Ett forum för en europeisk integrationspolitik i vardande

2008-05-16

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén har på EU-kommissionens uppdrag lämnat synpunkter på en av de nya komponenterna i den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande – ett forum för samverkan med det civila samhället och frivilligorganisationerna när det gäller integration av nyanlända och invandrare.

I det nu existerande europeiska ramverket för integration av invandrare finns redan flera viktiga komponenter på plats: de elva gemensamma grundprinciperna, de nationella kontaktpunkterna för integration, medlemsstaternas årliga rapporter till kommissionen, handboken för integration, med goda exempel från medlemsstaterna, och den nyinrättade Europeiska integrationsfonden.

I de gemensamma grundprinciperna betonas vikten av att det civila samhället aktivt medverkar i integrationsarbetet. Invandrarorganisationer, trossamfund och andra ideella organisationer har – genom sin närhet till både majoritets- och minoritetsbefolkning en central roll, heter det vidare i kommitténs skrivelse.

Plattformar och europeiska fora

På de flesta andra policyområden finns europeiska s k plattformar eller fora – mötesplatser – för det civila samhället. Sådana mekanismer utgör en viktig del av den demokratiska process som möjliggör för EU-kommissionen att ta del av synpunkter och förslag från olika intresseorganisationer och -grupperingar.

Det Europeiska integrationsforumet föreslås ha sitt första möte hösten 2008. Deltagare skall vara ett brett spektrum av frivilligorganisationer på både nationell och EU-nivå. Syftet är att ge EU-kommissionen, Parlamentet och Europeiska rådet möjlighet att konsultera det ”organiserade” civila samhället. Identifiering och utbyte av goda exempel, sammanställning av förslag, riktlinjer och rekommendationer, bidrag till den europeiska handboken om integration samt egeninitierade undersökningar och rapporter är andra aktuella verksamheter för forumet.

Nittio ledamöter

Forumet föreslås ha nittio ledamöter, från frivillig- och invandrarorganisationer på nationell och EU-nivå, arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer på integrationspolitikens område. Den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) understryker i sin skrivelse till EU-kommissionen särskilt vikten av att invandrarorganisationer från medlemsstaterna ges möjlighet att delta. Forskare, experter och representanter från EU-kommissionen, Parlamentet, EESK och Regionkommittén kan också delta i forumets sammankomster. EESK avser också att inrätta en permanent grupp med 15 ledamöter, specialiserade på integrationsfrågor. Man framhåller också nödvändigheten av att de nationella kontaktpunkterna för integration aktivt arbetar för att representationen från medlemsstaterna blir så allsidig som möjligt, särskilt vad gäller invandrare/tredjelandsmedborgare.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se