Kvalitetssäkring av asylmottagandet – också i Sverige?

2009-10-27

Tema asyl och integration har tidigare kunnat rapportera om ett omfattande kvalitetssäkringsprojekt inom Europeiska flyktingfonden i Finland. Sverige har också haft representation i projektets referensgrupp, bl a från NTG-asyl & integration och, efter viss tvekan, från Migrationsverket. Nu har också Migrationsverket påbörjat ett motsvarande kvalitetssäkringsprojekt, om än i mindre skala.


 

Finsk kvalitet i asylmottagandet...

Tema asyl & integration har i flera tidigare artiklar rapporterat om det mycket gedigna finska flyktingfondsprojektet för kvalitetssäkring av asylmottagandet (LATU), ett mottagande  som i Finland i huvudsak hanteras av kommunerna på uppdrag av staten. Projektet som avslutas under 2009 har producerat ett omfattande system för uppföljning och kvalitetssäkring av asylmottagandets alla olika komponenter. Systemet har också kopplats till EU-direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande, i vilket medlemsstaterna förbundit sig i 28 artiklar att uppfylla vissa minimikrav vad gäller t ex boende, tillträde till arbetsmarknad och utbildning, hälso- och sjukvård samt kompetensutveckling av personal som arbetar inom mottagandet.


...med europeisk räckvidd

Projektet som tidigare också presenterats på den europeiska konferensen om asylmottagande i Malmö kommer nu att arbeta vidare med en spridningsfas. Avsikten är att implementera kvalitetssäkringssystemet på samtliga finska asylmottagningscentra. Man kommer även att arbeta med spridning, anpassning och utveckling av de framtagna produkterna på EU-nivå genom ett planerat deltagande i det transnationella lärandenätverket på asylområdet inom Europeiska socialfonden, SaVIAM.

...och en svensk motsvarighet

Det svenska arbetet med kvalitetssäkring inom asylmottagandet omfattar i nuläget i första hand det s k anläggningsboendet, dvs det boende som sker i Migrationsverkets regi i särskilda bostäder för asylsökande. Verksamheten sker i samarbete med SIS (Swedish Standards Institute (tidigare bl a Svenska Industrins Standardiseringskommission; SIS är en organisation med en intressant historik).


Verksamheten presenteras på följande sätt på SIS webbplats med en öppen inbjudan till medverkan från olika intressenter:

"Enhetliga regler och bra kravspecifikationer som överenskommits mellan representanter för berörda parter underlättar när det gäller att få till stånd ett bra och likvärdigt boende för alla asylsökande. Detta gäller oberoende av i vilken kommun de ska bo och vem som levererar utrustning och står för bostaden.

Beskrivningen av boendestandard som finns i utlänningshandboken behöver kompletteras för att olika mottagningsenheter ska få ett stöd för likvärdiga bedömningar när det gäller tilldelning och utrustning av lägenheter till asylsökande.

En standard eller motsvarande dokument utarbetat inom SIS under medverkan av berörda parter och tillgängligt för alla förenklar också för dem som levererar till eller samarbetar med Migrationsverket och de kommuner som tar emot asylsökande. Det kan även minska risken för missförstånd och underlätta i internationella kontakter.

Migrationsverket tillsammans med SIS har därför beslutat att bilda en SIS Workshop som ska ta fram ett eller fler normerande dokument som rör asylsökandes anläggningsboende.

Arbetet inleds med ett första möte på SIS den 29 september 2009, dit de som vill bidra till arbetet eller få information är välkomna."

Var finns de asylsökande?

I det finska projektet har även de asylsökande själva getts en röst via enkäter och intervjuer. Det framgår tyvärr ej om så är fallet också i det svenska projektet. I likhet med regeringens utredning om asylmottagandet, där de asylsökandes representanter gavs utrymme att framföra sina synpunkter, borde man i det aktuella projektet redan i det inledande arbetet också säkerställa medverkan från dem som är berörda - de asylsökande.

Läs mer på SIS webbplats och tag del av inbjudan till nästa workshop den 16 november 2009

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se