Sverige och Portugal bäst på integration?

2007-10-19

Den välrenommerade europeiska tankesmedjan Migration Policy Group har presenterat en reviderad och utvidgad version av sitt s k integrationsindex, ett index som mäter och jämför de formella integrationssystemen i 28 länder, inklusive EU-25.

Indexet bygger på redovisningar av hur integrationspolitik och -system är uppbyggda i förhållande till en rad viktiga samhällsområden: arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård, boende, regler för uppehållstillstånd, familjeåterförening och medborgarskap,  politiskt deltagande samt anti-diskriminering.

Sverige placeras tillsammans med Portugal på topplats. Länder som hamnar långt ner på listan är bl a de baltiska staterna, nya medlemsstater i Öst- och sydeuropa och – Danmark.

Ambitiös ansats…

Migration Policy Group (MPG), som tillsammans med British Council och universitet i Storbritannien och Belgien utvecklat den ytterst genomarbetade indexmodellen, är en ledande europeisk tankesmedja inom migrations- och integrationsområdet med finansiering från bl a EU-kommissionen och en rad stiftelser.

Integrationsindexet Migrant Integration Policy Index ger en detaljerad bild av de aktuella ländernas legala och politiska system vad gäller integration av invandrare/ tredjelandsmedborgare. Jämförelser mellan länderna och över tid är möjliga att göra och indexet finns tillgängligt på nätet och redovisat i pedagogiska grafer.

…säger lite om utfall och resultat

Indexet har dock ett begränsat värde när det gäller att bedöma resultat och utfall av integrationspolitiken. Sverige hamnar t ex på första plats vad gäller integration av invandrare på arbetsmarknaden – dvs formella möjligheter när det gäller tillträde till arbetsmarknaden – men placeras förvisso i andra mätningar av det faktiska utfallet, t ex i form av sysselsättningsgrad för utrikes födda, betydligt sämre.

Sammantaget är indexet ett värdefullt instrument för att jämföra och bedöma vissa grundförutsättningar – regelverk, offentliga system och lagar – för integration i medlemsstaterna. En rad andra faktorer spelar dock minst lika stor – eller större – roll, något som de senaste decenniernas utveckling och debatt om integrationsfrågor i Sverige är ett exempel på.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se