Solidaritet med irakiska flyktingar - och med FRONTEX. EU:s migrationsministrar debatterar fördelning av ansvar

2007-02-21

Vid mötet för EU:s migrations- och justitieministrar i Bryssel den 15-16 februari var solidaritet och ansvarsfördelning i fokus. Sveriges migrationsminister Tobias Billström uppmanade EU:s medlemsstater att agera solidariskt och ta ett större ansvar för irakiska flyktingar - medan EU-kommissionären Franco Frattini uppmanade medlemsstaterna att agera solidariskt och ta sin del av ansvaret för kontrollen av de yttre gränserna. Ansvarsfördelning är en väsentlig del av utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet som ska finnas på plats år 2010; hur formerna för ansvarsfördelning ska se ut i praktiken finns det emellertid ingen enighet kring. EU-kommissionen har nu i uppdrag att se över EU:s mekanismer för ansvarsfördelning.

Sverige får beröm

Av de irakiska asylsökande som kom till EU-länderna under 2006 kom över hälften till Sverige. Detta föranledde Tobias Billström och Cecilia Malmström att i ett gemensamt uttalande inför ministermötet uppmana EU:s medlemsstater att ta ett gemensamt ansvar för de asylsökande.

FN:s flyktingorgan UNHCR, flyktingorganisationen ECRE och EU-parlamentet understödde den svenska regeringens uppmaning. De lyfter Sverige som ett gott exempel som snabbt, humant och generöst behandlar ansökningar från irakier när många andra stater ställt sig avvisande till att ta emot irakiska flyktingar. UNHCR, ECRE och EU-parlamentet uppmanar även medlemsstaterna att vidarebosätta 20 000 av de mest utsatta flyktingarna från Irak som fortfarande finns kvar i närområdet samt att öka biståndet till de av Iraks grannländer som tar emot många flyktingar, exempelvis Egypten. Detta skulle vara ett sätt att konkret dela på ansvaret. Ett annat sätt är att genom den Europeiska flyktingfonden ge extra stöd till medlemsstater vid stor inströmning av flyktingar, en möjlighet som Sverige ska undersöka, enligt migrationsminister Tobias Billström.

Inför nästa ministermöte, i april, avser EU-kommissionären Franco Frattini presentera konkreta förslag på hur medlemsstaterna kan hantera en fortsatt hög inströmning av irakiska asylsökande och hur ansvaret kan fördelas mellan medlemsstaterna. EU:s mekanism för vilket land som ansvarar för att behandla en asylansökan, den så kallade Dublinförordningen, utreds under våren av Kommissionen.

FRONTEX får ökade resurser

Utöver ett delat ansvar för irakiska flyktingar diskuterades det gemensamma ansvaret för EU:s yttre gränser. Utan en gemensam politik och solidaritet länderna emellan kan EU inte bekämpa illegal invandring, menade Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble. Migrationsministrarna enades därför om att fortsätta stärka FRONTEX, EU:s byrå för gränskontroll. FRONTEX har inga egna gränsvakter eller patrullbåtar utan är beroende av vad medlemsstaterna ställer till förfogande. Det tyska ordförandeskapet och Frattini hade därför inför ministermötet ombett medlemsstaterna att meddela vilka resurser de är beredda att bidra med. Enligt nyhetsbyrån Reuters besvarade 19 av 29 tillfrågade länder förfrågan och totalt lovades FRONTEX åtta övervakningsplan, 13 helikoptrar och 48 patrullbåtar. Kommissionen valde att inte nämna vilka länder som inte bidragit, men framhöll att Finland, Tyskland, Spanien och Italien varit de mest generösa. Med dessa resurser ska en vad som kallas gemensam ”toolbox” inrättas och ställas till FRONTEX förfogande.

Rådet uttryckte också förhoppningar om att en överenskommelse med EU-parlamentet ska kunna komma till stånd innan mötet i april om upprättandet av så kallade ”snabbinsatsstyrkor” (Rapid Border Intervention Teams) som med kort varsel ska kunna assistera medlemsstater tillfälligt vid mer omfattande inströmningar av irreguljära invandrare. Snabbinsatsstyrkorna skulle innebära att personal från andra medlemsstater än det land där operationen utförs, för första gången får likvärdiga befogenheter.

Ytterligare resultat från ministermötet:

  • Migrationsministrarna antog den överenskommelse som gjordes i december 2006 om att upprätta en ”byrå för de grundläggande rättigheterna”. Byrån, som ska övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna inom unionen, väntas påbörja sitt arbete den 1 mars.

  • I enlighet med vad ministrarna kom överens om i december 2006 ska samarbetet med tredje land -  för att främja kopplingen mellan migration och utveckling - fortsätta att stärkas. Upprättandet av ett ”jobbcenter” i Mali är ett exempel på hur lagliga vägar för migration ska etableras. Inför nästa ministermöte i april ska Franco Frattini redogöra för hur legal invandring för både hög- och lågutbildad arbetskraft kan bli en del av EU:s migrationspolitik.

Emma Cars, emma.cars@temaasyl.se