Tjeckiens ordförandeskap markerar ny start för EU:s gemensamma asylsystem

2009-02-26

För första gången agerar Tjeckien ordförandeland för EU och under detta första halvår av 2009 påbörjas arbetet med att ta fram en ny grund för det europeiska asylsystemet. Under det svenska ordförandeskapet, den andra halvan av 2009, skall sedan ett nytt flerårigt program för asyl- och migrationspolitiken antas. Medan nya förslag förbereds uppmärksammas emellertid återigen hur medlemsstater ännu inte följer de direktiv som redan antagits inom området. Oacceptabelt, anser EU-parlamentet och flyktingorganisationer och efterlyser strängare krav på uppföljning och sanktioner.


Oacceptabla förhållanden

Mottagandeförhållandena i exempelvis Grekland, Italien, Malta och Spanien är oacceptabla enligt EU-parlamentet, efter att en delegation från parlamentet besökt dessa och sex andra medlemsstater under 2008. Parlamentet vittnar i en resolution som antogs i februari 2009 om hur miniminormerna i EU:s mottagandedirektiv inte efterlevs överhuvudtaget i vissa medlemsstater. Parlamentets delegation beskriver överfulla och ohygieniska förvar med en mycket begränsad tillgång till sjukvård, juridisk assistans eller tolkar för asylsökande. I resolutionen uppmanar parlamentet EU- kommissionen att utveckla en struktur för att bevaka hur medlemsstaterna efterlever antagna direktiv, bland annat genom regelbundna besök och inspektioner.

Strängare kontroll

Även flyktingorganisationen ECRE påtalar i sina rekommendationer till det tjeckiska ordförandeskapet att det behövs bättre uppföljning och bevakning av hur medlemsstaterna efterlever EU-beslut. Organisationen anser att den bristande efterlevnaden är ett av de största hindren för framväxten av det gemensamma asylsystemet. ECRE föreslår att övervakning blir en uppgift för det kommande gemensamma europeiska asylkontoret. Kontoret skulle enligt ECRE kunna utvärdera de enskilda medlemsstaternas kapacitet och behov och därefter kunna göra bedömningar av vilka stödinsatser som behövs. Detta skulle sedan underlätta för EU-kommissionen, som har det formella ansvaret för uppföljningen av direktiven, att vidta eventuella åtgärder.

Asylkontor som stöd för medlemsstater och kommission

Förslaget om ett gemensamt europeiskt asylkontor, som presenterades av kommissionen i februari 2009, skulle göra det möjligt för kritiserade länder som Malta, Grekland och Cypern att begära experthjälp till stöd vid större inflöden av migranter. ECRE välkomnar kommissionens förslag men pekar samtidigt på vikten av att kontoret är demokratiskt förankrat och att EU-parlamentet ges en aktiv roll.

Det europeiska asylkontoret diskuteras under ett ministermöte den 26-27 februari 2009. Under det tjeckiska ordförandeskapet väntas även diskussioner om revidering av Dublinförordningen, förslag om upprättande av ett europeiskt program för vidarebosättning och beslut om rättigheter för långvarigt bosatta tredjelandsmedborgare. Det tjeckiska ordförandeskapet avser också att stå värd för en konferens där samarbete med EU:s grannländer i söder och i öster ska främjas.

Parlamentet besökte Malta, Italien (Lampedusa), Spanien (Kanarieöarna, Ceuta och Melilla), Grekland, Danmark, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Cypern, Polen och Storbritannien.

Emma Cars, emma_cars@hotmail.com