Irreguljära, papperslösa, gömda, illegala, svarta - (Välfärds-)staten och dess icke-medborgare

Invandringen till Europa har sedan 1990-talet på ett dramatiskt sätt ändrat karaktär. Även invandrarnas situation och försörjningsmöjligheter i mottagarländerna har genomgått stora förändringar. Nya grupper av invandrare – asylsökande och s k illegala invandrare – lever i samhällets och ekonomins marginaler, utanför offentliga välfärdsystem och utan att kunna få del av de socio-ekonomiska rättigheter som tillkommer ländernas egna medborgare. Samtidigt finns i den rika världen ett stort behov av arbetskraft inom de sektorer där dessa grupper kan hitta sin försörjning. Utan USA:s mellan 12 och 30 miljoner ”illegala” invandrare skulle den amerikanska ekonomin knappast fungera.

Under seminariet (Välfärds-)staten och dess icke-medborgare redovisas denna – för välfärdsstaten – nya och, av några betecknade, hotfulla situationen i Europa, USA och Sverige. Centrala frågeställningar är bland annat:

- Representerar USA en motbild till Europa när det gäller synen på invandring och invandrare?

- Är mixed flows – de nya invandringsmönstren – en fara för den sociala sammanhållningen?

- Är ett nytt gästarbetarsystem (temporära arbetstillstånd) lösningen eller en väg till ny underklass?

- Vem tjänar på regulariseringar, amnestier och tillfälliga lagar?