Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2218]
Nr 1, januari 2008

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration
Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Migrationsverket tystar kritisk röst?

Migrationsverket, som är projektägare till NTG-asyl & integration, har ensidigt beslutat att verksamheten i projektet skall avslutas i förtid. Enligt verkets representant i projektets styrgrupp, är ett skäl att artiklar och notisurval på hemsidan www.temaasyl.se  inneburit kritik mot Migrationsverket.

Projektets referensgrupp, med förre EU-kommissionären och invandrarministern Anita Gradin som ordförande och med representation från bl a Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan/Västerårs stift och Caritas, har i samband härmed överlämnat en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson. I skrivelsen framhåller referensgruppen vikten av att projektet kan fortsätta sin verksamhet under hela den av Svenska ESF-rådet beslutade projektperioden och att hemsidan och den övriga verksamheten därmed kan ges rimliga förutsättningar att fortleva, vidareutvecklas och övertas av annan huvudman. Dan Eliasson har dock avvisat referensgruppens framställan.

Utredning om asylmottagandet
– men inget systemskifte

Regeringens direktiv till den sedan länge aviserade utredningen om mottagande av asylsökande (Lagen om mottagande av asylsökande) presenterades av migrationsminister Tobias Billström den 13 december 2007. Av direktiven framgår att regeringens inriktning på den s k arbetslinjen också skall gälla de asylsökande. Mottagandet skall vara utformat så att det främjar sysselsättning och egenförsörjning. Även den omdebatterade frågan om asylsökandes boende skall utredas.

Andra viktiga områden som skall ses över är den organiserade sysselsättningen, det ekonomiska biståndet till asylsökande och hur samverkan mellan Migrationsverket, kommunerna och frivilligorganisationerna skall utformas. Många av de enskilda frågeställningar som skall utredas, behandlar förslag och rekommendationer som NTG-asyl & integration tidigare fört fram. Däremot berörs inte de grundläggande strukturella problemen i det svenska asylmottagandet: Migrationsverkets konfliktfyllda, dubbla roll som både prövnings/kontrollmyndighet och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan.

Förändras Europa i mötet med islam?

En livlig diskussion pågår i många av EU:s medlemsstater om vad som händer när det ”europeiska projektet” – som det utvecklas inom ramen för Europeiska unionen –  möter islam. En rad forskningsstudier och utredningar har publicerats det senaste decenniet som belyser mötet mellan den (i varierande grad) sekulära staten och andra, delvis nya religiösa grupperingar, som tydligare än förr markerar sin plats i samhället.

Den fransk-turkiska sociologen Nilüfer Göle var i höstas inbjuden som föreläsare till det norska Institutt for framtidsstudier inom ramen för det årliga Vilhelm Aubert-seminariet. Göle har bl a undersökt hur den franska sekulära staten – och det ”europeiska projektet” – möter en alltmer dynamisk religiositet bland invandrare med främst muslimsk bakgrund. I en kunskapsrik och tänkvärd artikel i antologin Varieties of World Making: Beyond Globalization har hon också analyserat och problematiserat detta möte.

En annan, ytterst ambitiös studie av religionens ökande betydelse i samhället har genomförts av två forskare vid Hamburgs universitet på uppdrag av tyska Inrikesministeriet – Muslime in Deutschland. Studien behandlar bl a olika invandrargruppers inställning till demokrati, rättstaten och politiskt-religiöst motiverat våld.

Bland de tio viktigaste migrationsfrågorna 2007
– irakflyktingar och integrationstest?

Det välrenommerade USA-baserade forskningsinstitutet Migration Policy Institute publicerar i slutet av varje år en lista över vad de bedömer som de tio viktigaste migrationspolitiska frågorna. Även om listan av naturliga skäl också innefattar viktiga inrikespolitiska frågor i USA, har den ett stort intresse även för europeiska läsare. Bland de tio viktigaste frågorna återfinns flera som har stor aktualitet också i Sverige: det stora antalet flyktingar från Irak, språk- och integrationstest för invandrare och frågan om vad integration egentligen innebär – anpassning i positiv eller negativ betydelse?

”Si.nergy for Europe” – Slovenien tar över EU-ordförandeskapet

Den 1 januari 2008 tog Slovenien över EU-ordförandeskapet från Portugal. Ordförandeskapets motto ”Si.nergy for Europe” symboliserar en förhoppning om att 2008 ska bli ihågkommet som ett år karakteriserat av nya insatser, ny energi och - framförallt - synergi. Landet blir det första av de central- och östeuropeiska stater som blev EU-medlemmar 2004 som axlar ordförandeskapet. Till de fem huvudprioriteringar som Slovenien har definierat för ordförandeskapet hör Lissabonstrategin, ratificering av det nya fördraget, miljö och klimatförändringar, EU:s relation med västra Balkan och interkulturell dialog. Ordförandeskapet blir också det sista inom det 18-månadersprogram som gjordes upp tillsammans med de två tidigare ordförandeskapen, Tyskland och Portugal.

Vidarebosättning av flyktingar
- en gemensam europeisk fråga

Den internationella katolska migrationskommissionen (ICMC) har nyligen gett ut en omfattande guide till arbetet med vidarebosättning i Europa, Welcome to Europe. Rapporten ger en översikt av alla delar av arbetet med vidarebosättning eller s k kvotflyktingar. Vidarebosättning sker i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och gäller personer som tvingats lämna sina länder och saknar förutsättningar att återvända till ursprungslandet eller att stanna i landet till vilket de flytt.

Europaparlamentet har kartlagt mottagandet av ”personer med särskilda behov”

I slutet av december publicerade Europaparlamentet resultatet av en undersökning av förhållanden på olika center för mottagande av migranter och asylsökande. Såväl slutna förvar som olika typer av öppna anläggningar, t.ex. mottagningsförläggningar och transitcenter för asylsökande undersöktes i 25 EU-länder (samtliga medlemsstater förutom Bulgarien och Rumänien), med fokus på situationen för personer med särskilda behov. Studien utgår ifrån EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna och tar särskilt fasta på artiklarna om ”personer med särskilda behov”.

Studien har utförts på uppdrag av EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE-utskottet) och har gjorts i samarbete med lokala frivilligorganisationer. Personal på de besökta anläggningarna, migranter och asylsökande, hälsovårdspersonal och representanter för frivilligorganisationer har intervjuats för att ge en bild av hur mottagandet fungerar i praktiken.

Ny skrift från NTG-asyl och integration
Introduktion och integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Utredningar, granskningar, resultat och bristområden  

Rapporten innehåller en sammanställning av några av de många utredningar och rapporter som publicerats de senaste åren i Sverige om introduktion och integration av nyanlända. Dessutom redovisas internationella/europeiska organisationers syn på och rekommendationer gällande svensk integrationspolitik. För att komplettera bilden bör läsaren också ta del av den av temagruppen initierade forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden som ger en utomordentligt intressant bild av de svenska diskurserna, eller om man så vill, retoriska tankefigurerna, om svensk integrationspolitik – från ett norskt perspektiv.

Beställ rapporterna på info@temaasyl.se

De båda rapporterna presenteras på det av NTG-asyl & integration anordnade seminariet Nya utmaningar, gamla lösningar. Om arbetsmarknadsintegration för nyanlända invandrare i Malmö den 17 januari 2008.