tiopunktsprogrammet för invandring. Frankrike söker med pakten få stöd för en av nationella särintressen präglad politik, utan att se till EU:s gemensamma, långsiktiga intressen på migrationsområdet, enligt Carrera och Guild.

Teori och praktik om överstatlighet

I både Anderssons och Hansens studier framgår att frågan om överstatlighet vad gäller migrations- och asylpolitik är extremt känslig för nationalstaten. Trots detta har man inom ramen för det europeiska samarbetet lyckats lotsa igenom en rad förslag i riktning mot de mål som skall vara uppnådda år 2010 – bl a en gemensam europeisk asylpolitik (Common European Asylum Policy).

Enligt Carrera och Guild kan man se det franska förslaget till en pakt om invandring och asyl som en reaktion mot en alltför långt driven gemensam migrationspolitik, trots att syftet uppges vara motsatsen, dvs att stärka den gemensamma politiken. Det intrikata politiska spelet mellan kommissionen och ordförandelandet Frankrike, som enligt Carrerra och Guild bl a kan avläsas i de förändringar i pakttexten som skett under sommaren, lämpar sig troligen väl för en analys både utifrån Anderssons nyanserade uppsättning av hypoteser/teorier om överstatlighet och Hansens mera förenklade konspirationsteori.

Enligt Andersson är det t ex en mer eller mindre medveten strategi från EU-kommissionen sida att införliva vissa (mindre populära) delåtgärder inom t ex migrationspolitiken i större paketlösningar som medlemsstaterna kan acceptera. Härigenom kan kommissionen driva en mera ”progressiv” migrationspolitik än vad medlemsstaterna enskilt är beredda att göra.

Hansen å sin sida skulle förmodligen hävda att medlemsstaten – i detta fall Frankrike genom paktförslaget – använder EU som ett medel för att kunna driva en mera nationalistisk och restriktiv migrations- och integrationspolitik – och få den sanktionerad och stadfäst på europeisk nivå.

Sverige får nyckelroll

I det fortsatta arbetet med att åstadkomma en gemensam asyl- och migrationspolitik kommer ordförandelandet Sverige under hösten 2009 att få en nyckelroll. Då skall efterföljaren till det s k Haagprogrammet beslutas och ny agenda för perioden 2009 – 2015 godkännas av medlemsstaterna.

Frankrikes agerande syftar, enligt Carrera och Guild, till att påverka den långsiktiga politiska utvecklingen på området. De föreslagna politiska åtagandena för medlemsstaterna är mer inriktade på kontroll och säkerhet (än kommissionens tiopunktsprogram):

  • Den reglerade invandringen till EU skall utgå från respektive medlemsstat behov
  • Skärpt kontroll av illegal invandring genom bl a effektivare system för återsändande (Carrera och Guild påpekar också att man i den franska texten använder ”illegal” i stället för ”irreguljär” som är det numera internationellt gängse använda begreppet)
  • Effektivare gränskontroller
  • Uppbyggandet av ”a Europe of asylum”
  • Etablera partnerskap med ursprungs- och transitländer för att förena migrations- och biståndspolitik

Tidigare förslag om s k integrationskontrakt och förbud mot regularisering/amnestier för irreguljära invandrare har dock fallit bort bl a på grund av motstånd från vissa medlemsstater. Carrera och Guild framhåller att flera av de ursprungliga franska förslagen trots allt förändrats eller strukits, men att de också var tydliga exempel på hur fransk gällande lagstiftning eller politiska åtgärder inspirerat förslagstexten. Det i Frankrike redan gällande integrationskontraktet (Contrat d´accuil et d´integration) är ett exempel; ett annat det mycket restriktiva förslaget om regler för familjeåterförning.

Nationalism och mellanstatlighet – istället för europeisk gemenskap och överstatlighet

Carreras och Guilds slutsatser är tydliga: Frankrike driver sin (och eventuellt vissa andra medlemsstaters) egen linje utifrån nationella särintressen – utan hänsyn till den redan långt gångna processen för ökad överstatlighet inom asyl- och migrationspolitiken.

Kommissionen och ordförandelandet Frankrike rör sig i olika riktning på ett mycket viktigt politikområde och ytterst är de frågan om hur EU kan fortleva och vidareutvecklas som ett gemensamt (och överstatligt) projekt. I de sex rekommendationer till framtida policy på området poängterar Carrera och Guild bl a nödvändigheten av ett mänskligt rättighetsperspektiv i asyl- och migrationspolitiken och den viktiga roll som frivilligorganisationerna och det civila samhället bör spela som en motvikt till regeringarnas och politikernas mera kortsiktiga, opportuna intressen. I de övriga punkterna framhåller de båda författarna vissa grundläggande fakta om det europeiska samarbetet: på asyl- och migrationsområdet finns redan en långt gången harmonisering av politiken, EU-kommissionen har ett ansvar för att förhålla sig kritiskt till att vissa stora medlemsstater vill driva sin egen linje i för hela unionen gemensamma frågor och inte minst, att EU-parlamentets roll är att i allt högre grad påverka den framtida politiken på även detta område.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se

Läs Carreras och Guilds artikel The French Presidency´s European Pact on Immigration and Asylum  http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1706 

(länka direkt till pdf filen!!)

Läs tidigare artikel på Tema asyl & integration om den franska pakten
http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=2686

Läs tidigare artikel på Tema asyl & integration om EU-kommissionens förslag till tio principerna om invandring
http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=2694

Läs artikel om Peo Hansen  bok EU:s migrationspolitik under 50 år
http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=2614 

Läs artikel om Hans E. Anderssons bok Överstatlig flyktingpolitik
http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=2690

Läs artikel i Sydsvenskan om den svenska synen på den franska pakten
http://sydsvenskan.se/sverige/article370405/Reinfeldt-godkanner-Sarkozys-asylpakt.html

Länk till det franska ordförandeskapets hemsida