Tjugotvå projekt godkända inom Europeiska integrationsfonden – men fortfarande oklart på vilka grunder

2009-06-26

Svenska ESF-rådet har beslutat om godkännande av 22 projektansökningar inom den första utlysningen av Europeiska integrationsfonden. De i huvudsak relativt små projekten är spridda över landet och det förefaller svårt att se en genomtänkt strategi bakom valet av projekt.

Problemen med att bevilja medel till ett relativt stort antal små och geografiskt spridda projekt inom flera temaområden är väl kända. I de första utlysningarna inom Europeiska flyktingfonden i början av 2000-talet gjordes samma misstag; efter kritik från bl a den oberoende utvärderaren ändrades upplägget och tydligare tematisering och ”beställning” av projektansökningar infördes. Begränsade projektmedel kräver – i motsats till större program som t ex Europeiska socialfonden – betydligt mer av strategiskt tänkande från programägarens sida om önskade resultat skall uppnås; när det gäller integrationsfonden fanns också ett väl sammanhållet grundkoncept för att förnya integrationspolitiken i form av flerårsprogrammet.

Oklarheter…

Den redovisning av projekturval och godkända projekt som återfinns på ESF-rådets hemsida klargör fortfarande inte hur urvalet genomförts. En lista över de experter som ingår i den s k expertgruppen publiceras förvisso, men i vilken omfattning och på vilket sätt de faktiskt medverkat i urvalet framgår ej.

En utlysning av 2009 års medel är aviserad till augusti 2009. Utlysningen kommer då att förutom de tidigare aktuella prioriteringarna 1 och 4 (Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i EU respektive Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna) även omfatta prioritering 2, dvs Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande.

…och nya möjligheter

Parallellt med lanseringen och utlysningarna inom Europeiska integrationsfonden driver regeringen frågan om en förstärkt gemensam värdegrund i det projekt som Tema asyl & integration tidigare rapporterat om. Nyligen genomfördes också en större konferens på detta tema - Urban Dialog 2009 i Alby/Botkyrka - med ett intresseväckande program och under medverkan av bl a integrationsminister Nyamko Sabuni. Efter en något tveksam start förefaller regeringens arbete med värdegrund och dialog nu få alltmer substans. Förhoppningsvis kan också en europeisk dimension – via Europeiska integrationsfonden – framöver få genomslag i detta viktiga arbete.