Utanförskapets karta

2004-12-08

Folkpartiet har presenterat en ny rapport om situationen i ett antal kommuner och stadsdelar i Sverige - Utanförskapets karta. Rapporten visar bland annat på en mycket låg - och i många fall sjunkande - sysselsättningsgrad i dessa områden vilket tas som intäkt för att den av regeringen förda integrations- och arbetsmarknadspolitiken misslyckats.

I rapporten återfinns en rad förslag på insatser för att förbättra situationen, en del nya till innehållet, andra i huvudsak till namnet (aktivitetsgarantin blir en jobb- och utvecklingsgaranti, storstadssatsningen en solidaritetsbank för utlåning av pengar till social och ekonomisk regeneration). Mera radikala förslag är nedläggning av Arbetsmarknadsverket och Integrationsverket samt ett vouchersystem (pengsystem) som ger individen möjlighet att själv upphandla olika arbetsmarknads- och utbildningspolitiska tjänster. Liknande omstruktureringar av produktion och förmedling av olika välfärdspolitiska tjänster har tidigare genomförts i bl a Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. 

En viktig dimension/strategi i det nya välfärdspolitiska systemet är egenmakt eller empowerment, något som ju också är en central komponent i Equal-programmet. 
Bakom rapporten står Folkpartiets integrationspolitiskt ansvarige, Mauricio Rojas. Rojas har tidigare, för Europeiska socialfondens räkning, sammanställt en i sammanhanget intressant rapport, The fight against Social Exclusion in the European Union. Rapporten beskriver framväxten av de europeiska socialpolitiska programmen, från det s k fattigdomsprogrammet fram till det gemenskapsinitiativ som föregick Equal, nämligen Employment. Rapporten togs fram inom ramen för det svenska ordförandeskapet i en s k transnationell fokusgrupp inom Employment. I rapporten introducerar Rojas en strategi för egenmakt eller empowerment enligt en modell som nu till stora delar återfinns i EU-Kommissionens riktlinjer för Equal.