En förstärkt gemensam värdegrund – regeringen öppnar dialog

2008-01-16

Tema asyl har i flera sammanhang rapporterat om olika initiativ och aktiviteter på EU-nivå och i andra medlemsstater som berör frågor om värdegrund och möten mellan kulturer och religioner. NTG-asyl & integration har också genom egna aktiviteter uppmärksammat dessa frågor, bl a genom det välbesökta och uppskattade seminariet Europeisk medborgarkunskap - på spaning efter en europeisk värdegrund. I samband med seminariet publicerades också NTG:s skrift Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa. I den nya Europeiska integrationsfonden, som lanseras under våren 2008, är frågor om värdegrund och interkulturell/interreligiös dialog högt prioriterade. År 2008 är också lanserat av EU-kommissionen som det Europeiska året för interkulturell dialog.

Nu har även den svenska regeringen tagit ett intressant initiativ, väl i linje med dessa aktiviteter, genom att öppna för en dialog om en förstärkt, gemensam värdegrund. Integrationsminister Nyamko Sabuni presenterade initiativet vid Folk och Försvars rikskonferens i januari 2008 och i artikel i Göteborgs-Posten.

Mänskliga rättigheter och arbete grunden

Under NTG:s seminarium Europeisk medborgarkunskap - på spaning efter en europeisk värdegrund i november 2007 gav Marcus Brixskiöld från Integrationsdepartementet en presentation av regeringens projekt för en dialog om en förstärkt, gemensam värdegrund. Av presentationen framgick att utgångspunkten var de mänskliga rättigheterna, och de universella värden som är förknippade med dessa rättigheter.

I Sabunis tal vid Folk och Försvar, och i ett inlägg i Göteborgs-Posten, redovisas en dyster bild av utvecklingen i Sverige med växande konflikter mellan grupper och individer, ökad våldsanvändning och divergerande värdeskalor. Orsakerna finns enligt Sabuni bl a i utanförskap, segregerade bostadsområden och arbetslöshet – som i sin tur ger upphov till diskriminering och främlingsfientlighet.

Arbete och självförsörjning är grundläggande för människors trygghet och därmed för en känsla av sammanhang och tillhörighet. Tillväxtpolitiken och sysselsättningspolitiken är därför våra viktigaste verktyg i kampen mot utanförskapet, enligt Sabuni.

Mångfald komplex fråga

I sitt tal resonerar Sabuni också om begreppet mångfald och problematiserar frågan om olika gruppers rätt att leva efter sina traditioner: ”Det är viktigt att vi är tydliga i vårt avståndstagande från sedvänjor som inte ligger inom ramen för den gemensamma värdegrunden – demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna”, heter det
bland annat.

I sitt fortsatta resonemang berör Sabuni flera av de frågeställningar som redovisas och analyseras i NTG:s skrift  Europeisk medborgarkunskap – för alla. Däremot finns ingen koppling till en värdegrundsdiskussion utifrån ett europeiskt perspektiv, vilket är anmärkningsvärt, i synnerhet med tanke på att det europeiska året för interkulturell dialog just inletts.

Sabuni aviserar i talet en omfattande verksamhet med dialoger och konferenser de kommande tre åren:  ”Jag kommer under våren att bjuda in till samtal om vår värdegrund. Forskare och praktiker. Organisationer, nätverk och företag. Kommuner, landsting och myndigheter. Möten och konferenser ska hållas. Nya nätverk ska bildas. IT blir ett viktigt redskap för erfarenhetsutbyte och kommunikation. Och 2010 sker en sammanställning av idéer och rekommendationer för det fortsatta arbetet.”

Livlig aktivitet

Som redan nämnts, ligger flera av de aktiviteter som genomförts inom ramen för NTG-asyl & integration, väl i linje med regeringens nya initiativ. I delprojektet Medborgarkunskap inom Equal har man vid gymnasieskolan i Uppsala tagit fram stödmaterial för undervisning i medborgarkunskap. Projektet Kom In (Kollektivism möter individualism)  inom Europeiska flyktingfonden, med Uppsala kommun som huvudman, kommer under 2008 att kunna presentera resultat och slutsatser från sitt arbete med s k värdegrundskartor. Den nya Europeiska integrationsfonden lanseras senare i vår och kommer enligt förslaget till nationellt program prioritera frågor om värdegrund, interkulturell och interreligiös dialog samt medborgarkunskap.

Tema asyl hoppas kunna fortsätta att följa och rapportera om den europeiska debatten och utvecklingen på området under våren och även ge aktuell information om den europeiska integrationsfonden.

I rutan Relaterade artiklar och länkar återfinns några tips på artiklar och länkar som berör frågor om värdegrund, kulturmöten och medborgarkunskap.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se