Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2101]
Nr 11, november 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Finns legala flyktvägar till Sverige?

I praktiken finns endast ett sätt att komma till Sverige som asylsökande – genom att anlita s k människosmugglare och ofta,  genom att använda förfalskade identitetshandlingar. Kostnaderna för att anlita människosmugglare och få ett (förfalskat) pass är höga. Många asylsökande tvingas därför arbeta i den informella sektorn för att kunna återbetala arrangemangen kring resan.

Smugglingen och de förfalskade identitetshand-lingarna har nyligen uppmärksammats i media, bl a i Sveriges Radios program Kaliber. Tyvärr redovisas en mycket förenklad bild av situationen: fokus är på den kriminella hanteringen, ej på orsakerna till att asylsökande måste anlita människosmugglare. Även beskrivningen av människosmugglarna är ensidig; aktuell forskning redovisar en betydligt mer mångfacetterad bild av de personer och organisationer som är involverade i arrangemangen för att ge asylsökande en möjlighet att fly till Sverige/Europeiska unionen.

Många röster på hearing om det europeiska asylsystemets framtid

Den 7 november anordnade Europeiska kommissionen en offentlig utfrågning om den i juni utgivna grönboken om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Kommissionen har mottagit 82 remissvar från olika aktörer: lokala och internationella frivilligorganisationer, medlemsstater och nationella myndigheter, akademiska institutioner, politiska partier, liksom några bidrag från enskilda individer. Bland de mottagna remissvaren finns även det som Equals europeiska temagrupp för asyl sammanställde.

Är invandrare "delaktiga" i EU?

EU-parlamentet har tagit initiativ till en kartläggning av möjligheterna till politiskt deltagande för tredjelandsmedborgare, dvs för personer bosatta i EU men som är medborgare i något land utanför EU. I rapporten Trends in the EU-27 regarding participation of third-country nationals in the host country's political life redovisas bl a situationen vad gäller politiska rättigheter på lokal nivå och möjligheterna till medborgarskap, faktorer som är viktiga förutsättningar för politiskt deltagande och delaktighet.

Positiv utveckling för utrikes födda på arbetsmarknaden, men arbetslösheten fortsatt hög

Det senaste året har utvecklingen på arbets-marknaden varit positiv. Tredje kvartalet 2007 var antalet sysselsatta (16-64 år) 109 000 personer fler jämfört med tredje kvartalet 2006. Det motsvarar en ökning på 2,5 procent. I synnerhet utvecklingen för utrikes födda på arbetsmarknaden är intressant.

Slutkonferenser i Equals tema asyl

Equal-programmet avslutas under 2007 och i många medlemsstater har de nationella temagrupperna eller enskilda Utvecklingspartnerskap anordnat slutkonferenser. NTG-asyl & integration anordnar sin slutkonferens den 22 – 23 november och Tema asyl kommer i nästa Nyhetsbrev att rapportera från både den konferensen och de redan genomförda konferenserna inom tema asyl i Tyskland och Finland.

Ny skrift från NTG-asyl & integration:  Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

Medborgarkunskap är ett i Sverige mindre vanligt begrepp som bland annat avser de kunskaper och färdigheter som kan behövas för att leva och verka i samhället och arbetslivet. Begreppet motsvarar engelskans civic education och används allt oftare i både andra medlemsstater och inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik i vardande.

Skriften Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa har som en av sina utgångspunkter den process för att skapa en europeisk integrationspolitik som påbörjades vid EU:s toppmöte år 1999 i Tammerfors. En viktig komponent i denna politik är de elva gemensamma grundprinciper för integration, som medlemsstaterna enades om år 2003. Bland grundprinciperna betonas bl.a. vikten av respekt för EU:s grundläggande värderingar, behovet av medborgarkunskap och en interkulturell och interreligiös dialog.

Beställ Europeisk medborgarkunskap - för alla? från info@temaasyl.se (Kostnadsfritt, uppge postadress och önskat antal)


Ny upplaga av handboken för asylsökande – A Handbook for Asylum Seekers in Sweden

Den i NTG-asyl & integrations skriftserie publicerade handboken för asylsökande har rönt en stor efterfrågan och har nu tryckts upp i en reviderad och ny upplaga. 

A Handbook for Asylum Seekers in Sweden kan åter beställas från info@temaasyl.se (Kostnadsfritt, uppge postadress och önskat antal)