Svenskar minst oroade - ny rapport från Eurostat

2009-01-23

I en nyligen redovisad enkät från Eurostat om medborgarnas syn på olika samhälls- och politikområden, framgår att Sverige är den medlemsstat (av EU 15) där invånarna är minst oroade över utvecklingen inom asyl- och migrationsområdet. Endast omkring hälften av de tillfrågade uttalade sin oro – feelings of concern – över utvecklingen på dessa områden och den politik som förs. I länder som Malta, Spanien och Danmark fanns en stark oro över utvecklingen inom migrationsområdet; Danmark var ett av de länder där invånarna uttryckte oro också över asylpolitiken. Värt att notera är att de nya medlemsstaterna, som också ingick i enkäten, samtliga placerade sig långt ner på skalan med ”oroade” medborgare.

Förutom frågor om migration och asyl omfattade enkäten även områden som  gränskontroll, drogpolitik, barnens rättigheter och utbyte av polisär  information mellan medlemsstaterna.

En omfattande enkät…

Enkäten syftar till att ta reda på medborgarnas syn på de samhälls- och politikområden – policies – som Generaldirektoratet för Frihet, rättvisa och säkerhet ansvarar för. Dit hör bl a följande områden:

  • invandring
  • asyl
  • utbyte av information mellan polis/rättsmyndigheter
  • bekämpande av organiserad brottslighet och terrorism
  • bekämpande av drogmissbruk
  • kontroll av EU:s yttre gränser
  • främjande och försvar av grundläggande rättigheter, inklusive barns rättigheter
  • förbättring av rättighetstryggheten

Enkäten är en av många undersökningar inom ramen för de s k Flash Eurobarometers som görs av på uppdrag av EU-kommissionen för att få en bild av medborgarnas åsikter i olika centrala samhällsfrågor. Enkäterna omfattar cirka 1000 personer i varje medlemsstat och utförs i huvudsak per telefon. Svaren på den aktuella enkäten finns redovisade, inklusive bakgrundsvariabler och fördelning på t ex kön, ålder och utbildningsnivå, i en nyligen publicerad rapport.

…men svåra frågor…

Tema asyl & integration har tidigare redovisat resultaten från liknande undersökningar på andra politikområden och då även berört svårigheterna med att ställa denna typ av frågor till personer med skiftande kulturell, social och nationell bakgrund. Begrepp, definitioner och kunskapsnivåer påverkar med stor sannolikhet i hög grad hur frågor uppfattas och svar utformas.

 …och intressanta svar

Av svaren på de frågor som gäller asyl- och migrationspolitiken framgår att svenskarna känner betydligt mindre oro – feelings of concern – på dessa områden än t ex medborgarna i Malta, Danmark, Spanien eller Storbritannien. Samtidigt finns skillnader mellan hur man förhåller sig till respektive område/frågeställning: Malta och Spanien ligger i topp var gäller oro över migrationspolitiken (87 procent respektive 84 procent) medan danskarna och britterna är mest oroade över asylpolitiken (båda 72 procent).

Bland de länder, som tillsammans med Sverige (50 procent) ligger lågt på skala över ”oroade” medborgare” vad gäller migrationspolitiken finns Nederländerna (53 procent) och Tyskland (55 procent). Asylfrågorna ger upphov till oro hos 49 procent av svenskarna, 55 procent av tyskarna och 58 procent av holländare och portugiser.

Organiserad brottslighet och terrorism i topp…

Av de åtta politik-/policyområden som ingick i studien rankas frågan om bekämpande av organiserad brottslighet och terrorism högst av de tillfrågade. Lika viktig bedöms frågan om bekämpande av drogmissbruk; därefter följer främjande och försvar av grundläggande rättigheter (och barnens rättigheter).

Både migrations- och asylpolitiken bedöms som mindre angelägna områden/ger upphov till mindre oro.

…och mer överstatlighet efterlyses från vissa medlemsstater

I undersökningen ingår också frågor om medborgarna stöd för EU:s politik på respektive område. Även här får åtgärder mot organiserad brottslighet, terrorism och drogmissbruk störst stöd. Medborgarna i Frankrike, Portugal och Luxemburg förefaller ha störst förtroende för EU som ”politisk aktör” medan de nya medlemsstaterna i Östeuropa mera sällan gav sitt stöd till en sådan överstatlig politik.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se