Moderata förslag förnyar asyl- och integrationspolitiken?

2009-05-25

Förslagen från den av Moderaterna tillsatta arbetsgruppen om asylmottagande och introduktion av nyanlända har nu formulerats till en proposition till Moderaternas partistämma i maj 2009.  Skillnaderna mellan arbetsgruppens förslag och propositionen är marginella, och de synpunkter och den kritik som framfördes i en tidigare artikel på Tema asyl & integration är fortfarande giltiga: många av förslagen är intressanta och värda att diskutera, men förefaller bygga på en bristfällig/icke-redovisad kunskapsgrund. I något fall är också resonemangen bakom förslagen oklara och kryptiska; det gäller t ex avsnittet om familj, ungdomar och värderingar.

Oproblematisk problembild…

De problem som idag är förknippade med systemen för asylmottagande och introduktion av nyanlända råder idag knappast någon oenighet om: passiv väntan i asylmottagandet, ineffektiv svenskundervisning och bristfällig kommunal introduktion, hög arbetslöshet bland utrikes födda i synnerhet i de s k utanförskapsområdena och diskriminering vad gäller boende och arbete av personer med annat etniskt ursprung än majoritetsbefolkningen, trots förnyad lagstiftning.

Förslagen till insatser och reformer på dessa områden är också entydiga och i många fall – om än inte alltid nyskapande – angelägna och väl värda att diskutera. Ett intressant förslag, som också kommenterades i vår förra artikel, handlar om att inrätta s k mottagandetorg för asylsökande. Förslaget innebär en samlokalisering av de aktörer som ansvarar för mottagandet av asylsökande i syfte att åstadkomma en effektivare första introduktion med sikte på arbete och tidigt integration. Det är dock oklart hur dessa mottagandetorg skulle kunna inpassas i den mångfald av förslag som redovisats (och remissbehandlats) i de två statliga utredningarna på området, om asylmottagning (SOU 2009:19) respektive nyanländas arbetsmarknadsetablering (SOU 2008:58).

…rimliga förslag…

Övriga förslag ligger oftast väl i linje med vad som tidigare framförts också av andra partier: bättre sfi i form av det som här kallas för startsvenska (yrkes-/arbetsmarknadssvenska), startkontrakt för snabbare etablering (tidigare: individuella handlingsplaner) och nystartcentra där lokala resurser och aktörer samlas för att underlätta företagande och arbetsmarknadsetablering.

Den retoriska tankefiguren ”egenmakt mot utanförskap” finns också kvar sedan arbetsgruppens tidigare förslag, liksom det intressanta, men tyvärr inte vidareutvecklade resonemanget om ökad ekonomisk, yrkesmässig, social och geografisk rörlighet.

…men oklar värderingsdiskussion

Frågorna om individualism och kollektivism, värdegrund, kultur och religion, bl a i förhållande till jämställdhet mellan kvinnor och män, ges förhållandevis stort utrymme i texten, men resonemangen saknar delvis djup och stringens. Å ena sidan marknadsförs den av partiet eftersträvade friheten att ”få leva som man vill”, å andra sidan kan betydande inskränkningar av denna frihet bli aktuella. Här förs t ex något kryptiska resonemang om vilket språk som kan accepteras i klassrummet och på skolgården. Avståndet till det svenska samhället, lagar och normer kan enligt rapporten bli alltför långt för ungdomar som lever i familjer med stark hederskultur, och som därmed, som det heter, ”riskerar att missa både de absoluta nödvändiga perspektiven på denna och det stöd som samhället kan erbjuda”.

På dessa viktiga områden vore det välkommet med tydligare och mer kvalificerade resonemang och argument. De politiska partierna bör delta och föra ut – i synnerhet i samband med EU-parlamentsvalet! – den debatt om värdegrund, europeiska värden och konflikter mellan kulturer och religioner som förs i andra medlemsstater och på EU-nivå.

Det är också värt att notera att vi hittills endast fått se mera systematiska förslag från två av allianspartierna (inget från oppositionen!) när det gäller frågor om asylmottagande, introduktion och integration av flyktingar och nyanlända.  Inför de kommande valen i Sverige 2010 vore liknande redovisningar och förslagskataloger från samtliga politiska partier önskvärda på dessa mycket angelägna samhällsområden.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se