Nya direktivförslag om legal migration ska effektivisera EU:s arbetskraftsinvandring

2007-10-25

EU har brist på kvalificerad arbetskraft och problemen växer med en åldrande befolkning. Som svar på detta har kommissionen i veckan lagt fram två förslag till direktiv. Det första dirketivet föreslår att ett så kallat ”Blue Card” införs, för att locka högutbildad arbetskraft till unionen. Det andra direktivet består av ett ramverk med rättigheter för personer som inom ramen för en reglerad arbetskraftsinvandring kommer till unionen. Syftet är att ge medlemsstaterna och företag baserade i unionen bättre redskap för att rekrytera och värna om den arbetskraft de behöver.

Direktivförslaget är ett resultat av kommissionens Meddelande om en strategisk plan för laglig migration som publicerades 2005. Den slutliga målsättningen med denna plan är att göra migration till ett redskap för att uppnå Lissabonstrategins mål, d.v.s. att EU innan 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. I kommissionens meddelande fastställdes att fem olika lagstiftningsåtgärder om arbetskraftsinvandring bör antas. Förutom de nu föreslagna direktiven ska ytterligare tre särskilda direktiv antas om villkor för inresa och vistelse för säsongsarbetare, företagsinternt utstationerad personal respektive avlönade praktikanter. Dessa direktiv kommer att presenteras om ett år.


Få högutbildade tredjelandsmedborgare i EU

EU har i dagens läge en jämförelsevis låg andel högutbildade tredjelandsmedborgare, endast 1,72 % av den totala befolkningen i arbetsför ålder. I Australien är motsvarande siffra 9,9 %, i Kanada 7,3 % och i Schweiz 5,3 %. De direktiv som nu presenteras kommer att göra det betydligt enklare för personer som vill arbeta i unionen: de 27 medlemsstaternas egna system ska ersättas med ett enhetligt och enkelt system. Det föreslagna Blue Card-systemet förväntas också bidra till att göra EU mer synligt i den övriga världen, och således öka unionens attraktionskraft.

Eftersom arbetsmarknadens behov skiljer sig mellan medlemsstaterna är de antagna direktivförslagen flexibla. Direktivet ger ingen allmän rätt till inresa. Istället låter man efterfrågan på arbetskraft styra, och inresa måste baseras på ett arbetskontrakt. På detta sätt bibehåller medlemsstaterna kontrollen över vilken sorts och hur många högutbildade personer som ges tillgång till landets arbetsmarknad. Det föreslås även att en ”kompetensdatabas” ska inrättas där alla personer som beviljas ett Blue Card skulle registreras. För att undvika s.k. brain drain i utvecklingsländer innehåller förslaget även en paragraf om etisk rekrytering som begränsar eller förbjuder aktiv rekrytering i utvecklingsländer som redan lider av omfattande kompetensflykt.

Fortsatt kamp mot irreguljär migration

Vid sidan av unionens arbete för laglig migration drivs en särskild politik för irreguljär migration. Vid Europaparlamentets senaste session i Strasbourg antogs ett betänkande om arbetet med irreguljär migration. Denna rapport stöder kommissionens sätt att handskas med irreguljär migration. Detta inkluderar samarbete med tredjeländer, gemensam övervakning av externa gränser, kamp mot människohandel, förbättrat samarbete mellan medlemsstater, en harmoniserad återvändandestrategi med återvändandeavtal och bekämpning av svartarbete.  Parlamentet betonar dock särskilt att det är viktigt att kampen mot irreguljär migration sker i enlighet med de mänskliga rättigheterna, framför allt att rätten till asyl inte inskränks. Vidare upprepar parlamentets sitt redan tidigare framförda motstånd mot förslaget om att sätta upp mottagningscenter för irreguljära migranter utanför EU:s gränser.

Lisa Tönnes lisa.tonnes@temaasyl.se