Oviss väntan - att leva i utanförskap, september 2004

Den Nationella temagruppen asyl inbjöd i september 2004 till det andra seminariet i en serie seminarier som behandlade asylmottagande, integration och re-integration ur ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Seminariet behandlade denna gång frågan om väntetiden för asylsökande ur bland annat följande aspekter:

- Hur upplever den asylsökande väntetiden?

- Vilka strategier väljer den asylsökande för att hantera tiden av ovisshet och väntan?

- Hur påverkas den asylsökandes barn och familj?

- Hur kan mottagandesystemet utformas för att förbättra de asylsökandes situation under väntetiden?