Kära läsare!

2009-10-27

Som många av er har uppmärksammat har uppdateringen av hemsidan www.temaasyl.se och den dagliga nyhetsbevakning varit av begränsad omfattning under hösten.  Skälet är att det tidigare aviserade samarbetet med bl a Länsstyrelsen och den regionala temagruppen Tema nyanlända i Stockholms län - för att säkerställa  hemsidans fortlevnad -  inte kunnat förverkligas.

Det innebär att hemsidan efter årsskiftet troligen endast finns kvar som en historisk informations- och kunskapskälla om asyl-, flykting- och integrationspolitik samt om projektverksamheten inom främst Equal och Europeiska flyktingfonden. I nuläget sker arbetet med hemsidan på frivillig grund och med hjälp av ett mindre - men ytterst värdefullt! - stöd från Uppsala kommun.


Unik information
Genom  nedläggning av hemsidan kommer också utgivningen av Nyhetsbrevet att upphöra om inte en ny finansiär kan uppbringas. Det kan därför finnas skäl att återge den argumentation och de förslag angående hemsidans framtid som referensgruppen till NTG-asyl & integration framförde till Svenska ESF-rådet och berörda departement våren 2007:


"Nationella temagruppen som aktör – nu och i framtiden

NTG-asyl har efter närmare fem års verksamhet etablerat sig som en aktör med väl fokuserad verksamhet och med ett tydligt europeiskt perspektiv. Temagruppens utvidgning mot integrationspolitiken kom vid en tidpunkt när omfattande förändringar har aviserats, både nationellt och på EU-nivå.

De nationella temagrupperna skall, enligt programdokument för Equal, också fungera som en bärare av den kunskapsmassa som tagits fram under gruppernas projekttid. Det långsiktiga målet för arbete i Utvecklingspartnerskap och nationella temagrupper är att skapa utvecklings-, kunskaps- och lärandeplattformar som kan fortleva efter programperiodens utgång. De bör också fungera som förmedlare och länk mellan de gamla och de nya programmen.

Under nästa programperiod lanseras en rad nya program med bäring på flera politikområden med tydliga kopplingar sinsemellan. NTG-asyl och integration har redan under innevarande programperiod arbetat för att åstadkomma komplementaritet mellan olika program och projekt, främst inom asyl/integrations-, sysselsättnings- och utbildningsområdet.

När det gäller asylmottagande finns i praktiken ingen fristående aktör - förutom NTG-asyl - som driver dessa frågor nationellt, än mindre med ett EU-perspektiv i Sverige, med utgångspunkt från de asylsökandes situation och behov. Kunskapsuppbyggnad, forskning, initiering och uppföljning/ utvärdering av utvecklingsprojekt, stöd till de asylsökande att själva organisera sig och förbättra sin livssituation, är viktiga komponenter i detta arbete.

Svenska ESF-rådet har aviserat att de nationella temagrupperna ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet under den nya programperioden.  För NTG-asyl, som nu också innefattar integrationsområdet, är det angeläget att till Svenska ESF-rådet och berörda departement redovisa vilka delar som föreslås fortsätta/utökas och vilka nya organisations- och finansieringsformer som kan bli aktuella.

Hemsidan www.temaasyl.se

Hemsidan innehåller i många fall unik information och nyhets/omvärldsbevakning på främst följande områden:

- Europeisk asyl-, migrations-, integrations- och sysselsättningspolitik,
- nationell dito,
- EU-program och fonder inom dessa politikområden,
- projektdatabas med projekt från relevanta EU-program; goda exempel,
- forskning och utveckling inom relevanta politikområden.

En motsvarande information om och bevakning av asyl-, migrations-, flykting-, och integrationspolitik (samt vissa näraliggande politikområden) på nationell nivå – och i synnerhet på EU-nivå - finns i praktiken ej på någon hemsida i Sverige. Sidor med liknande innehåll är ofta inte uppdaterade eller har endast fragmentarisk bevakning av vissa områden, kopplade till den ifrågavarande myndighetens/ organisationens specifika uppdrag. Genom Integrationsverkets nedläggning försvinner också en viktig informations- och kunskapsproducent. Varken Regeringskansliets eller Migrationsverkets hemsida innehåller motsvarande information eller omvärldsbevakning.

Genom hemsidan och Nyhetsbrevet etableras också en kommunikation och en livaktig nätverksaktivitet med åtskilliga av användarna/läsarna, som består av ett representativt urval av praktiker, forskare, tjänstemän (på lokal och central nivå), politiker och media.  Genom NTG-asyls seminarie- och konferensverksamhet skapas också fysiska mötesplatser för dessa grupper."

Systemförändringar och nya aktörer
En rad förändringar av system och policies vad gäller mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och andra invandrare har genomförts eller kommer att genomföras de närmaste åren i Sverige. Länsstyrelserna har fått ett utökat ansvar för flera frågor inom dessa områden och sedan en tid tillbaka har också Länsstyrelsernas webbplats om integration uppdaterats och ett nyhetsbrev utkommer regelbundet.

Vad som emellertid saknas är kopplingen till den gemensamma europeiska politiken och debatten på de aktuella områdena. Ej heller bevakas forskning och utveckling på nationell/EU-nivå. Den omfattande projektverksamhet som bedrivs med EU-medel redovisas inte och de värdefulla resultat och goda exempel på både nationell och europeisk resultat som framkommer ges inte spridning/används inte för att informera/förbättra system och policies.

Å andra sidan finns det goda skäl att också välkomna många av de initiativ som nu tagits av Länsstyrelserna och regeringen och som redovisas bl a i det senaste Nyhetsbrevet från Länsstyrelserna: förstärkt omvärldsbevakning, konferensverksamhet och inte minst, uppdraget att se över frågorna om samhällsinformation och samhällsorientering till nyanlända invandrare. I det senare fallet blir det intressant att följa hur/om erfarenheter och modeller för samhällsorientering och medborgarkunskap från andra medlemsstater kommer att tillvaratas. Inte minst torde den Europeiska integrationsfonden här kunna användas för ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete. I det sammanhanget bör också EU-kommissionens webbplats om bl a fondens verksamhet och den europeiska integrationspolitiken i vardande uppmärksammas.

Emma Cars              Maria-Theresa León             Christian Råbergh