Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2902]
Nr 12, december 2008

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet beslutat om fortsatt finansiering av hemsidan under 2008.

Läs mer om NTG-asyl & integrationwww.temaasyl.se.

Grand Finale för Equal i Lissabon
- social innovation ny paroll

Equal-programmet, som för åtta år sedan lanserades i Lissabon i Portugal, avslutades med en konferens i stor stil i december 2008. På konferensen, med närmare 2 000 deltagare, presenterades resultat och goda exempel från de mer än 3 000 Utvecklingspartnerskapen i Equal. En i många stycken angelägen och framåtsyftade diskussion om social innovation fördes mellan representanter från såväl medlemsstater, EU-kommission, frivilligorganisationer och länder utanför EU.

Portugal har varit en av de ledande medlemsstaterna när det gäller att utnyttja och utveckla Equal som ett instrument för social innovation och för ett omfattande samhällsreformatoriskt arbete i ett land som genom EU:s fonder och program genomgått en mycket positiv utveckling på bl a social- och sysselsättningspolitikens område.

Organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande
– gehör för förslag från NTG-asyl & integration

Ett av de mest centrala förslagen till nationell politik från NTG-asyl & integration har, redan i ett tidigt stadium av temagruppens verksamhet, gällt frågan om hur asylmottagandet skall administreras och organiseras och därmed också vem – vilken myndighet/organisation – som skall ansvara för genomförandet av mottagandet. Med stöd av projekterfarenheter från Sverige och andra medlemsstater, forskningsstudier och analyser, diskussioner med politiker, praktiker och asylsökande, har temagruppen förordat en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande. Det är också den ordning som är den normala i de flesta andra medlemsstater.

Regeringens pågående utredning om asylmottagandet kommer nu också att lämna ett förslag med denna inriktning. NTG-asyl & integration välkomnar detta förslag och ser också uppdraget från utredningen till temagruppen/Svenska ESF-rådet – att bidra med ett avsnitt till utredningen med goda exempel och rekommendationer från Equal och Europeiska flyktingfonden – som en glädjande framgång. Det är också ett genombrott vad gäller systempåverkan för både den nationella och den europeiska temagruppens arbete.

Egenansvar för nyanlända
– regeringens utredning möter mothugg

Regeringens utredning om nyanländas arbetsmarknadsetablering Egenansvar – med professionellt stöd har på några väsentliga punkter mött kritik i den nu avslutade remissbehandlingen. Ett av förslagen, att Migrationsverket skall vara huvudansvarig för introduktionsverksamheten, får ringa stöd från remissinstanserna, som i stället förordar Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet.

EU-kommissionen reviderar mottagandedirektivet
– arbete, utsatta grupper och kvalitet i fokus

EU-kommissionens förslag till revidering av direktivet om mottagandevillkor för asylsökande har presenterats. Förslaget innehåller en rad ändrings- och förbättringsförslag, merparten i linje med de förslag som framkom i samband med Equals remissvar på Grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet och de rekommendationer som antogs på den europeiska konferensen om asylmottagande i Malmö 2007. De viktigaste förslagen handlar om asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden (och yrkesutbildning), särskilda insatser för utsatta grupper av asylsökande, de s k materiella villkoren i asylmottagande (bl a boende, hälso- och sjukvård och dagersättning) samt om förvarstagande. Värt att notera är att man i textförslagen i flera fall refererar till de asylsökandes rättigheter och även behandlar frågan om tillsyn och kvalitetskontroll av asylmottagandet.

Att tala med varandra fast man är olika
– uppskattad konferens om kulturmöten, värdegrund och interkulturell dialog
Den av Flyktingfondsprojektet Kom In, Uppsala kommun och Tema asyl & integration anordnade konferensen Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser blev till en stor framgång, både vad gäller deltagarantal och som en gemensam manifestation för de europeiska fonderna inom asyl-, flykting- och integrationspolitik. Konferensen förde också på ett innovativt sätt samman de lokala, nationella, europeiska och globala perspektiven vad gäller migration och integration. Frågorna om en gemensam värdegrund, kulturmöten, religiös och interkulturell dialog kunde, kanske för första gången i Sverige, redovisas, analyseras och diskuteras av praktiker, forskare, beslutsfattare och politiker.

Migrationsverkets kunskaps- och erfarenhetsmässa
– "värme, kärlek, omtanke"

I slutet av november anordnade Migrationsverket en  s k kunskaps- och erfarenhetsmässa med fokus på asylmottagande för delar av sin personal. Mässan, som var finansierad inom ramen för Europeiska flyktingfonden, var ett intressant och välregisserat arrangemang där dock den faktiska verksamheten och diskussionen om de olika komponenterna i mottagandesystemet fick en relativt undanskymd plats. Vad som i stället fick hög prioritet var frågor om den egna organisationen och arbetsplatskulturen, personalens välbefinnande och hur man kan ge en mera korrekt bild till media och allmänhet om Migrationsverkets uppdrag, i synnerhet vad gäller asylmottagningen, en verksamhet som enligt generaldirektör Dan Eliasson skall präglas av "värme, kärlek och omtanke".

 

Tema asyl & integration önskar alla sina läsare
En God Jul och Ett Gott Nytt År!

* * *