Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=912]
November 2006, nr 11

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket och Migrationsverket. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Ny regering - ett nytt asyl- och integrationspolitiskt landskap?

Den nya svenska regeringen med de fyra allians- partierna har föreslagit en rad åtgärder som påverkar asyl- och integrationspolitiken på både kort och lång sikt. Nedläggningarna av Integrationsverket, av den integrationspolitiska kommittén och av Arbetslivsinstitutet är tydliga signaler om förändringar – i vilken riktning är dock än så länge oklart.

Ett nytt gemensamt asyl- och/eller integrationspolitiskt program har hittills ej presenterats. I budgetpropositionen finns ett antal förslag som inte omedelbart kan bedömas som nyskapande: subventioner för arbetsgivare vid anställning av invandrare, bättre svenskundervisning, effektivare bedömning och komplettering av invandrares tidigare utbildning/yrkeskunskaper och skärpt diskriminerings-lagstiftning.

En genomgripande översyn av integrationspolitiken och dess instrument/organisering har emellertid aviserats, något som kopplat till regeringens ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska reformer kan öka sysselsättningsgraden och minska arbetslösheten för personer med utländsk bakgrund.

Sysselsättning för asylsökande - minskat deltagande i obligatorisk verksamhet trots högre mål

Migrationsverket har gjort en uppföljning av den organiserade sysselsättningen, dvs den verksamhet som innefattar bland annat svenskundervisning, annan utbildning eller praktik och som i princip är obligatorisk för alla asylsökande under väntan på beslut i asylärendet. Uppföljningen är angelägen särskilt med tanke på de mål och den plan för verksamheten som bland annat redovisades i verkets egen utredning från år 2005, Kvalitets- och kvantitetsmål för organiserad sysselsättning för asylsökande.

Enligt dessa mål förväntades 75 procent av de asylsökande delta i den organiserade syssel- sättningen under 2006, dvs en betydligt högre andel än tidigare. Av den nu aktuella uppföljningen framgår emellertid att andelen deltagare i stället har minskat från 43 procent 2005 till mellan 37 och 41 procent under innevarande år.

Migrationsverkets prognos – fler asylsökande, högre bifallsandelar

Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos för de närmaste åren förutspås en ökning av antalet asylsökande, främst från Irak. Andelen bifall bedöms öka till omkring 50 procent medan andelen överklagandeärenden minskar. Enligt prognosen beräknas 25 000 asylsökande komma till Sverige under åren 2007 respektive 2008.

Metropolis 2006 – forskning och/eller politik?

Årets Metropolis-konferens, förlagd till Lissabon, hade som rubrik Pathways & Crossroads. Moving People, Changing Places. Närmare 1 000 forskare, politiker och praktiker deltog i den mycket välorganiserade – och välregisserade – konferensen som fick stor uppmärksamhet både genom medverkande toppolitiker och medias bevakning.

Bland de medverkande politikerna märktes Portugals premiärminister José Sócrates och tidigare EU-kommissionären António Vitorino. Den portugisiska regeringen tog också tillfället i akt att i samband med konferensen lansera en rad nya lagar och åtgärder inom det migrations- och integrationspolitiska området.

Under åtta plenarer och drygt 70 seminarier fick deltagarna en god inblick i nya former av och nya vägar för migrationsrörelserna i ett både regionalt och globalt perspektiv. Asyl- och flyktinginvandring berördes denna gång mindre, även om ett antal intressanta seminarier gav inblickar i till exempel Röda korsets insatser för återvändande av asylsökande i Schweiz. Ett besök i verkligheten - utanför konferenssalarna - på ett asyl- och flyktingcenter i förstaden Loures, nyss etablerat inom ramen för ett Equal-projekt - var en mycket positiv upplevelse. En mötesplats och en vision för en framtida integration!

Bakom stängda dörrar

De sex största medlemsstaterna i EU, de så kallade G6-länderna, skall fortsätta att utveckla sitt samarbete inom integrationsfrågor, bl a när det gäller upprättandet av så kallade integrationskontrakt. Det bestämde G6-länderna när de möttes i Stratford-upon-Avon, Storbritannien, den 25-26 oktober 2006. Samtidigt riktar organisationen Statewatch och det brittiska överhuset House of Lords stark kritik mot G6-gruppen och menar att de informella mötena saknar demokratisk förankring och insyn - och att de trots detta går längre i samarbetet inom vissa områden än vad man gör inom det reguljära EU-samarbetet. I december, i samband med att både Rådet för rättsliga och inrikes frågor, samt det Europeiska rådet, sammanträder, skall G6 presentera sina förslag.

Månadens projekt – och intressant finansieringskälla

Under rubriken Månadens projekt redovisar Tema asyl & integration intressanta utvecklings- och projektverksamheter från Sverige och andra medlemsstater. Denna gång presenteras ett brittiskt projekt om flyktingars rättigheter och skyldigheter – Refugee rights and responsabilities –, ett projekt som också inbjuder till en on-linediskussion om hur flyktingar och asylsökande kan göra sina röster hörda.

Projektet är finansierat av The Sigrid Rausing Trust, en fond för stöd till och utveckling av mänskliga och sociala rättigheter. Närmare 200 miljoner kronor (15 miljoner pund) fördelas årligen till i huvudsak mindre organisationer och forskningsinstitutioner för projektverksamhet runt om i världen.

Inbjudan till NTG-seminarium den 29 november 2006:
Irreguljära, papperslösa, gömda, illegala, svarta
(Välfärds-)staten och dess icke-medborgare
Ett seminarium om irreguljär invandring och informell ekonomi med presentationer av aktuell forskning om situationen i USA, Europa och Sverige. I en avslutande paneldebatt medverkar riksdagsledamöterna Luciano Astudillo (s) och Mauricio Rojas (fp)George Joseph  (Caritas), Martin Viredius (Transportarbetarförbundet), och Charles Westin (CEIFO, Stockholms universitet).

Sista anmälningsdag till seminariet är den 24 november.

Inbjudan och program 
Anmälningsblankett 

Konferens om EMN:s framtid i Örebro den 11 december 2006!

Det Europeiska migrationsnätverket skall efter en treårig försöksperiod ges en permanent/legal status under 2007 - 2008.  Nätverket, vars huvuduppgift är att bidra till informations- och kunskapsförsörjningen inom EU vad gäller asyl- och migrationsfrågor, går därmed in en ny fas. Den svenska kontaktpunkten för nätverket - SCB - anordnar en konferens för att diskutera nätverkets framtid och inbjuder intressenter och avnämare att delta både i diskussionen och i uppbyggandet av ett nationellt nätverk!

Läs mer om konferensen i inbjudan och programmet.

En bättre hemsida och ett nytt Nyhetsbrev!

NTG-asyl & integration har förnyat sin hemsida både vad gäller layout och innehåll. Den nya hemsidan är förhoppningsvis betydligt lättare att använda och har ett betydligt utökat innehåll, i synnerhet vad gäller integrationsområdet. Nyhetsbevakningen är också utökad; inom respektive avdelning införs kontinuerligt notiser om aktuella händelser på både nationell och EU-nivå. Nyhetsbrevet har, som den uppmärksamme läsaren noterar, också fått en ny layout. Adressregister och utskicksrutiner har förbättrats.

Alla synpunkter på den nya hemsidan är välkomna! Skriv till info@temaasyl.se