"Ett annat mottagande?", mars 2005

Årets första seminarium i NTG-asyls seminarieserie om asyl – och flyktingmottagande genomfördes den 30 mars 2005 i Stockholm. Temat denna gång var Ett annat mottagande? – alternativa former av mottagande och organiserad verksamhet.  De frågor som behandlades under seminariet var bland annat:

- Hur och av vem skall asylmottagandet genomföras?

- Bör asylprövning och mottagande separeras?

- Påverkar boendeformen förutsättningarna för integration/re-integration?

Framtiden för EBO – eget boende för asylsökande – behandlades av Jan Erlandsson från Utrikesdepartementet, delvis med utgångspunkt från en aktuell utredning. Några besked om i vilka förändringar som regeringen kommer att föreslå gavs ej, däremot en redovisning av tidigare gjorda utredningar och aktuella problemställningar.  Alec Carlberg från Basta arbetskooperativ, tillika representant för den Nationella temagruppen socialt företagande, gav en medryckande skildring av de sociala arbetskooperativens möjligheter att skapa sysselsättning, försörjning och egenmakt för utsatta grupper. Möjligheterna att låta asylsökande och flyktingar (med uppehållstillstånd) själva - i kooperativ form - svara för boende, underhåll och drift av förläggningar, men också för produktion av varor och tjänster, såg han som mycket goda. Intressanta, om än något djärva paralleller med illegala tomatplockare i Italien och som bildat kooperativ, kunde dras av både Alec Carlberg och seminariedeltagarna.

Ett exempel på kommunalt asylmottagande från Skellefteå gavs av Monica Brendler Lindqvist från Rädda Barnen, som också redovisade sin rapport Att möte de ensamkommande barnen.

Två goda exempel från projektverksamheten inom Europeiska flyktingfonden respektive Equal redovisades: Plattform Flen respektive want2work, det senare från Danmark. I synnerhet det danska exemplet visade på ett – i förhållande till Sverige - alternativt tänkande: sedan 1984 har Danska Röda korset ansvar för mottagande av asylsökande, en verksamhet åtskild från den danska statens prövning av asylansökningar. NTG-asyl har under flera år i rapporteringen till Svenska ESF-rådet/regeringen framfört förslag om en sådan organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande också i Sverige, något som ju är fallet i de flesta andra medlemsstater.

Seminariet avslutades med diskussion och frågestund med en panel bestående av Karen-Inger Thorsen från Danska Röda Korset, Jan Erlandsson från Utrikesdepartementet, Arjun Bakshi från Sveriges kommuner och landsting, Amin Bnar Sara, asylsökande och Katarina Nilsson från Ankomst Göteborg. Seminariet avsåg att på bred front presentera det alternativa mottagandet med exempel från Sverige och andra medlemsstater. I efterhand kan man dock konstatera att den andra parten - Migrationsverket - kunde haft en tydligare roll som opponent/kritisk granskare, eller, som det framhölls:  kanske ett alternativt mottagande bör utvecklas i samverkan med Migrationsverket.