Bättre test för amerikanskt medborgarskap?

2009-01-23

Sedan 1906 har invandrare som ansökt om amerikanskt medborgarskap fått genomgå någon form av test, framförallt i engelska men också i medborgarkunskap. Testen i dess nuvarande form är från 1952, även om den reviderats, senast 1986.

Nu har migrationsmyndigheten i USA, efter drygt tio år av utvecklingsarbete, presenterat en ny test för invandrare som ansöker om amerikanskt medborgarskap. Den nya testen skall vara mera ”meningsfull”, vara konstruerad så att den tar hänsyn till utsatta gruppers förmåga att besvara testfrågorna och även underlätta administrationen av testförfarandet (under 2008 hade 1,2 miljoner invandrare ansökt om att genomföra testen). I synnerhet det avsnitt som handlar om medborgarkunskap (civics) har genomgått stora förändringar. Det omsorgsfulla arbetet med att förnya testen är av stort intresse även för liknande verksamheter i Europa,  och finns redovisat i en rapport från MPI, Migration Policy Institute.

Ett gediget förnyelsearbete

1997 påbörjades arbetet med att revidera testen på uppdrag av USA:s migrationsmyndighet (USCIS, US Citizenship and Immigration Services). En rad frivillig- och invandrarorganisationer, forskare och intressenter har bidragit med synpunkter under utvecklingsarbetet. I oktober 2008 var arbetet slutfört, och den nya testen togs i bruk.

Utgångspunkten var att göra testen mera meningsfull, dvs bättre motsvara de krav på medborgerliga kunskaper och färdigheter som behövs för att på lika villkor kunna leva och verka i det nya landet. Testen skall också vara bättre anpassad till utsatta gruppers förmåga att kunna prestera ett rättvisande resultat, utan att för den skull göra avkall på en rimligt hög kunskapsnivå. Slutligen var ett krav att den nya testen skulle vara enklare att administrera och säkerställa en enhetlig standard i genomförandet över hela USA.

En lång – och självklar – tradition

Olika former av krav och test för att erhålla amerikanskt medborgarskap har funnits sedan länge i USA. 1906 standardiserades krav och procedurer och 1952 lades grunden till det testförfarandet som varit aktuellt fram till idag. De generella kraven för medborgarskap är fem års legal vistelse i landet (tre år vid giftermål med amerikansk medborgare), att ha en god moralisk karaktär – och med godkänt resultat ha genomfört test i engelska och medborgarkunskap.

Testen i medborgarkunskap är muntlig och består av ett urval av frågor från ett frågebatteri på 100 frågor. Av tio frågor skall sex besvaras korrekt. Frågorna i den gamla testen kan förefalla enkla (exempel: Vilka färger har USA:s flagga? Nämn tre av de  tretton ursprungliga delstaterna i USA), men ansågs snarare uppmuntra till att memorera ett antal fakta än att visa att ansökaren förstått meningen med ett aktivt medborgarskap. Testmaterial från både den nya och den gamla testen samt annan viktig information för de invandrare som avser att söka medborgarskap, finns på USCIS:s hemsida.

Ett meningsfullt test?

Migration Policy Institute, MPI, redovisar i rapporten High Stakes, More Meaning: An Overview of the Process of Redesigning the US Citizenship Test den långa och, också för andra länders vidkommande, lärorika processen för att utveckla den nya testen.  Bland annat konstaterar MPI att fortsatt uppföljning och utvärdering av testen behövs, och i synnerhet lär inte den svåra frågan om testens ”meningsfullhet” ännu kunna besvaras. Liknande resonemang förs också när det gäller olika former av test och medborgarskapsutbildningar i Europa.

I två skrifter från NTG-asyl & integration redovisas bl a hur olika medlemsstater i EU använder test inför ansökan om medborgarskap och de ofta livliga diskussionerna om  krav på medborgarkunskap och s k europeiska värden (se Relaterade länkar och dokument).

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se