Äntligen! – europeisk integrationsportal lanserad

2009-04-23

Den sedan länge aviserade europeiska integrationsportalen - European Website on Integration - finns nu på plats på nätet. Portalen lanserades i anslutning till det europeiska integrationsforumet som ägde rum den 20 – 21 april 2009 i Bryssel. Forumet, som inleddes med tal av bl a José Manuel Barroso och Ivan Langer, ordförandelandet Tjeckiens inrikesminister, behandlade den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande från ett brett perspektiv. Frågor om hur frivilligorganisationer och det civila samhället kan bidra till integration av invandrare var dock särskilt i fokus.

Den samtidigt lanserade webbportalen innehåller såväl värdefull information från relevanta politikområden som goda exempel från projekt och ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt. Den svenska representationen/närvaron på portalen – liksom på forumet – är dock jämförelsevis blygsam, men glädjande är att NTG-asyl & integration/hemsidan www.temaasyl.se anges i flera sammanhang som en viktig informations- och kunskapskälla.

Ett tålmodigt arbete ger resultat

Arbetet med att etablera ett s k gemensamt europeiskt ramverk för integration har i princip pågått sedan rådsmötet i Tammerfors 1999. Fortlöpande har nya komponenter kunnat föras in, visserligen under motstånd från några medlemsstater, bl a Sverige. Senast markerade den svenska integrationsministern Nyamko Sabuni en viss tvekan inför en gemensam europeisk integrationspolitik vid integrationsministrarnas möte i franska Vichy i november 2009.

En av de viktigaste komponenterna för att utveckla ett gemensamt europeiskt ramverk för integration, är den under förra året lanserade Europeiska integrationsfonden, inom vilken också Sverige nyligen genomförde sin första utlysning.  Andra byggstenar är de årliga integrationsrapporterna från medlemsstaterna till kommissionen, handböckerna om integration med bl a goda exempel/best practice och de elva gemensamma  grundprinciperna för integration, antagna enhälligt år 2004. I varje medlemsstat finns också de s k  nationella kontaktpunkterna för integration; i Sverige ansvarar Integrations- och jämställdhetsdepartementet för verksamheten. Även här har emellertid Sverige varit passivt jämfört med andra medlemsstater; den svenska kontaktpunkten har t ex inte haft någon utåtriktad verksamhet eller tagit några initiativ för att lansera eller diskutera integrationsfrågor ur ett europeiskt perspektiv. Det svaga svenska intresset för dessa frågor är desto mer anmärkningsvärt som det samtidigt finns en politisk enighet om den svenska – nationella! – integrationspolitikens misslyckande.

Ny komponent i ett gemensamt europeiskt ramverk för integration

Den nu lanserade portalen är ett sedan länge efterlängtat instrument för informations- och kunskapsförsörjning/spridning och kommunikation om integrationspolitik i ett europeiskt perspektiv.  Förutom en riklig bakgrundsinformation – dokument, forskningsrapporter, lagstiftning etc – finns på portalen redan en ansenlig samling av goda exempel från medlemsstaterna (dock endast ett från Sverige!) och även landinformation med länkar till bl a myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.  Även här finns NTG-asyl & integration/hemsidan www.temaasyl.se  medtagen som en viktig referens/kunskapskälla och länk vad gäller bl a svenska förhållanden.

Portalen har också en interaktiv funktion; organisationer och andra aktörer kan söka och kommunicera med samarbetspartner i andra medlemsstater och även lägga ut information och länkar till sin verksamhet, sina projekt och goda exempel.  Till detta kommer ett diskussionsforum samt nyhets- och kalendariesidor.

Sammantaget en glädjande nyhet om ett efterlängtat och nödvändigt informations- och kommunikationsinstrument för alla som arbetar med integrationsfrågor, både från ett nationellt och ett europeiskt perspektiv!

Länk till European Web Site on Integration

Läs EU-kommissionens pressmeddelande Platform for dialogue: 'European Integration Forum' and interactive 'European Web Site on Integration': two new tools to make integration work
Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se