Fempoängskurs vid Stockholms universitet i samarbete med NTG-asyl & integration höstterminen 2007

Stockholms universitet anordnade i samarbete med NTG-asyl & integration under höstterminen 2007 en fempoängs kurs i ämnet påtvingad migration - forced migration.

Globala migrationsrörelser och nya migrationsmönster – mixed flows - påverkar i allt högre grad förhållanden i Sverige, i vårt närområde och i hela EU. Förra året kom drygt 32 000 afrikanska flyktingar/invandrare till Kanarieöarna, i år beräknas cirka 40 000 asylsökande komma till Sverige. Under senare år har drygt 50 procent av de asylsökande som kommit till Sverige, och fått avslag på sin ansökan, avvikit efter att de fått sitt utvisningsbeslut; av dessa stannar troligtvis en majoritet kvar i landet illegalt. Till EU beräknas komma omkring en halv miljon ”illegala”/irreguljära invandrare årligen, en stor del på flykt undan krig, förföljelse, miljökatastrofer och fattigdom.

Migrationsfrågorna berör oss allt mer och är allt mer i fokus i politik och i media. Kunskaperna om s k påtvingad migration, om de nya migrationsmönstren och vilka konsekvenser dessa får för Europa och Sverige är dock ofta bristfälliga. NTG-asyl & integration ville med denna kurs om påtvingad migration bidra till att introducera ett i Sverige delvis nytt kunskaps- och forskningsfält.

Läs mer