Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1871]
Nr 8, augusti 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet på remiss
– Equal svarar!

I anslutning till den europeiska konferensen i Malmö i maj 2007 om asylmottagande  - Minimum Standards and Beyond. The Contribution of Equal to a Dignified Standard of Living for Asylum Seekers in Europe – antogs ett antal rekommendationer med utgångspunkt från erfarenheterna i projektarbetet inom Equal.

Den Europeiska temagruppen asyl har därefter bearbetat och utvidgat rekommendationerna till ett samlat remissvar från projektaktörer och intressenter inom Equals tema asyl. Samtliga deltagare på konferensen ges tillfälle att underteckna remissvaret, som därefter överlämnas till EU-kommissionen den 30 augusti 2007, vid remisstidens utgång.

Även andra intressenter och aktörer är välkomna att underteckna remissvaret!

Läs remissvaret 

Läs Grönboken 

Underteckna remissvaret

Länk till konferenssidan på temaasyl.se

Årets migrationsrapport från OECD är här!

International Migration Outlook (OECD, 2007) summerar utvecklingen och trenderna inom migrations- och integrationsområdet hos de industrialiserade länderna och ges ut årligen av OECD. I rapporten redovisas ett omfattande statistiskt material samt aktuella trender och politiska förändringar. Här finns också en fördjupningsdel som behandlar invandrares utbildningsbakgrund i förhållande till kraven på arbetsmarknaden och migrationen av sjukvårdspersonal.

Något som ofta uppmärksammas är jämförelsen av sysselsättningen för utrikes födda i de olika länderna, där Sverige utmärker sig som ett land med stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda – men också med en omfattande invandring. Den svenska skolan får överraskande goda betyg när det gäller undervisning av invandrarbarn – åtminstone i jämförelse med Danmark, Belgien och Tyskland – enligt OECD.

Caritas Europa lägger fram rekommendationer till EU:s migrations- och asylpolitik

Den europeiska grenen av frivilligorganisationen Caritas lade nyligen fram positionspappret Towards a Balanced Approach in EU Migration and Asylum Policy – 12 recommendations. Positionspappret publicerades första gången 2004 och har nu uppdaterats och åter aktualiserats, då det i flera fall avslöjats att medlemsstater i EU har brutit mot mänskliga rättigheter i samband med migrations- och asylärenden.

Ytterligare fem andra organisationer, samtliga med kyrklig anknytning och med verksamhet i Europa, har samarbetat med Caritas i framtagandet av de tolv rekommendationerna. Syftet med dokumentet är att argumentera för ett ”proaktivt och holistiskt migrations- och asylsystem som säkerställer migranters, asylsökandes och flyktingars rättigheter i hela EU”. Frågan om asylsökande och det europeiska asylsystemet är högaktuell i samband med EU-kommissionens nyligen lanserade grönbok och remissvaren på denna.

Mer till sjukvård – mindre till utbildning. Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos augusti 2007

I den senaste prognosen från Migrationsverket beräknar man att antalet asylsökande även i fortsättningen kommer att ligga på en förhållandevis hög nivå. 2008 och 2009 antas mellan 30 000 och 40 000 asylsökande per år komma till Sverige.

Antalet inskrivna i mottagningssystemet beräknas bli omkring 30 000, därav cirka 60 procent i s k eget boende. Även om väntetiderna på ett beslut i första instans minskat, beräknas den genomsnittliga vistelsetiden, dvs den tid som de asylsökande finns inskrivna i mottagningssystemet, vara närmare ett år (346 dagar). Motsvarande tid år 2002 var 347 dagar; samma år fanns närmare 40 000 asylsökande inskrivna i systemet.

Utgifterna för sjukvård till asylsökande beräknas öka under 2007 med 97 miljoner kronor medan utbildningskostnaden (främst svenskundervisning) minskar med 87 miljoner kronor. Tyvärr lämnas detta förhållande okommenterat i rapporten; ej heller finns andra uppgifter om den s k organiserade sysselsättningen/svenskundervisningen, dess innehåll eller utveckling.

Från multikulturalism till kosmopolitanism?

Eurozine är ett europeisk nätverk som sammanför över 50 kulturtidskrifter, magasin och institutioner. På Eurozines hemsida publiceras artiklar som varit införda i europeiska tidskrifter. Artiklarna översätts till något av de europeiska huvudspråken och når därmed ut till en bred läsarkrets.

I juli 2007 publicerades på eurozine.com en artikel skriven av Per Wirtén, journalist och chefredaktör för tidskriften Arena. Per Wirtén är även ledamot i referensgruppen för NTG-asyl & integration. I artikeln, Doing the world differently - In defence of multiculturalism, hävdas att begreppet multikulturalism, som högern länge riktat kritik mot, nu även från vänsterhåll framställs som ett hot mot (västerländsk) upplysning och en gemensam europeisk värdegrund. Den verkliga debatten borde enligt Wirtén emellertid handla om hur begreppet multikulturalism förstås och tolkas.

Europeiska migrationsnätverket permanentas
– mer analys och policy

Kommissionens förslag till Europeiska rådet om inrättande av det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nu presenterats. Förslaget följer i huvudsak de diskussionsunderlag och utkast som Tema asyl & integration tidigare redovisat, bl a i form av kommissionens grönbok och utvärderingen av den hittillsvarande försöksverksamheten.

I förslaget understryker man EMN:s funktion att tillhandahålla ett ”objektivt, trovärdigt och jämförbart” underlag för politiker och beslutsfattare.  Analys och forskning betonas också mer än tidigare; även EMN:s utåtriktade verksamhet - information till en bredare allmänhet - skall prioriteras. Det bredare uppdraget återspeglas även i kommissionens förslag till sammansättning av de Nationella kontaktpunkterna: de skall bestå av minst tre experter från skilda kompetensområden. Inrättandet av Nationella kontaktpunkter blir vidare obligatoriskt för medlemsstaterna.

Flyktingfondens första fas får kritik efter granskning av revisionsrätten

Revisionsrätten, EU:s organ för granskning av unionens ekonomi, har nyligen publicerat en rapport baserad på en granskning av Europeiska flyktingfondens (ERF:s) första period (2000-2004). Revisionsrätten har granskat fördelningen av fondens medel till medlemsstaterna, kommissionens och medlemsstaternas förvaltning av fondmedel, samt vilken effekt ERF har haft på nationella insatser inom asyl- och flyktingområdet.

Nya europeiska program och utvecklingsmöjligheter

En rad nya EU-finansierade program inom asyl-, flykting- och integrationsområdet kommer att lanseras och utlysas under hösten/vintern 2007 – 2008.  Kommissionen har i juli godkänt Sveriges förslag till program för Europeiska socialfonden och regionalfonden. Under sommaren har också fördelningen av medel till medlemsstaterna från de tre fonderna inom Ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar beslutats.

EU-kommissionens riktlinjer för programmen förutsätter större komplementaritet mellan programmen och den europeiska dimensionen skall tydligare framgå i programskrifter och projektverksamhet.

Månadens projekt augusti 2007
Medborgarkunskap - med europeisk värdegrund

Projektet Medborgarkunskap inom Equals tema asyl & integration är en fortsättning och vidareutveckling av delprojektet Vi knäcker koden som genomfördes inom ramen för Utvecklingspartnerskapet ReKOMP i Uppsala. I båda projekten har syftet varit att utveckla modeller för hur elever med utländsk bakgrund bättre skall kunna integreras i den svenska skolan och i det svenska samhället. Insatserna riktar sig till elever och lärare och en viktig slutprodukt för projektet Medborgarkunskap är ett stödmaterial för undervisning i medborgarkunskap i gymnasieskolan med förslag på innehåll och arbetsmetoder.

En viktig utgångspunkt för projektet är de elva s k gemensamma grundprinciperna för integration som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik. Hur en av dessa principer – ”Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar” – kan omsättas i praktisk (skol-)verklighet har gett upphov till både livliga och fruktbara diskussioner i projektet.