Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2134]
Nr 12, december 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration
Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Jag är vi – en människa, civiliserad och med ett stort hjärta

 

Ja!

         jag är ”vi”!

 

Därför att jag har mål,

som miljoner unga i Hamburg.

 

Därför att jag har drömmar,

som miljoner unga i Hamburg.

 

Därför att jag har önskningar,

som miljoner unga i Hamburg!

 

Ja!

         jag är ”vi”!

 

Jag är du, du, du och du

         och det är ”vi”.

 

”Vi” är den nya generationen.

”Vi” kan försöka ändra världen.

”Vi” kan lära av varandra;

att lära av varandra skapar en stark

gemenskap.

 

Livet är en gåva

som vi måste göra det bästa av.

 

”Vi” är framtiden

”Vi” måste vara en förebild för nya generationer.

 

Vägen till gemenskap (”vi”)

är ännu lång.

 

Därför måste vi börja nu

         eftersom Du är Jag!

 

Aminatu Jalloh

 

Översättning från tyskan: Christian Råbergh

 

 

***

 

 

Ovanstående dikt är skriven av Aminatu Jalloh, en ung, ensamkommande asylsökande från Sierra Leone. Hon kom till Tyskland 2000 och har därefter levt sju år i Hamburg med den form av temporärt uppehållstillstånd som normalt sett skulle ha gett henne mycket begränsade möjligheter till utbildning eller arbete. Men Aminatu Jalloh har tack vare Equal-programmet i Tyskland kunnat lära sig läsa och skriva, skaffa sig viss yrkesutbildning och praktik. En annan ung asylsökande, Ismail Kalo från Liberia, har levt under liknande omständigheter i elva år, men genom programmet också kunnat få stöd i sin skolgång - och studerar nu på universitetet.

Aminatu Jalloh och Ismail Kalo ingick i den grupp av unga ensamkommande asylsökande från olika afrikanska länder som Louis Henri Seukwa, forskare vid Hamburgs universitet, haft som informanter i sin avhandling Habitus der Überlebenskunst som Tema asyl & integration tidigare behandlat.

Den svenska journalisten Anna-Karin Florén har träffat och intervjuat Aminatu Jalloh och Ismail Kalo i Hamburg om deras liv i oviss väntan. Hon har också talat med Louis Henri Seukwa, vars avhandling i början på nästa år kommer att publiceras också på engelska under titeln The Ingrained Art of Survival.

Mottagandedirektivet ”tillfredsställande” enligt kommissionens rapport


Det är snart tre år sedan som EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna trädde ikraft. Mottagandedirektivet är en av hörnstenarna i EU:s gemensamma asylpolitik, och utarbetades i syfte att harmonisera medlemsstaternas lagar om de mottagningsvillkor som är tillämpliga på asylsökande. Målet var att skapa lika villkor i hela EU och att minska sekundär förflyttning.

Kommissionen har nyligen publicerat en rapport om hur direktivet tillämpats i medlemsstaterna. Rapporten bygger på en tidigare, icke-offentliggjord, studie av det europeiska forskningsnätverket Odysseus, och är en tämligen kortfattad utvärdering av hur direktivet har fungerat. De resultat som har framkommit i studien har även bidragit till utarbetandet av kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.

Arbetsmarknadsprognos för 2008 - problem för utrikes födda


Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har presenterat sin prognos för arbetsmarknaden 2008. Arbetsmarknaden har uppvisat en stark utveckling under det senaste året och AMS bedömer att även 2008 kommer att kännetecknas av en ökad efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta beräknas öka med 105 000 personer år 2007 och med 45 000 personer år 2008.

Den högsta arbetslösheten under 2007 – 13 procent – finns fortfarande bland de utomeuropeiskt födda. Detta innebär en nedgång på ett år med drygt 2 procentenheter. För personer med europeiskt födelseland (utanför Sverige) ligger arbetslösheten på 7 procent, men här är minskningen svagare. Bäst är situationen för de inrikes födda, vars arbetslöshet uppgick till 4 procent, efter en nedgång på en procentenhet under ett år. Arbetslösheten bland svenskfödda i åldrarna över 25 år rekordlåg, endast 2,3 procent.

Europeiska året för interkulturell dialog lanserat i Bryssel


År 2008 har av EU-kommissionen lanserats som året för interkulturell dialog, med en rad verksamheter som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgarna i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i samtliga medlemsstater skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras.

EU:s senaste utvidgning, ökande migrationsströmmar både till unionen och innanför dess gränser och en hög grad av kulturell och religiös mångfald, har ökat behovet av en dialog mellan kulturer och trosuppfattningar. Under det aktuella året kommer den interkulturella dialogens roll också att belysas inom media, konst och litteratur, på arbetsplatser, i utbildningsväsendet och i förhållande till migrations- och integrationsfrågor.

Tre avslutande konferenser inom tema asyl – Sverige, Tyskland, Finland


Equal-programmet avslutas under 2007, och Tema asyl kan rapportera från tre intressanta och delvis olikartade slutkonferenser: från de nationella temagrupper i Tyskland och Sverige samt från ett Utvecklingspartnerskap i Finland. I Finland fanns under hela programperioden endast två s k Utvecklingspartnerskap, men med en mångfacetterad verksamhet och ett livligt transnationellt utbyte.

I Tyskland, där det inledningsvis fanns stora svårigheter att få politisk accept för att överhuvudtaget inkludera asylsökande som målgrupp i Equal-programmet, har de totalt 16 Utvecklingspartnerskapen på bred front lyckats få genomslag för ett antal viktiga förslag och rekommendationer.

Finska Equals avslutningskonferens – med uppmaning om att se framåt


Omkring 450 personer deltog i avslutningskonferensen för det finska Equal-programmet i Helsingfors den 28-29 november. Under de två dagarna summerades gemenskapsinitiativets mångskiftande erfarenheter, lärdomar och produkter.

Regeringsrådet Eeva-Liisa Koivuneva från Arbetsministeriet inledde med att presentera resultatet av en enkät som samtliga konferensdeltagare fått besvara. Enligt resultaten anser 88 procent att Equal-programmet har motsvarat målgruppens behov på ett bra eller mycket bra sätt. Nästan 95 procent av deltagarna ansåg att man åstadkommit bestående resultat med hjälp av programmet. Peter Stüb Jörgensen från EU-kommissionen uppmanade dock deltagarna att se framåt istället för bakåt - genom att ta tillvara samtliga Equal-erfarenheter i det nya socialfondsprogrammet.

Oviss framtid för Tema asyl & integration


De nationella temagrupperna skall, enligt programdokument för Equal, ”…fungera som en bärare av den kunskapsmassa som tagits fram under gruppernas projekttid. Det långsiktiga målet för arbete i Utvecklingspartnerskap och nationella temagrupper är att skapa utvecklings-, kunskaps- och lärandeplattformar som kan fortleva efter programperiodens utgång. De bör också fungera som förmedlare och länk mellan de gamla och de nya programmen.”

Svenska ESF-rådet har tidigare aviserat att de nationella temagrupperna skall kunna fortsätta sin verksamhet t o m den 30 april 2008. Temagruppen asyl & integration har därför planerat och ordnat finansiering – genom insparade medel från 2007 – för en fortsatt verksamhet under denna period. En central arbetsuppgift är att skapa förutsättningar för en fortsatt – men till de nya programmen anpassad – verksamhet och därmed också kunna upprätthålla och utveckla hemsidan.


***

Tema asyl & integration önskar alla sina läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

 
***

Inbjudan till seminarium
NYA UTMANINGAR, GAMLA LÖSNINGAR? Arbetsmarknadsintegration för nyanlända invandrare


Den 17 januari 2008 anordnar NTG-asyl & integration och MIM/IMER vid Malmö högskola ett seminarium om arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända invandrare.

Seminariet syftar till att ge olika perspektiv på och bilder av den svenska introduktionen för nyanlända invandrare. NTG asyl & integration presenterar sin slutrapport om introduktion för nyanlända invandrare, där bl a några av bristerna i dagens system och alternativen inför framtiden redovisas. I rapporten finns också ett internationellt perspektiv på den ibland något inskränkta svenska integrationsdebatten. 

På seminariet redogör regeringens utredare av flyktingintroduktionen för sitt uppdrag och Svenska ESF-rådet/strukturfondspartnerskapet berättar hur region Skåne-Blekinge genom Europeiska socialfonden skall kunna motverka dagens utanförskap och göra invandringen till en resurs för regional utveckling och tillväxt.

För program och anmälan:
http://www.temaasyl.se/Templates/CalendarPage.aspx?id=2145