Återvändande – avvisning eller re-integration?, december 2004

Den nationella temagruppen asyl inom EU-programmet Equal anordnar det tredje seminariet i en serie seminarier som behandlar asylmottagande, integration och re-integration ur ett nationellt och europeiskt perspektiv. Seminariet behandlar frågan om återvändande och återvandring ur olika aspekter:

  • Hur och av vem skall asylmottagandet organiseras när allt flera asylsökande får avslag på sin ansökan?
  • Hur realistiskt är det dubbla perspektivet – integration/re-integration?
  • Hur kan/bör asylpolitiska och bistånds-/utvecklingspolitiska insatser kombineras?
  • Mixed flows – vad ryms inom asylsystemet?