Blandat mottagande för regeringens utredning "Aktiv väntan – asylsökande i Sverige"

2009-06-29

Regeringens utredningen om det svenska systemet för asylmottagande, som Tema asyl & integration tidigare presenterat, har nu remissbehandlats,. Remissammanställningen beräknas bli klar senare i sommar, men flera av remissvaren finns tillgängliga på olika myndigheters och organisationers hemsidor. I många fall är man positiv till utredarens förslag, även om en del kritiska röster också finns. Svenska ESF-rådets remissvar, som i stor utsträckning utgår från erfarenheter och rekommendationer från den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration), stödjer i synnerhet utredningens förslag att större utsträckning separera asylmottagande och asylprövning.

Större kommunalt ansvar får stöd från flera remissinstanser

Flera remissinstanser stödjer förslaget att kommunerna skall få ett större ansvar för asylmottagandet, även om t ex Sveriges kommuner och landsting (tillsammans med flera enskilda kommuner) är bekymrade över bristande kostnadstäckning.

Migrationsverket förefaller pendla mellan att bejaka vissa förslag från utredaren, samtidigt som man ifrågasätter om tillräckligt kunskapsunderlag finns för några andra av de mera centrala förslagen. Svenska ESF-rådet har en liknande invändning, men föreslår också därför att forskning bör initieras och ytterligare kunskapsunderlag på en rad specificerade områden bör tas fram. 

Här hade å andra sidan kanske just Migrationsverket redan tidigare kunnat spela en viktig roll för att initiera denna forskning och kunskapsuppbyggnad på dessa områden; i flera fall finns i utredningen nu endast referenser till de forskningsstudier som framtagits av NTG-asyl & integration.

Boendet stötesten

En av de mest kontroversiella frågorna vad gäller asylmottagande, som också livligt debatterats i media och politik, har under en rad år varit asylsökandes boende, dvs valet mellan s k eget boende och anläggningsboende.  Utredningen föreslår en viss styrning av boendet genom ekonomiska incitament (piska/morot), och få av remissinstanserna är helt nöjda med de framlagda förslagen.

Även här efterlyses ett bättre kunskapsunderlag från flera remissinstanser; den inom NTG-asyl & integration framtagna forskningsrapporten om asylsökandes boende är, tillsammans med utredningens egen studie, det enda aktuella referensmaterialet.

Samordning efterlyses

Några av remissinstanserna pekar på den oklarhet/motsättning som råder mellan förslagen från utredningen om nyanländas introduktion   – som förordar statligt ansvar (inklusive konceptet med privata s k lotsar) – och asylmottagandeutredningen – som ju vill lägga ett större ansvar på kommunerna.

I båda utredningsförslagen skall emellertid Länsstyrelsen också få ett utökat ansvar; kanske kan Länsstyrelserna därför bli den instans som binder samman de två perioderna i de nyanländas/asylsökandes liv.
Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se